SGGW

Aktualności

11
marca
2021

SGGW: Studenci zagraniczni w Polsce 2020

SGGW wśród czołowych uczelni polskich pod względem liczby studentów zagranicznych 2019/20

Raport „Studenci za granicz ni w Polsce 2020” oparty jest na niepublikowanych danych GUS za rok akademicki 2019/2020, danych POL-on, badaniu własnym Fundacji Edukacyjnej „Perspektywy”, a także na danych OECD, UNESCO oraz Project Atlas. Jest to jedenasta edycja publikacji przygotowywanej w ramach programu promocji polskich uczelni za granicą „Study in Poland”, prowadzonego wspólnie przez Konferencję Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP) i Fundację Edukacyjną „Perspektywy”.

W roku akademickim 2019/20 studiowało w Polsce 82 194 studentów zagranicznych ze 179 krajów, czyli o 3935 więcej niż rok wcześniej (wzrost o 5%) – aż 890 osób z tej puli wybrało studia w SGGW, co plasuje naszą uczelnię na 28. miejscu w krajowym rankingu.

 

Z jakich krajów są nasi zagraniczni studenci?

- Białoruś – 310

- Irlandia – 143

- Ukraina – 137

- Indie – 27

- Szwecja – 21

- Norwegia – 18

- Kazachstan – 17

- Francja – 12

- Turcja – 11

- Hiszpania – 9

- USA – 10

- Kanada – 6

- Chiny – 5

- Azerbejdżan – 3

- Rosja – 3

 

Zagraniczni studenci stanowią obecnie 6,83% ogółu studentów w naszym kraju (dwanaście lat temu było ich zaledwie 0,82%, a w roku akademickim 2018/19 – 6,37%). Trend wzrostowy utrzymuje się od 2005 ro ku, czyli od uruchomienia przez KRASP i Fundację Edukacyjną Perspektywy wieloletniego programu „Study in Poland”.

Wzrost umiędzynarodowienia w kraju i na uczelni, to również wiele korzyści. Obecność studentów zagranicznych na uczelni lub w całym systemie szkolnictwa wyższe goma ogromne znaczenie pod wieloma względami. Jednym z nich jest aspekt wizerunkowy. Umiędzynarodowienie to wzrost reputacji uczelni. Dzięki międzynarodowej konkurencji zyskuje jakość programów edukacyjnych, która globalnemu transferowi wiedzy.

Więcej o Współpracy Międzynarodowej SGGW.