SGGW

Aktualności

27
listopada
2020

Publikacja naukowców z SGGW w prestiżowym czasopiśmie

Artykuł naukowców z Katedry Hydrotechniki, Technologii i Organizacji Robót Instytutu Inżynierii Lądowej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie został opublikowany w międzynarodowym czasopiśmie „IEEE Access” (5-letni IF na rok 2020: 4.076; ogólny IF 3.745).

Dr inż. Marta Kiraga oraz dr inż. Anna Miszkowska (obecnie Markiewicz) przeprowadziły badania dotyczące zastosowania koncepcji Lane’a w procesie formowania się niekorzystnego zjawiska lokalnych rozmyć poniżej budowli piętrzących. Koncepcja Lane’a jest jedną z najbardziej znanych zależności z zakresu geomorfologii fluwialnej służącą do prognozowania kierunku zmian hydromorfologii koryt rzecznych. Dotychczas jej zastosowanie było prognostyczne, a nie ilościowe. Na drodze analizy wymiarowej autorki zaproponowały zmodyfikowaną postać zależności Lane’a, która może być wykorzystana w inżynierii rzecznej i hydrotechnice do szacowania parametrów geometrycznych lokalnych rozmyć. Formuła zyskała uznanie wśród międzynarodowych recenzentów i została sprawdzona w warunkach terenowych, dając obiecujące wyniki.

Do pomiarów laboratoryjnych autorki użyły urządzenia pomiarowego złożonego ze skanera laserowego LiDAR, mikrokomputera Raspberry Pi do formułowania komend sterujących oraz silników krokowych. Dzięki temu urządzenie, nazwane Prototyp A1, przemieszczało się wzdłuż koryta laboratoryjnego.

Elementy nośne Prototypu zostały wykonane z biodegradowalnego poliaktydu i wydrukowane na drukarce 3D. Użyty w badaniach poliaktyd otrzymuje się z odnawialnych surowców naturalnych takich jak np. mączka kukurydziana. Prototyp A1 został skonstruowany przez Martę Kiragę oraz Matveya Razumnika, wówczas doktorantów w dyscyplinie budownictwo, w ramach grantu wewnętrznego pt. „Wpływ małych budowli wodnych na warunki transportu rumowiska wleczonego” realizowanego na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska.

Efektem przeprowadzonych badań było opublikowanie artykułu zatytułowanego “Lane’s relation in local scour investigations” autorstwa dr inż. Marty Kiragi oraz dr inż. Anny Miszkowskiej w czasopiśmie IEEE Access. IEEE Access to czasopismo naukowe publikowane przez Institute of Electrical and Electronics Engineers, skupione na branży elektronicznej oraz technologicznej. Swoją tematyką obejmuje najbardziej nowatorskie zagadnienia, takie jak: Big Data, urządzenia zdalnie sterowane oraz sztuczna inteligencja. Czasopismo stawia rygorystyczne wymagania względem publikacji, spośród których najważniejszym jest unikalność, nowoczesność i możliwość zastosowania praktycznego prezentowanych treści w oparciu o ściśle zdefiniowane inżynierskie analizy.

Więcej szczegółów dotyczących przeprowadzonych badań i podjętej problematyki w artykule: https://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=9153775