SGGW

Aktualności

20
lipca
2020

Uroczystość wręczenia odznaczeń oraz dyplomów habilitacyjnych

16 lipca 2020 r. w Auli Kryształowej SGGW odbyła się uroczystość wręczenia odznaczeń oraz dyplomów habilitacyjnych. Wręczono dwa Krzyże Kawalerskie Orderu Odrodzenia Polski, jeden Srebrny i dwa Brązowe Krzyże Zasługi, 50 Medali za Długoletnią Służbę, cztery Medale Komisji Edukacji Narodowej, trzy Medale Instytutu Agronomicznego w Marymoncie, dziewięć Odznak Honorowych za „Zasługi dla SGGW”. Wydarzeniu przewodniczył JM Rektor prof. dr hab. Wiesław Bielawski.

Otwierając uroczystość akademicką i witając gości, JM Rektor SGGW podkreślił, że wystąpienie, które wygłasza ma szczególny wymiar osobisty, ponieważ jest ostatnim w kończącej się kadencji rektorskiej i stanowi jej podsumowanie.

- Obejmując cztery lata temu zaszczytne stanowisko Rektora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego wyznaczyłem najważniejsze cele, które w trakcie trwania kadencji wspólnie z Państwem chciałem realizować. Jako najważniejsze wskazałem wówczas: rozwój kadry przez inwestowanie w ludzi, którzy stanowią najcenniejszy kapitał Uczelni; podniesienie poziomu prowadzonych badań naukowych i jakości kształcenia, ich internacjonalizacja, a także rozwój współpracy Uczelni z otoczeniem społeczno-gospodarczym. Z dumą mogę powiedzieć, że wszystkie udało się z sukcesem zrealizować – mówił Rektor.

Rangę uroczystości podkreśliła obecność zacnych gości, wśród których byli: Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP Adam Kwiatkowski; Burmistrz Dzielnicy Warszawa-Ursynów Robert Kempa; Przewodniczący Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. Zbigniew Marciniak; Rektor Politechniki Warszawskiej, Przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich prof. Jan Schmidt;  Dyrektor Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu prof. Henryk Skarżyński; Rektor Grodzieńskiego Państwowego Uniwersytetu Rolniczego na Białorusi prof. Witold Pestis z delegacją; Rektor Państwowego Uniwersytetu Rolniczo-Technicznego w Kamieńcu Podolskim na Ukrainie prof. Wołodomyr Iwanyszyn z delegacją. Gośćmi Uczelni byli także: Proboszcz Parafii Bł. Władysława z Goleniowa, Dziekan Dekanatu Ursynowskiego, Ks. Prałat Jacek Kozub; Prezes Zarządu Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska” Krzysztof Przybył; Przewodniczący Rady SGGW prof. Marek Bryx; Rektorzy poprzednich kadencji: prof. Tomasz Borecki, DHC SGGW i prof. Alojzy Szymański; Doktorzy Honoris Causa Uczelni: prof. Andrzej Chwalibog i prof. Czesław Waszkiewicz.

Szczególne słowa uznania skierował JM Rektor do odznaczonych. - Gratuluję Państwu wyróżnień, będących podziękowaniem za aktywną postawę i wzorową pracę na rzecz polskiej nauki oraz harmonijnego rozwoju Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Dziękuję za Państwa ogromny wkład we wzmacnianie znaczenia Uczelni w polskiej i światowej nauce, gdyż jej obecna, silna pozycja na międzynarodowej arenie to niewątpliwie efekt Państwa wieloletniego zaangażowania i troski o jej rozwój – zaznaczył Rektor, życząc wszystkim kolejnych lat twórczej pracy, wielu sukcesów oraz realizacji planów i zamierzeń. Jednocześnie zaapelował, aby nadal „wskazywali kolejnym pokoleniom kierunek, w którym powinni zmierzać, by rozwijać potencjał Uczelni”.

Ceremonię wręczenia odznaczeń państwowych prowadził przedstawiciel Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Aktu dekoracji odznaczeniami dokonał Sekretarz Stanu Minister Adam Kwiatkowski.

Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej:

Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski uhonorowani zostali: prof. dr hab. Kazimierz Banasik oraz prof. dr hab. Marian Binek;
Srebrnym Krzyżem Zasługi – dr hab. Joanna Wyleżałek, prof. SGGW;
Brązowym Krzyżem Zasługi – dr hab. Ludwik Wicki, prof. SGGW i dr inż. Monika Gębska.

Medale za Długoletnią Służbę otrzymało 50 pracowników Uczelni. Wręczono 15 złotych, 18 srebrnych i 17 brązowych medali.

Pracownikom Uczelni zostały również wręczone Medale Komisji Edukacji Narodowej. W imieniu Ministra Edukacji Narodowej dekoracji dokonał JM Rektor prof. dr hab. Wiesław Bielawski. Medale otrzymali: dr hab. Jacek Borowski, dr hab. prof. SGGW Leszek Chmielewski; dr hab. Anna Harton oraz dr Emilia Paprzycka.

Rektor wręczył także przyznane przez Senat Akademicki SGGW Medale Instytutu Agronomicznego w Marymoncie oraz Odznakę Honorową „Za Zasługi dla SGGW”.

Medalami Instytutu Agronomicznego w Marymoncie zostało uhonorowanych troje naukowców:

Za wybitne osiągnięcia w zakresie nauk o ochronie i kształtowaniu środowiska:

  • Prof. dr hab. Elżbieta Biernacka, Dziekan Wydziału Melioracji Wodnych w latach 1987-1990, Prorektor ds. Nauki w latach 1996-2002;
  • Prof. dr hab. Edward Pierzgalski, Dziekan Wydziału Melioracji Wodnych i Inżynierii Środowiska w latach 1990-1993, Prorektor ds. Dydaktyki w latach 1993-1996.

Za wybitne osiągnięcia w zakresie fitopatologii oraz szczególny wkład w rozwój nauk ogrodniczych:

  • Prof. dr hab. Selim Kryczyński, Dziekan Wydziału Ogrodniczego w latach 1984-1990.

Odznakę Honorową „Za Zasługi dla SGGW” otrzymało 9 osób, w tym pięć spoza Uczelni. Uhonorowani zostali: Krzysztof Dzik – Prezes Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjno-Budowlanych Ar-Mel Sp. z o. o.; Prof. Teresa Fortuna z Uniwersytetu Rolniczego im. Hugo Kołłątaja w Krakowie; Krzysztof Latoszek, Przewodniczący Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa; firma FERRERO POLSKA Sp. z o.o. (Odznakę odebrał Prezes Zarządu Cezary Więcław); FUNDACJA ADAMED (Odznakę odebrała członek Zarządu Katarzyna Dubno). Z SGGW wyróżnieni zostali: dr Piotr Fornalczyk, dr hab. prof. SGGW Justyna Franc-Dąbrowska; dr hab. prof. SGGW Aurelia Radzik-Rant; dr hab. prof. SGGW Małgorzata Wroniak.

Dyplom doktora habilitowanego otrzymało 69 osób, w tym 63 pracowników Uczelni. Zwracając się do nowych samodzielnych pracowników nauki Rektor zaapelował, by pamiętali, że „bycie pracownikiem naukowym zobowiązuje”. - Jako reprezentanci środowiska naukowego jesteście szczególnie zobligowani do wyznaczania nowych trendów, wskazywania kierunków rozwoju, a nade wszystko do postępowania zgodnie z zasadami etyki zawodowej. I to na Was spoczywa wielka odpowiedzialność nie tylko za rozwój intelektualny, społeczny i gospodarczy świata. Ale, jak dobitnie pokazały ostatnie miesiące, również za jego bezpieczeństwo. Dziś już nie tylko nauka, pojmowana jako akademickie rozważania, ale cały współczesny świat potrzebuje odważnych badaczy, którzy z sobie tylko charakterystyczną świeżością i globalnym spojrzeniem na otaczającą nas rzeczywistość podejmą się innowacyjnych badań. Zaś wyniki ich prac zapewnią naszej planecie bezpieczeństwo klimatyczne, a nam wszystkim pomogą w walce o zdrowie i życie – zaznaczył Rektor.

Podkreślił, że „jako promotorzy będą mieli realny wpływ na wychowanie kolejnych pokoleń naukowców”. - Inspirujcie młodych swoją postawą oraz sumiennym i rzetelnym podejściem do wykonywanych obowiązków. Bądźcie ich mentorami i nauczycielami. Wzorem, za którym podążą w poszukiwaniu prawdy, i który ich zainspiruje do stałego pogłębiania wiedzy – wskazywał Rektor, życząc, by „praca naukowa zawsze była pasją, która nigdy Was nie rozczaruje i nie znudzi, lecz stale będzie inspirować do twórczych działań w służbie nauce”.

W imieniu nowych doktorów habilitowanych podziękowania dla najbliższych współpracowników, Władz Wydziałów, Instytutów i Uczelni, Rodzin i Przyjaciół złożyła dr hab. Nina Drejerska z Instytutu Ekonomii i Finansów.

Uroczystość stała się też okazją do złożenia życzeń pomyślności Rektorowi-elektowi prof. dr. hab. Michałowi Zasadzie oraz podziękowań wszystkim współpracownikom za czteroletnią kadencję. Rektor SGGW podziękował przedstawicielom zaprzyjaźnionych instytucji zewnętrznych, kierownictwu Uczelni, najbliższym współpracownikom i całej społeczności akademickiej za wsparcie i życzliwość oraz zaangażowanie w rozwój Uczelni.

Szczególne podziękowanie za owocną międzynarodową współpracę złożyli Rektorowi SGGW: Rektor Grodzieńskiego Państwowego Uniwersytetu Rolniczego na Białorusi prof. Witold Pestis oraz Rektor Państwowego Uniwersytetu Rolniczo-Technicznego w Kamieńcu Podolskim na Ukrainie prof. Wołodymyr Iwanyszyn. Za wkład w rozwój Uczelni i wsparcie  podziękowali: Przewodniczący Rady Uczelni prof. Marek Bryx oraz Rektor-elekt prof. dr hab. Michał Zasada.

Uroczystość uświetnił Ludowy Zespół Artystyczny „Promni” pod kierunkiem Pana Radosława Puszyło oraz Chór Kameralny SGGW pod kierunkiem dr. Pawła Choiny. W ogrodzie Pałacu Rektorskiego wystąpili: Orkiestra Reprezentacyjna SGGW pod kierunkiem dr. Dawida Olewnickiego i LZA „Promni”.