Dla kandydatów

Nostryfikacja dyplomów


Postępowanie o uznanie dyplomu ukończenia studiów za granicą za równoważny odpowiedniemu polskiemu dyplomowi i tytułowi zawodowemu - Postępowanie nostryfikacyjne

SGGW przeprowadza postępowanie nostryfikacyjne, o którym mowa w art. 327 ust. 4 ustawy, na wniosek osoby zainteresowanej oraz na zasadach i warunkach określonych w Zarządzeniu Nr 3 Rektora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie procedury nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów za granicą przez Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie – zwanego dalej Zarządzeniem.

Wniosek o uznanie dyplomu ukończenia studiów za granicą za równoważny odpowiedniemu polskiemu dyplomowi i tytułowi zawodowemu osoba zainteresowana składa do Prorektora ds. Dydaktyki poprzez Biuro Sprawa Studenckich SGGW (ul. Nowoursynowska 166, budynek 8).

-> WNIOSEK do pobrania

Do wniosku, należy dołączyć:

  1. dyplom ukończenia studiów,
  2. dokumenty umożliwiające ocenę przebiegu studiów, uzyskiwanych efektów uczenia się i czasu trwania studiów,
  3. świadectwo, dyplom lub inny dokument, na podstawie którego wnioskodawca został przyjęty na studia,
  4. oświadczenie wnioskodawcy o miejscu i dacie urodzenia.

Powyższe dokumenty wyszczególnione w pkt 1-3 powyżej mogą być złożone jako kopie poświadczone uprzednio przez SGGW za zgodność z oryginałem.

Postępowanie nostryfikacyjne prowadzi Rektorska Komisja ds. nostryfikacji – zwana dalej Komisją.

W przypadku stwierdzenia braków formalnych, Komisja może wezwać wnioskodawcę do uzupełnienia dokumentacji, w terminie nie krótszym niż 14 dni, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania.

Za przeprowadzenie postępowania nostryfikacyjnego Uczelnia pobiera opłatę określoną w Zarządzeniu. Opłatę wnosi się na wskazany przez Uczelnię rachunek bankowy w terminie 14 dni od daty otrzymania przez wnioskodawcę informacji o pozytywnym wyniku oceny formalnej wniosku.

Po przeprowadzeniu oceny formalnej Komisja przeprowadza ocenę merytoryczną wniosku i może zażądać od wnioskodawcy przedłożenia tłumaczenia zwykłego na język polski dołączonych do wniosku  dokumentów, a w szczególnych przypadkach również tłumaczenia dokumentów umożliwiających ocenę przebiegu studiów, uzyskiwanych efektów uczenia się i czasu trwania studiów sporządzonego i poświadczonego przez tłumacza przysięgłego albo sporządzonego przez zagranicznego tłumacza i poświadczonego przez właściwego konsula Rzeczypospolitej Polskiej.

W przypadku stwierdzenia różnic w programie studiów, efektach uczenia się lub czasie trwania studiów Komisja może zobowiązać wnioskodawcę do złożenia określonych egzaminów lub odbycia praktyk zawodowych. Komisja określa terminy realizacji i formę tego zobowiązania, oraz organizuje przeprowadzenie egzaminów lub zaliczenia praktyk zawodowych. Praktyki zawodowe odbywają się odpowiednio na zasadach obowiązujących studentów właściwego w sprawie kierunku studiów w SGGW.

Po upływie okresów wyznaczonych na złożenie wyznaczonych egzaminów lub odbycia praktyk zawodowych, Komisja podejmuje uchwałę w sprawie spełnienia albo niespełnienia wymogów formalnych i merytorycznych do uznania dyplomu ukończenia studiów za granicą za równoważny odpowiedniemu polskiemu dyplomowi i tytułowi zawodowemu w SGGW, którą przedkłada Prorektorowi ds. Dydaktyki.

W przypadku uznania dyplomu ukończenia studiów uzyskanego za granicą za równoważny z dyplomem SGGW i tytułem zawodowym w wyniku przeprowadzonego postępowania nostryfikacyjnego wnioskodawcy wydaje się zaświadczenie, o którym mowa w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 września 2018 r. w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów za granicą oraz potwierdzania ukończenia studiów na określonym poziomie (Dz. U. z 2018 r., poz. 1881).

Datą wszczęcia postępowania nostryfikacyjnego jest dzień doręczenia wniosku do SGGW.

Uznanie albo odmowa uznania dyplomu ukończenia studiów za granicą za równoważny polskiemu dyplomowi i tytułowi zawodowemu w SGGW następuje w terminie 90 dni od dnia złożenia wniosku spełniającego wymagania formalne.

Do okresu wskazanego powyżej nie wlicza się okresów wyznaczonych na przedłożenie tłumaczenia dokumentów oraz okresów na złożenie wymaganych egzaminów lub odbycie praktyk zawodowych.