SGGW

Aktualności

09
listopada
2018

Święto Niepodległej w SGGW

8 listopada 2018 roku Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie uczciła setną rocznicę odzyskania niepodległości Polski i odrodzenia polskiej państwowości. Uczciła też uzyskanie przez Królewsko-Polską Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego, na mocy dekretu Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego z 22 listopada 1918 roku nazwy, którą nosi obecnie.

8 listopada 2018 r. w SGGW odbyły się trzy wydarzenia: sympozjum SGGW w stulecie odzyskania niepodległości, koncert pieśni patriotycznych w wykonaniu solistów: Małgorzaty Markiewicz, Dariusza Pecyny i Grzegorza Duszaka z towarzyszeniem muzyków Ludowego Zespołu Artystycznego „Promni” oraz apel poległych członków społeczności akademickiej SGGW zorganizowany, wzorem ponad dwudziestu minionych lat,  z inicjatywy Stowarzyszenia Wychowanków SGGW. 

W uroczystościach uczestniczyły władze SGGW z rektorem prof. dr hab. Wiesławem Bielawskim na czele. Obecni byli rektorzy poprzednich kadencji: prof. dr hab. Włodzimierz Kluciński, prof. dr hab. Tomasz Borecki, prof. dr hab. Alojzy Szymański.

Gośćmi honorowymi byli członkowie Zarządu Głównego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej: prezes Związku prof. dr hab. Leszek Żukowski, zastępca prezesa, Hanna Stadnik oraz prezes Fundacji Polskiego Państwa Podziemnego, Sławomir Pocztarski.

Przed sympozjum JM Rektor SGGW prof. dr hab. Wiesław Bielawski wraz z przedstawicielami społeczności akademickiej  złożyli kwiaty pod pomnikiem hr. Edwarda Raczyńskiego, ofiarodawcy dóbr urysnowskich na cele edukacyjne. Następnie władze uczelni oraz delegacje, Stowarzyszenia Wychowanków SGGW, Zarządu Głównego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, Komisji Uczelnianej NSZZ „Solidarność“, Związku Nauczycielstwa Polskiego, Wydziału Nauk Społecznych i Samorządu Studentów, złożyły wiązanki kwiatów w holu Auli Kryształowej SGGW, gdzie są umieszczone tablice z nazwiskami pracowników i wychowanków poległych i pomordowanych w latach 1939-1945. Kwiaty złożono także podczas Apelu Poległych pod tablicą upamiętniającą  pracowników, wychowanków i studentów SGGW poległych i pomordowanych w latach 1918-1920 oraz 1939-1945.

Podczas uroczystego sympozjum SGGW w stulecie odzyskania niepodległości, stanowiącego główną uroczystość organizowanych w SGGW w 2018 roku wydarzeń poświęconych niepodległości, rektor prof. dr hab. Wiesław Bielawski powiedział m.in.:

„Zgromadziliśmy się dziś, by uczcić szczególny dla każdego Polaka jubileusz – setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości (…). Sto lat niepodległego państwa polskiego było zarówno czasem stabilizowania sytuacji wewnętrznej kraju, jak i kolejnych dziejowych zawieruch. Czasem upokarzania i niszczenia na oczach świata, ale także historią odradzania, zrzucania jarzma okupantów i dumnego podnoszenia głowy (…). Nasza Alma Mater to dzieło pokoleń mądrych i odważnych Polaków, którzy lata niepodległości wykorzystali na pracę na rzecz intensywnego rozwoju szkoły i realizację misji, którą jest służenie rozwojowi gospodarczemu i intelektualnemu polskiego społeczeństwa (…) oraz prowadzenie na najwyższym poziomie badań naukowych, kształcenia oraz działalności wdrożeniowej. Przez ostatnie lata skupialiśmy się na działaniach, których efektem miała być silna pozycja naszego kraju na arenie międzynarodowej. Czy jednak uda nam się wypracowany szacunek utrzymać? Czy pozostaniemy dla Europy i świata wiarygodnym partnerem? To wszystko zależy od nas – spadkobierców tradycji wolnościowych oraz od kolejnych pokoleń, którym te zasady przekazujemy, by ponieśli je w przyszłość i przyczyniali się do świetności kraju. Drodzy Państwo! Nie zmarnujmy niepodległości!” – zaapelował rektor, przytaczając słowa ofiarodawcy dóbr ursynowskich na cele edukacyjne hr. Edwarda Raczyńskiego.

Przemówienie Rektora SGGW wygłoszone na otwarcie sympozjum <<tutaj>>

Podczas sympozjum referaty wygłosiło czterech prelegentów: 

  • prof. dr. hab. Marek Drozdowski, profesor Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk, biograf Władysława Grabskiego, autor wielu publikacji poświęconych historii SGGW.Tytuł referatu: Rola Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w czasach narodzin niepodległości w 1918 roku;
  • prof. dr hab. Tomasz Borecki, Doktor Honoris Causa SGGW, rektor SGGW w latach 2002–2008, dyrektor międzyuczelnianego Instytutu Problemów Współczesnej Cywilizacji im. Marka DietrichaReferat:Budowniczowie Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie;
  • prof. dr hab. Sławomir Podlaski, profesor Wydziału Rolnictwa i Biologii SGGW,autor licznych opracowań z zakresu historii SGGW. Referat:Wkład pracowników i studentów w odzyskanie i budowę niepodległej Polski, lata 1914-1921;
  • prof. dr hab. Leszek Żukowski, prezes Zarządu Głównego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, członek Komitetu Narodowych Obchodów Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej przy Prezydencie RP, profesor SGGW, przez dwie kadencje dziekan Wydziału Technologii Drewna SGGW. Referat: Zaangażowanie SGGW w walce o niepodległość. Świadectwo historycznych wydarzeń.

Zarówno prelegenci, jak  i uczestnicząca w  święcie niepodległości w SGGW jej wielopokoleniowa społeczność,  ze wzruszeniem podkreślali wielką dumę z dokonań i patriotycznych, często heroicznych postaw poprzednich pokoleń pracowników, studentów i wychowanków, którym należy się szacunek, cześć i  pamięć.