Dla kandydatów

Kierunki studiów


SGGW jest uczelnią nowoczesną, kształcącą młodzież w systemie dwustopniowym.

Studia pierwszego stopnia to studia licencjackie lub inżynierskie. Umożliwiają uzyskanie wiedzy i umiejętności w określonym zakresie kształcenia. Przygotowują do pracy w określonym zawodzie. Kończą się uzyskaniem tytułu licencjata albo inżyniera. Studia pierwszego stopnia, licencjackie lub inżynierskie, trwają w zależności od kierunku studiów 3 – 4 lata.
Po studiach pierwszego stopnia student ma możliwość kontynuacji nauki na poziomie magisterskim na dotychczasowym lub innym kierunku studiów. Daje to możliwość zmiany profilu kształcenia po studiach pierwszego stopnia i uzyskania dwóch dyplomów na różnych kierunkach studiów. Na Uczelni funkcjonuje punktowy system ocen ECTS, umożliwiający wymianę studentów między uczelniami w kraju i za granicą.

SGGW jest koordynatorem programu MostAR, w ramach którego studenci od drugiego roku studiów mogą studiować 1 – 2 semestry na innej uczelni partnerskiej w kraju.

W roku 2020/2021 SGGW oferuje 38 kierunków studiów na studiach stacjonarnych oraz 26 kierunków na studiach niestacjonarnych.

 

INFORMATOR DLA KANDYDATÓW NA STUDIA 2020/2021