SGGW

Aktualności

01
stycznia
2019

SGGW a nowa ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce weszło w życie 1 października 2018 roku. Od tej daty uczelnie mają rok, aby na nowo przygotować swoje statuty z uwzględnieniem zmian w prawie. Nowe statuty mają obowiązywać od października 2019 roku. Jest to zadanie dla senatów uczelni i komisji senackich.

Nowa ustawa

Prace Senackiej Komisji ds. Statutu i Struktury

Stan obecny i proponowana struktura Uczelni (wersja marzec 2019)

Prace w Senacie SGGW

Prace nad dostosowaniem wewnętrznych aktów prawnych SGGW do nowej ustawy są prowadzone podczas posiedzeń komisji senackich oraz Senatu SGGW. 

Uchwały Senatu

Senat Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego na posiedzeniu 28 stycznia 2019 roku podjął uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu powołania pierwszej Rady Uczelni. 

Uchwała Senatu SGGW nr 37 - 2018/2019 wraz z Regulaminem powołania pierwszej Rady Uczelni. <<plik do pobrania>>

Uchwała Senatu nr 68 - 2018/2019 w sprawie powołania pierwszej Rady Uczelni <<plik do pobrania>>

 

Uchwała Senatu nr 75 - 2018/2019 w sprawie projektu Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie <<plik do pobrania>>

Załacznik nr 1 do uchwały nr 75 - projekt Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie <<plik do pobrania>>

Uchwała Senatu w sprawie przyjęcia Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie <<plik do pobrania>>

Uchwała Nr 84 - 2018/2019 Senatu SGGW z 27 maja 2019 w sprawie przyjęcia Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie <<plik do pobrania>> 

Statut Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie - Załącznik do Uchwały Nr 84 - 2018/2019 <<plik do pobrania>>

 

Regulamin Studiów w SGGW - Uchwała Nr 76 - 2018/2019 <<plik do pobrania>>

Zasady kwalifikacji na studia stacjonarne I stopnia i jednolite studia magisterskie 2020-2021 <<plik do pobrania>>

Zasady kwalifikacji na studia niestacjonarne I stopnia i jednolite studia magisterskie 2020-2021 <<plik do pobrania>>

Uchwała nr 116 2018/2019 Zasady rekrutacji na studia pierwszego stopnia, jednolite studia magisterskie i studia drugiego stopnia w SGGW w roku akademickim 2020-2021 <<plik do pobrania>>

Zasady przeliczania ocen uzyskanych na dyplomie EB 2020-2021 <<plik do pobrania>>

Wykaz dokumentów wymaganych od kandydatów na studia w SGGW - obywateli polskich 2020-2021 <<plik do pobrania>>

Wykaz dokumentów wymaganych od kandydatów na studia w SGGW – cudzoziemców 2020-2021 <<plik do pobrania>>

 

Szkoła Doktorska Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego <<dokumenty: Rada Programowa, Regulamin Szkoły Doktorskiej, Zasady rekrutacji>>

 

Uchwała w sprawie powołania Regulaminu zarządzania prawami autorskimi, prawami pokrewnymi i własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji w SGGW <<plik do pobrania>>