SGGW

Aktualności

30
czerwca
2020

SGGW wspiera wprowadzanie zdrowej diety w Regionie Bałtyku

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego jest partnerem naukowym międzynarodowego projektu „StratKIT – Innovative Strategies for Public Catering: Sustainability Toolkit across Baltic Sea Region”. Jego celem jest opracowanie wytycznych, które ułatwią wprowadzenie zdrowej diety do żywienia zbiorowego - szczególnie w stołówkach szkolnych.

StartKIT przewiduje innowacyjne podejście do szeroko pojętego cateringu (w tym m.in. zakupów żywności, usług zbiorowego żywienia) finansowanego ze środków publicznych, poprzez uwzględnienie w zamówieniach aspektów środowiskowych, społecznych i zdrowej diety. Analiza i modernizacja strategii zamówień publicznych, żywienia publicznego i administracji w Regionie Krajów Bałtyckich ma się opierać m.in. na promowaniu „ekologicznych zamówień publicznych” (ang. Green Public Procurement – GPP). Ważne aspekty to praca nad upowszechnianiem zasady spójności społecznej, gospodarki o obiegu zamkniętym oraz ekologicznego rolnictwa.

Projekt, którego liderem jest Uniwersytet w Helsinkach z budżetem ok. 8 mln zł, będzie realizowany do czerwca 2021 roku w ramach programu INTERREG Region Morza Bałtyckiego. Bierze w nim udział 13 partnerów z sześciu krajów bałtyckich oraz 10 partnerów stowarzyszonych z sektorów administracji publicznej i usług cateringowych, ośrodków badawczych i branży doradczej.

W ramach projektu zostanie wypracowany zestaw rozwiązań, który będzie łatwy do zastosowania przez zainteresowane ośrodki Regionu Bałtyckiego. Zebrane rozwiązania „toolkit” zostaną przetestowane pilotażowo we wszystkich krajach partnerskich. Koordynatorem projektu jest dr hab. Renata Kazimierczak, wykonawcami prof. dr hab. Ewa Rembiałkowska i mgr Rita Góralska-Walczak. Przedstawicielem projektu ze strony Urzędu Miasta w Rybniku jest mgr Monika Kubisz.

Prace rozpoczęły się od precyzyjnego zbadania, a następnie kompleksowego raportu dotyczącego zbiorowego żywienia, począwszy od analizy systemu zamówień publicznych w każdym z uczestniczących w projekcie krajów, po stworzenie ram polityczno-prawnych i wyodrębnienie zaangażowanych interesariuszy i organizacji związanych ze zrównoważonym rozwojem.

- Projekt StratKIT, który ma na celu opracowanie rozwiązań dotyczących zrównoważonego rozwoju państw Regionu Morza Bałtyckiego dotyczących żywienia zbiorowego, wpisuje się w misję Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego - uczelni kształcącej i upowszechniającej osiągnięcia nauki zarówno w zakresie produkcji, jak i konsumpcji żywności - wyjaśnia koordynator projektu dr hab. Renata Kazimierczak.

- Działając na poziomie lokalnym i globalnym, SGGW w szczególny sposób przyczynia się do realizacji aktualnych założeń polityki zrównoważonego rozwoju, który w obszarze żywności i żywienia wiąże się m.in. minimalizacją negatywnego wpływu produkcji i konsumpcji żywności na środowisko naturalne oraz z troską o zdrowie konsumentów, m.in. poprzez wspieranie produkcji ekologicznej, lokalnej i sezonowej, ograniczanie strat i marnotrawstwa żywności, a także formułowanie rekomendacji dotyczących żywienia. Działania projektu StratKIT obejmujące stołówki szkolne i przedszkolne stanowią przykład dobrych praktyk wpływających istotnie na jakość życia obecnych oraz przyszłych pokoleń – podkreśla dr hab. Renata Kazimierczak.

- Wprowadzenie żywności ekologicznej do jadłospisów szkolnych jest bardzo ważne, ponieważ młodzież powinna być zdrowo odżywiana. Dieta oparta na produktach ekologicznych jest wolna od zanieczyszczeń takich jak pozostałości chemicznych pestycydów i antybiotyków, metali ciężkich czy syntetycznych dodatków do żywności. Ponadto zawiera istotnie więcej ważnych dla zdrowia związków takich jak polifenole, witaminy oraz nienasycone kwasy tłuszczowe z grupy omega 3 - informuje prof. dr hab. Ewa Rembiałkowska, wykonawca projektu ze strony SGGW. Pani profesor zwraca też uwagę, że idealna dieta dla młodzieży powinna być nie tylko oparta na produktach ekologicznych, ale także prawidłowo zbilansowana według aktualnych zaleceń żywieniowych.

Projekt bazuje na wielopoziomowej współpracy - wymianie doświadczeń, wiedzy i najlepszych praktyk między partnerami oraz budowaniu więzi lokalnych i międzynarodowych. Rozwiązania są wypracowywane w oparciu o model potrójnej helisy innowacyjności, czyli wspólnego działania uniwersytetów, samorządów i sektora biznesowego. Po ich opracowaniu zostanie przygotowany tzw. zestaw narzędzi zrównoważonego rozwoju StratKIT i ruszy Platforma wiedzy StratKIT (online) umożliwiająca łatwy dostęp do informacji i sieci powiązań oraz zostanie uruchomiony program pilotażowy. W Polsce będzie realizowany w Rybniku w ścisłej współpracy z SGGW.

- Zgodnie z założeniem projektu jesienią w trzech rybnickich stołówkach szkolnych odbędzie się pilotaż mający na celu wprowadzenie elementów zdrowej diety do jadłospisów uczniów opracowywany we współpracy z naukowcami ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, polskim partnerem projektu – tłumaczy mgr Monika Kubisz z Urzędu Miasta w Rybniku. Uczelnia z 200-letnią tradycją i niekwestionowanymi osiągnięciami w dziedzinie żywienia, odpowiada za opracowanie metodologii pilotażu, ratusz zaproponuje natomiast placówki, w których odbędą się m.in pomiary marnowania żywności i szkolenia dla personelu kuchennego. Podobne pilotaże odbędą się w pięciu pozostałych krajach Regionu Morza Bałtyckiego uczestniczących w projekcie.

- W Europie wzrasta potrzeba działania na rzecz zrównoważonego rozwoju - również w zbiorowym żywieniu - i partnerzy projektu StratKIT nad tym właśnie będą pracować - podsumowuje Leena Viitaharju z Uniwersytetu w Helsinkach.

Więcej o projekcie StratKIT https://projects.interreg-baltic.eu/projects/stratkit-197.html