SGGW

Aktualności

26
lutego
2021

SGGW członkiem stowarzyszonym KRPUT

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego została członkiem stowarzyszonym Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych (KRPUT).

Konferencja Rektorów Polskich Uczelni Technicznych (KRPUT) jest autonomicznym zgromadzeniem zrzeszającym rektorów uczelni technicznych oraz uczelnie stowarzyszone, działających na obszarze Polski. Służy pogłębianiu więzi i współpracy między uczelniami. Została powołana do życia w 1989, pierwotnie jako Autonomiczna Konferencja Rektorów Wyższych Szkół Technicznych. Pod obecną nazwą konferencja funkcjonuje od 1996. KRPUT jako jedna z konferencji szkół wyższych jest członkiem Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP), a przewodniczący KRPUT wchodzi w skład prezydium KRASP.

 

SGGW jako uczelnia techniczna

W 2019 r. pracownicy SGGW opublikowali 2 216 prac naukowych, w tym 1 829 artykułów, 77 monografii oraz 310 rozdziałów w monografiach. Łączna liczba punktów za publikacje naukowe wynosiła 104 186, z tego 97,3% punktów przypadało na publikacje punktowane na podstawie wykazu czasopism i wykazu wydawnictw MNiSW. Przeciętna liczba punktów za 1 artykuł naukowy opublikowany w czasopismach naukowych lub recenzowanych materiałach z międzynarodowych konferencji naukowych zamieszczonych w wykazie MNiSW wynosiła 64,3, natomiast w przeliczeniu na 1 nauczyciela akademickiego 75,8 pkt. Łączna liczba cytowań publikacji z afiliacją SGGW wg bazy Web of Science wynosiła w 2019 r. 27 227, a w przeliczeniu na 1 nauczyciela akademickiego 22,7.

Według stanu na koniec 2019 r. zatrudnionych było 1 198 nauczycieli akademickich. W porównaniu do roku poprzedniego, odnotowano znaczny przyrost liczby adiunktów z habilitacją (o 80 osób). Zwiększeniu uległa również liczba asystentów z doktoratem (o 12 osób). Liczba nauczycieli zatrudnionych na stanowiskach dydaktycznych zmniejszyła się o 10 osób. Na stanowisku profesora zatrudnionych było 119 osób, a na stanowisku profesora SGGW – 120 osób.

W 2019 r. w SGGW wypromowano 99 doktorów, w tym 18 pracowników SGGW, 61 doktorantów SGGW oraz 20 pracowników innych uczelni. Ponadto poza Uczelnią stopień naukowy doktora uzyskało 3 pracowników SGGW. Na podstawie postępowań przeprowadzonych w SGGW stopień doktora habilitowanego nadano 105 osobom, w tym 88 pracownikom SGGW oraz 17 pracownikom innych uczelni. Ponadto 12 pracownikom SGGW stopień doktora habilitowanego nadały inne podmioty. Tytuł naukowy profesora uzyskało 14 pracowników SGGW, z tego 11 osób na podstawie postępowań przeprowadzonych w SGGW oraz 3 osoby na podstawie postępowań przeprowadzonych przez inne podmioty. Ponadto na podstawie postępowania przeprowadzonego w SGGW tytuł naukowy profesora uzyskał pracownik Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. W 2019 r. na stanowisku profesora zostały zatrudnione 2 osoby, na stanowisku profesora nadzwyczajnego 2 osoby oraz na stanowisku profesora uczelni 10 osób. Ponadto 3 osoby zostały mianowane na stanowisko profesora uczelni. W 2019 r. pracownicy SGGW otrzymali nagrody indywidualne i zespołowe przyznane przez JM Rektora SGGW oraz Nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Według stanu na koniec 2019 r., w Uczelni funkcjonowały 54 stacjonarne studia doktoranckie z ogólną liczbą 283 uczestników, w tym 4 z Ukrainy. W roku akademickim 2019/2020 działalność kontynuowały studia utworzone w latach 2013-2018. Reforma szkolnictwa wyższego wprowadzona ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym, wprowadziła zmiany w zakresie kształcenia doktorantów. Dotychczasowe studia doktoranckie zastąpiono kształceniem doktorantów w szkołach doktorskich prowadzonych przez uczelnię. Szkoła Doktorska SGGW została utworzona Zarządzeniem Rektora SGGW z dnia 12 kwietnia 2019 r. Kieruje nią kierownik powoływany przez Rektora. Podmiotem opiniodawczo-doradczym kierownika Szkoły Doktorskiej jest Rada Programowa, którą tworzy 23 członków.

Szkoła Doktorska SGGW prowadzi kształcenie doktorantów w dziedzinach: nauk rolniczych, nauk inżynieryjno-technicznych, nauk ścisłych i przyrodniczych oraz nauk społecznych. Głównym jej zadaniem jest przygotowanie doktorantów do prowadzenia prac badawczych, niezbędnych do napisania i obrony rozprawy doktorskiej oraz przekazanie najnowszej, światowej wiedzy z wybranych dziedzin nauki oraz metodologii badań w zakresie efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 8. Polskiej Ramy Kwalifikacji. Organizację oraz zasady kształcenia w Szkole Doktorskiej określa, uchwalony przez Senat Uczelni, Regulamin Szkoły Doktorskiej SGGW, którzy wszedł w życie 1 października 2019 r. Rok akademicki 2019/2020 rozpoczęło 40 doktorantów, którzy podjęli kształcenie w jednej spośród 10 dyscyplin naukowych.  Każdy doktorant kształcący się w Szkole Doktorskiej otrzymuje stypendium doktoranckie. Doktorant może otrzymywać stypendium maksymalnie przez 4 lata. Doktoranci realizujący tzw. doktorat wdrożeniowy otrzymują stypendium z MNiSW. Cudzoziemcy otrzymują stypendium doktorskie finansowane w ramach programów Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA). W roku akademickim 2019/2020 stypendium to otrzymywały 3 osoby.

Badania naukowe i prace rozwojowe finansowane są z różnych środków: Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Narodowego Centrum Nauki, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, różnych funduszy europejskich i innych zagranicznych, programów rządowych i umów z podmiotami zewnętrznymi, głównie gospodarczymi.

Łączna wartość zewnętrznych krajowych środków finansowych przeznaczonych na projekty badawcze realizowane w SGGW w 2019 r. wynosiła 23,1 mln zł, z czego 8,6 mln pochodziło z projektów przyznanych przez NCN, 7 mln z projektów przyznanych przez NCBiR, 5,2 mln z projektów międzynarodowych, 1,5 mln z projektów badawczych współfinansowanych z funduszy europejskich oraz 800 tys. zł z projektów finansowanych przez MRiRW w zakresie rolnictwa ekologicznego oraz postępu biologicznego.

Istotnym źródłem finansowania działalności naukowo-badawczej były prace badawcze realizowane na zlecenie podmiotów zewnętrznych. Stanowią one podstawową formę współpracy Uczelni z otoczeniem gospodarczym, organizacjami pozarządowymi oraz jednostkami samorządu terytorialnego. Przychody z tytułu prac badawczych zleconych przez podmioty zewnętrzne w 2019 r. wynosiły 9 341 383 zł.

Dodatkowy strumień środków finansujących działalność badawczą stanowiły dotacje podmiotowe przyznane przez MNiSW na utrzymanie specjalnych urządzeń badawczych (SPUB). Łączna kwota środków finansowych przyznanych na ten cel przez MNiSW wynosiła 3 632 650 zł.

W 2019 r. w SGGW realizowano 118 projektów badawczych finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki, w tym 63 projekty kontynuowane z poprzednich lat oraz 55 projektów nowych. W roku sprawozdawczym zakończono realizację 26 projektów NCN. Wartość dofinansowania do projektów NCN w 2019 r. wynosiła 8 590 369 zł (w 2018 r. – 9 131 822 zł) i w porównaniu do roku poprzedniego była mniejsza o 6%.

Projekty badawcze NCN finansowane były w ramach 7 konkursów. Najliczniejszą grupę projektów NCN stanowiły tzw. małe granty, tj. projekty zgłoszone do konkursu Miniatura. Pracownicy SGGW w 2019 r. realizowali 65 „małych grantów”. Drugą pod względem liczebności grupę projektów NCN stanowiły granty zgłoszone do konkursu Preludium, realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową, które nie posiadały stopnia naukowego doktora. Liczba tych grantów w 2019 r. wynosiła 25. Nieco mniej, bo 21, projektów finansowanych było w ramach konkursu Opus. Kolejną grupą, liczącą 11 projektów, były granty zgłoszone do konkursu Sonata. Wśród projektów NCN znajdowały się ponadto 3 granty Sonata Bis oraz po 1 grancie Maestro i Etiuda.

Na konkursy przeprowadzone przez NCN w 2019 r. pracownicy oraz zespoły badawcze SGGW zgłosiły 211 wniosków (w 2018 r. – 219), z czego do finansowania zakwalifikowano 36, w przypadku zaś 72 wniosków procedura oceny nie została zakończona.

Łączna liczba grantów NCN przyznanych SGGW w 2019 r. wynosiła 55, z czego 19 grantów przyznano w ramach konkursów przeprowadzonych w 2018 r., a pozostałe 36 grantów dotyczyło konkursów z 2019 r.

Efektywność aplikowania o granty NCN, wyrażona liczbowym wskaźnikiem sukcesu, czyli stosunkiem liczby wniosków zakwalifikowanych do finansowania do liczby wniosków złożonych, w 2019 r. wynosiła 26%.

Zespoły badawcze SGGW realizowały w 2019 r. 17 projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (w 2018 r. – 21 projektów), w tym: 11 projektów Biostrateg, 3 projekty LIDER, 2 projekty Gospostrateg i 1 projekt w ramach Programu Badań Stosowanych. Łączna wartość dofinansowania, przyznana SGGW na cały okres realizacji tych projektów, wynosiła 27 649 610 zł. Z kolei kwota dofinansowania, którą SGGW otrzymała na 2019 r., wynosiła 7 021 038 zł.

Wartość dofinansowania dla SGGW (wyrażona wartością otrzymanych zaliczek) w 2019 r. z tytułu realizacji projektów strukturalnych Unii Europejskiej wynosiła 23 536 667 zł i była ponad trzykrotnie większa niż przed rokiem (7 161 311 zł). Dofinansowanie do projektów o charakterze badawczym wynosiło 1 494 991 zł.

W 2019 r. w SGGW realizowano 93 międzynarodowe projekty badawcze, w tym 12 w ramach programu Horyzont 2020 i 1 grant ERC. Łączna kwota dotacji dla Uczelni w ramach tych projektów w 2019 r. wyniosła 5 225 666,07 zł, a całkowita wartość ich dofinansowania na cały okres realizacji projektów wynosiła prawie 27 milionów zł. SGGW posiada HR Logo – Excellence in Research.

Szczegóły działalności naukowej Uczelni prezentowane są w Bazie Wiedzy SGGW: https://bw.sggw.edu.pl/index.seam

 

Zapraszamy na stronę KRPUT.