SGGW

Aktualności

01
grudnia
2018

Uniwersytet jako ośrodek kultury intelektualnej narodu

6 grudnia 2018 r. odbyła się w SGGW pod patronatem honorowym Prezydenta RP międzynarodowa konferencja naukowa pt. „Uniwersytet jako ośrodek kultury intelektualnej narodu”.

Projekt został zrealizowany w ramach obchodów stulecia odzyskania niepodległości pod logo Programu Wieloletniego „Niepodległa”. Konferencję współorganizowały: Wydział Nauk Społecznych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie i Wydział Nauk Historycznych i Społecznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Partnerem konferencji było Narodowe Centrum Kultury.

Gośćmi honorowymi wydarzenia byli prof. Andrzej Waśko, doradca Prezydenta RP, dr hab. Magdalena Gawin, prof.  IH PAN, wiceminister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, dr hab. Rafał Wiśniewski, prof. UKSW, dyrektor Narodowego Centrum Kultury, Wojciech Kirejczyk, zastępca dyrektora Biura Programu „Niepodległa”. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego reprezentowała prorektor ds. studenckich i kształcenia, dr hab. Anna Fidelus, prof. UKSW.

Uczestników i gości konferencji powitała dziekan Wydziału Nauk Społecznych dr hab. Joanna Wyleżałek, prof. SGGW. W imieniu rektora SGGW prof. dr. hab. Wiesława Bielawskiego konferencję otworzył prorektor ds. współpracy międzynarodowej prof. dr hab. Michał Zasada. Witając gości, powiedział m.in. Temat konferencji „Uniwersytet jako ośrodek kultury intelektualnej narodu” jest niezwykle trafnie wybrany, bowiem rozwój wiedzy naukowej i rozwój kultury intelektualnej narodów to procesy ze sobą ściśle powiązane, uniwersytety zaś – szczególnie te nowoczesne i autonomiczne – odgrywają główną rolę w naszej rzeczywistości. Jednak zmieniająca się rzeczywistość społeczna, gospodarcza i prawna powodują, że konieczna jest żywa dyskusja zarówno podkreślająca pozytywne aspekty zmian, jak i wskazująca na zagrożenia wynikające z nowych koncepcji uniwersytetu”.

W dyplomie przygotowanym z okazji Stulecia Odzyskania Niepodległości prezydent Andrzej Duda wyraził organizatorom uznanie „za podjęcie refleksji nad znaczeniem i misją uczelni wyższych jako ośrodków współtworzących naukę i kulturę, a przez to służących społeczeństwom i narodom oraz  przekonanie, że spotkanie w gronie uczonych stanie się ważnym głosem w dyskusji o wyzwaniach, jakie stoją dziś przed ośrodkami akademickimi”.

W wystąpieniach goście honorowi i prelegenci podkreślali znaczenie uniwersytetu jako ośrodka kultury intelektualnej narodów w perspektywie historycznej oraz współcześnie. Wskazywano na potrzebę interdyscyplinarnej dyskusji na forum narodowym i międzynarodowym na temat roli uczelni we współczesnym, dynamicznie zmieniającym się świecie, w tym dalszej debaty w Polsce – przede wszystkim w kontekście reform wynikających z wejścia w życie z dniem 1 października 2018 r. Konstytucji dla Nauki. Zwracano uwagę na relacje zachodzące pomiędzy państwem, społeczeństwem, narodem a uniwersytetem, na wyjątkowość uniwersytetu jako przestrzeni nieskrępowanej wymiany poglądów, dialogu i kształtowania państwowości, a także szczególnej wielopokoleniowej wspólnoty tych, którzy uczą i tych, którzy się uczą.

Wskazując na znaczenie poczucia wspólnoty w społeczeństwie, przytoczono wyniki badań przeprowadzonych przez Narodowe Centrum Kultury na temat oceny obchodów Święta Niepodległości. Wynika z nich, że 72% ankietowanych docenia, że obchody te bardziej łączą niż dzielą. Z analizy Biura Wieloletniego Programu „Niepodległa” wynika natomiast, że Polacy chętnie  świętują niepodległość w lokalnych wspólnotach. Dowodem na to są cztery tysiące inicjatyw, które dotychczas zgłoszono do Biura „Niepodległej” w ramach tegorocznych obchodów.

Program konferencji obejmował dwie sesje plenarne z kilkunastoma wystąpieniami m.in. na temat roli uniwersytetu w społeczeństwie i gospodarce, zmieniającego się oblicza edukacji, etosu naukowego i wartości uniwersyteckich oraz sesje tematyczne: „Nauczyciel akademicki i edukacja uniwersytecka”, „Praktyki uniwersyteckie na świecie”, „Uniwersytet w oczach studentów i doktorantów”.

Konferencję zakończył występ Ludowego Zespołu Artystycznego „Promni”.