SGGW

Aktualności

01
marca
2021

Semestr letni w SGGW

Zajęcia dydaktyczne w SGGW dla wszystkich poziomów i form kształcenia realizowane są w trybie mieszanym, tj. w formie tradycyjnej i zdalnej.

Rekomendowaną w SGGW formą prowadzenia zajęć dydaktycznych jest forma zdalna. 

Sposób prowadzenia zajęć dydaktycznych, zaliczeń i egzaminów w formie tradycyjnej lub zdalnej określa:

1) dziekan – w stosunku do:

a. zajęć dydaktycznych realizowanych przez studentów,

b. zajęć na studiach podyplomowych – w porozumieniu z kierownikiem studiów podyplomowych,

c. innych form kształcenia prowadzonych na wydziale,

2) kierownik szkoły doktorskiej – w stosunku do zajęć realizowanych w Szkole Doktorskiej SGGW,

3)kierownik studiów doktoranckich – w stosunku do zajęć realizowanych na studiach doktoranckich, rozpoczętych przed rokiem akademickim 2019/2020, 

4) Pełnomocnik Rektora ds. Uniwersytetu Otwartego SGGW – w stosunku do zajęć na Uniwersytecie Otwartym SGGW, 

informując o tym Rektora

 

Wszystkie wykłady odbywają się zdalnie.

Zajęcia w formie tradycyjnej ograniczane są do niezbędnego minimum.W formie tradycyjnej mogą być prowadzone w obiektach SGGW zajęcia dydaktyczne, które nie mogą być zrealizowane zdalnie, tj.:

  • zajęcia praktyczne, w szczególności laboratoryjne i kliniczne, które wymagają bezpośrednich spotkań prowadzącego z uczestnikami tych zajęć dydaktycznych lub dostępu do specjalistycznych urządzeń i aparatury.
  • praktyki zawodowe, które wymagają bezpośrednich spotkań prowadzącego 
    z uczestnikami tych zajęć dydaktycznych lub dostępu do specjalistycznych laboratoriów, 
  • zajęcia (poza wykładami) przewidziane w programie studiów dla studentów ostatniego roku studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich, dla których semestr letni jest ostatnim semestrem studiów. 

 

Egzaminy dyplomowe odbywają się głównie zdalnie. Egzaminy dyplomowe w formie tradycyjnej mogą być przeprowadzone na podstawie decyzji dziekana. 

Konsultacje z nauczycielami akademickimi odbywają się głównie zdalnie(w ustalonych i podanych do publicznej wiadomości terminach). Konsultacje w formie tradycyjnej mogą się odbywać z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego. 

Zapraszamy do zapoznania się z podstawą prawną - Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki.