SGGW

Aktualności

18
marca
2016

Profesor Wiesław Bielawski wybrany na funkcję Rektora SGGW na kadencję 2016–2020

Prof. dr hab. Wiesław Bielawski został wybrany na funkcję Rektora SGGW na kadencję 2016/2017 – 2019/2020. Wybory odbyły się 18 marca br. w reprezentacyjnej Auli Kryształowej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

Rektor Elekt profesor Wiesław Bielawski obejmie swoją funkcję 1 września 2016 roku. W obecnej kadencji Profesor Bielawski pełni funkcję prorektora ds. rozwoju - I zastępcy Rektora. 

Wiesław Bielawski urodził się 23 grudnia 1950 roku w woj. podlaskim. W 1974 roku ukończył studia na Wydziale Rolniczym SGGW. Pracę magisterską wykonał w Katedrze Chemii Rolnej pod kierunkiem prof. dr hab. St. Mercika. Bezpośrednio po studiach został zatrudniony na stanowisku asystenta w Katedrze Biochemii, gdzie pracuje do chwili obecnej. Stopień doktora nauk przyrodniczych uzyskał w 1982 roku na podstawie pracy, zatytułowanej „Drogi asymilacji NH4+ prowadzące do powstania aminokwasów u siewek żyta”, obronionej przed Radą Naukową Instytutu Biologii Roślin SGGW. W 1992 roku uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk rolniczych w zakresie agronomii – biochemii roślin na podstawie dorobku naukowego i rozprawy „Izoenzymy syntetazy glutaminowej z siewek pszenżyta na przykładzie odmiany Malno”. Trzy lata po uzyskaniu stopnia dr hab. został zatrudniony na stanowisku profesora nadzwyczajnego SGGW. Tytuł profesora nauk rolniczych otrzymał w 2002 roku, a stanowisko profesora zwyczajnego w roku 2008.

Szczegółowe informacje na temat osiągnięć naukowych, pełnionych funkcji oraz program wyborczy Profesora Wiesława Bielawskiego można znaleźć na stronie http://www.bielawski.sggw.pl/