SGGW

Aktualności

17
lipca
2019

Wizyta władz SGGW w Uniwersytecie Debreczyńskim i Czeskim Uniwersytecie Przyrodniczym w Pradze

W dniach 8-13 lipca 2019 r. przedstawiciele władz naszej uczelni: rektor prof. dr hab. Wiesław Bielawski, prorektor ds. dydaktyki prof. dr hab. Kazimierz Tomala, prorektor ds. współpracy międzynarodowej prof. dr hab. Michał Zasada i kanclerz dr inż. Władysław Skarżyński odwiedzili jedne z najlepszych uczelni kształcących m.in. w zakresie nauk rolniczych i przyrodniczych na Węgrzech (Uniwersytet Debreczyński) i w Czechach (Czeski Uniwersytet Przyrodniczy w Pradze).

Uniwersytet Debreczyński (Debreceni Egyetem) to najstarsza uczelnia na Węgrzech. Powstała w 1538 roku w wyniku reformacji jako Református Kollégiumtól. Dziś kształci na 14 wydziałach (Nauk Rolniczych, Żywnościowych i Środowiskowych, Edukacji, Dentystycznym, Ekonomii i Biznesu, Inżynierii, Zdrowia, Nauk Humanistycznych, Informatyki, Prawa, Medycyny, Muzycznym, Farmaceutycznym, Zdrowia Publicznego oraz Nauki i Technologii) blisko 25 tysięcy studentów (w tym ponad 5,5 tysięcy zagranicznych) na 178 specjalnościach (w tym ponad 80 w języku angielskim). Główna siedziba uniwersytetu uważana jest za najpiękniejszy budynek użyteczności publicznej w Europie Środkowo-Wschodniej. Uniwersytet Debreczyński jest jedną z najlepszych uczelni węgierskich: w najnowszym rankingu QS World University Ranking znajduje się na miejscu 601-650 (SGGW – na 801-1000) jako jedna z 6 sklasyfikowanych węgierskich szkół wyższych (SGGW – jedna z 16 uniwersytetów w Polsce). Więcej informacji dostępnych jest na stronach internetowych uniwersytetu: https://unideb.hu/en/

Ze strony węgierskiej w spotkaniu udział wzięli m.in.: prorektor ds. nauki prof. dr László Csernoch, dyrektor ds. koordynacji programów strategicznych Okszana Kiszil, dyrektor Centrum Transferu Technologii i Komercjalizacji Badań Tamás Bene oraz przedstawiciele Biura Współpracy Międzynarodowej, Cintia Gunda i Zsófia Münnich.

Podczas spotkania zaprezentowano obydwa uniwersytety oraz omówiono zagadnienia dotyczące możliwości współpracy oraz wymiany studentów i pracowników. Podzielono się doświadczeniami związanymi z rekrutacją studentów zagranicznych, umiędzynarodowieniem studiów, organizacją funkcjonowania uczelni oraz komercjalizacją wyników badań. Wymieniono również informacje dotyczące różnic w systemie szkolnictwa wyższego Węgier i Polski.  Na zakończenie wizyty rektor SGGW prof. dr hab. Wiesław Bielawski i prorektor UD prof. dr László Csernoch podpisali  umowę o współpracy między SGGW a UD.

Po wizycie w rektoracie polska delegacja odwiedziła laboratoria biochemiczne, centrum badawcze Katedry Rybactwa oraz miejsce przyszłego uniwersyteckiego Centrum Transferu Technologii w Debreczyńskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej.

Szersza fotorelacja z wizyty w rektoracie obejrzeć można również na stronach węgierskich: https://unideb.hu/tar/fotoalbumok?album=2325899&viewMode=date

 

Czeski Uniwersytet Przyrodniczy w Pradze (Česká zemědělská univerzita v Praze) to długoletni partner naszej uczelni. Uczelnia założona została w 1906 roku i obecnie kształci około 18 tysięcy studentów (z czego blisko 6 tysięcy z zagranicy) na 170 specjalnościach (w tym 9 licencjackich, 20 magisterskich i 18 doktorskich programach w języku angielskim). Istotne jest także umiędzynarodowienie kadry: około 20% nauczycieli akademickich pochodzi z zagranicy.

Czeski Uniwersytet Przyrodniczy składa się z 6 wydziałów (Ekonomii i Zarządzania, Agrobiologii, Żywności i Zasobów Naturalnych, Inżynierii, Leśnictwa i Technologii Drewna, Nauk o Środowisku, Rolnictwa Tropikalnego) oraz Instytutu Edukacji i Komunikacji. Więcej informacji na temat Czeskiego Uniwersytetu Przyrodniczego w Pradze można znaleźć na stronach internetowych: https://www.czu.cz/en/

Wizyta była przede wszystkim okazją do pierwszego spotkania z nowym rektorem CULS prof. dr Petrem Skleničką. Poza sprawami związanymi bezpośrednio ze współpracą między Pragą i Warszawą spotkanie było również okazją do omówienia szerszych zagadnień dotyczących funkcjonowania szkolnictwa wyższego, gdyż rektor prof. dr Petr Sklenička w czerwcu br. został wybrany przewodniczącym Czeskiej Konferencji Rektorów (rektor SGGW prof. dr hab. Wiesław Bielawski jest wiceprzewodniczącym Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich).

Podczas wizyty polska delegacja zapoznała się również z laboratorium rzeczywistości wirtualnej, pawilonem drzewnictwa Wydziału Leśnictwa i Technologii Drewna, szklarniami Wydziału Rolnictwa Tropikalnego oraz zwierzętarnią pełniącą m.in. funkcję centrum demonstracyjno-badawczego Wydziału Agrobiologii, Żywności i Zasobów Naturalnych. Poza suchdolskim kampusem odwiedziła Leśny Zakład Doświadczalny w Kostelcu nad Černymi Lesy (wizytując zamek, szkółkę, tartak, stawy rybne i obiekty leśne) – https://slp.czu.cz oraz Rolniczy Zakład Doświadczalny w Lanach (2800 ha gruntów ornych i łąk, winnica, hodowla 700 krów rasy Holstein, 300 krów razy Jersey i 60 antylop eland – największych współczesnych antylop z rodziny krętorogich) – https://lany.czu.cz . Nieocenionym przewodnikiem po uniwersytecie był prorektor ds. współpracy międzynarodowej, prof. dr Michal Loštak.