SGGW

Aktualności

17
maja
2019

Profesor Andrzej Chwalibog doktorem honoris causa SGGW

Prof. D.Sc., dr Andrzej Chwalibog został uhonorowany tytułem doktora honoris causa Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

Podczas Dni SGGW, 17 maja 2019 roku odbyła się uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa Prof. D.Sc., dr. Andrzejowi Chwalibogowi.

Prof, dr hab. Wiesław Bielawski, rektor SGGW otwierając uroczystość mówił między innymi: "Niezwykle istotnym wydarzeniem podczas Dni SGGW jest uroczystość wręczenia dyplomu doktora honoris causa naszej Alma Mater. W SGGW ta piękna akademicka tradycja miała swój początek w 1929 roku, kiedy pierwszy tytuł doktora honoris causa otrzymał profesor Józef Mikułowski - Pomorski - rektor SGGW w latach 1918-1920 oraz 1928-1929. Dziś do szacownego grona honorowych doktorów SGGW na wniosek Rady Wydziału Nauk o Zwierzętach dołącza profesor Andrzej Chwalibog - wybitny specjalista z zakresu nauk zootechnicznych, absolwent naszej Uczelni... W swojej pracy naukowej Profesor Andrzej Chwalibog zajmował się problemami metabolizmu energii i białka u zwierząt. Zainicjował nowatorskie badania przemian energetycznych i białkowych u bydła i trzody chlewnej. Był zaangażowany w badania przemiany energii u człowieka przy zróżnicowanym odżywianiu się i przy różnej aktywności. Jako jeden z pierwszych rozpoczął badania nad zastosowaniem nanocząstek srebra, złota i miedzi jako alternatywnych dodatków paszowych w żywieniu zwierząt. Prowadził także badania nad zastosowaniem nanotechnologii w terapii nowotworów... Droga zawodowa Profesora Andrzeja Chwaliboga jest doskonałym przykładem „promowania polskiego środowiska naukowego na świecie”.

W dalsze części przemówienia rektor Bielawski podkreślił między innymi znaczenie dla rozwoju uczelni współpracy międzynarodowej. "Nauka, obok doświadczenia i wiedzy, potrzebuje świeżości, innowacyjnych pomysłów i odważnych badaczy. Szerokie spojrzenie na otaczający nas świat, wymiana doświadczeń i poglądów, możliwość inspirowania się osiągnięciami innych zespołów badawczych to elementy sprzyjające jej rozwojowi. Dlatego w działalności każdej uczelni tak ważna jest współpraca międzynarodowa, która wykorzystywana jest  zarówno do wspierania doskonałości naukowej, jak i wzmacniania jakości edukacji. W Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego internacjonalizacja badań i kształcenia to od lat jedno z priorytetowych zadań. Uczestnictwo Uczelni i jej pracowników w międzynarodowych sieciach oraz organizacjach naukowych i dydaktycznych umożliwia realizację wspólnych projektów. Jest także doskonałą okazją do międzynarodowej wymiany kadry i studentów oraz do korzystania z długoterminowych zagranicznych staży naukowych."

Profesor Wiesław Bielawski podkreślił w przemówieniu, że osiągnięcia naukowe nie byłyby możliwe bez zaangażowania naukowców. W tym kontekście przedstawił systemy motywacyjne funkcjonujące w SGGW. "W SGGW działają obecnie dwa systemy motywacyjne. Pierwszy z nich to system okresowego zwiększenia wynagrodzenia pracowników SGGW, którzy wykazali się szczególnymi osiągnięciami naukowymi znacząco wpływającymi na rozwój, promocję oraz prestiż SGGW na forum krajowym i międzynarodowym. W ostatniej edycji przyznaliśmy 34 takie wyróżnienia. Drugi to System Wsparcia Finansowego dla Naukowców i Zespołów Badawczych. Jego celem jest umożliwienie realizacji zadań o charakterze naukowo - badawczym naukowcom i zespołom badawczym, które złożyły wnioski w konkursach na projekty badawcze, uzyskały pozytywną opinię, ale nie otrzymały finansowania. W ostatniej edycji dofinansowanie na kwotę 1 mln zł otrzymało łącznie 11 zespołów badawczych."

Przemówienie JM prof. dr. hab. Wiesława Bielawskiego <<do pobrania>>

Laudację przedstawiającą dorobek i zasługi profesora Andrzeja Chwaliboga zaprezentowała prof. dr hab. Wanda Olech-Piasecka dziekan Wydziału Nauk o Zwierzętach.

List gratulacyjny z okazji uroczystości nadania doktoratu honoris causa nadesłał Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki <<do pobrania>>

Podczas piątkowej uroczystości zostały wręczone honorowe wyróżnienia, będące podziękowaniem za dokonania i zaangażowanie w działania na rzecz SGGW. Do grona osób odznaczonych, ustanowionym w 2006 roku, Medalem Instytutu Agronomicznego w Marymoncie dołączyli: Stanisław Berger, Adolf Horubała i Włodzimierz Kluciński.

Profesor Stanisław Berger to twórca i pierwszy dziekan Wydziału Żywienia Człowieka oraz Wiejskiego Gospodarstwa Domowego, niekwestionowany autorytet
i propagator nauki o żywieniu człowieka. Ogromna wiedza i doświadczenie, przekazane wielu pokoleniom studentów i młodych pracowników nauki sprawiły, że stał się Pan wzorem prawdziwego nauczyciela akademickiego i wychowawcy. A Pana osiągnięcia oraz aktywność w renomowanych organizacjach światowych, w tym Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa, rozsławiły imię naszej Alma Mater.

Profesor Adolf Horubała jest wybitnym, cenionym w kraju i na świecie specjalistą z zakresu nauk o żywności. Dociekliwy badacz, autor wielu prac naukowych, które wzbogaciły dorobek polskiej nauki. Wychowawca licznej kadry naukowej i dydaktycznej oraz specjalistów dla przemysłu spożywczego. Prorektor do spraw dydaktyki w trudnych dla Uczelni latach 1981-1984, dziekan Wydziału Technologii Żywności, aktywny członek Polskiej Akademii Nauk oraz licznych stowarzyszeń i towarzystw naukowych. Działalność Pana Profesora przyczyniła się do wzrostu prestiżu nauk o żywności i utrwalenia ich pozycji nie tylko w polskiej, ale także światowej nauce.

Profesor Włodzimierz Kluciński to niezwykle aktywny naukowiec, nauczyciel i organizator życia akademickiego. Obdarzony niezwykłą intuicją, umiejętnością podejmowania trudnych, ale skutkujących nowatorskimi rozwiązaniami decyzji, budującymi wielkość SGGW - jej rektor, prorektor do spraw nauki, dziekan Wydziału Medycyny Weterynaryjnej. Działalność Pana Profesora przyczyniła się do rozwoju współpracy SGGW z uczelniami w kraju i za granicą. A zaangażowanie Pana Profesora jako przedstawiciela uczelni rolniczych w prace licznych organizacji i instytucji miały niewątpliwie wpływ na rozwój polskiego rolnictwa i gospodarki.

W trakcie uroczystości rektor Wiesław Bielawski wręczył Odznaki Honorowe „Za Zasługi dla SGGW" pracownikom uczelni oraz osobom, które w szczególny sposób przyczyniły się były zaangażowane w pracę na rzecz rozwoju Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Wyróżnienia otrzymali:

 • profesor Mariantonietta Fiore - University of Foggia
 • profesor Paweł Rowiński – Wiceprezes Polskiej Akademii Nauk
 • mgr inż. Jacek Liziniewicz – Nadleśniczy z Nadleśnictwa Gostynin
 • dr Mieczysław Walkowiak – Wiceprezes Zarządu firmy Sokołów S.A.
  z SGGW wyróżnieni zostali:
 • dr hab. Alina Daniłowska, prof. nadzw. SGGW
 • dr hab. Maria Jeznach
 • dr hab. Edyta Lipińska
 • mgr inż. Anna Kurek
 • mgr Radosław Puszyło
 • dr hab. Grażyna Topolska, prof. nadzw. SGGW

Uroczystość uświetniły Chór Akademiki SGGW oraz Ludowy Zespół Artystyczny "Promni".

Biogram doktora honoris causa SGGW:

Andrzej Chwalibog urodził się 8 sierpnia 1947 roku w Gdańsku. W 1971 roku ukończył z wyróżnieniem studia zootechniczne w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. W latach 1974–1975 odbył dwa staże naukowe: w National Research Institute of Animal Science w Kopenhadze (jako stypendysta FAO) oraz w Uniwersytecie Hohenheim w Stuttgarcie. Pracę naukową kontynuował w Katedrze Fizjologii Zwierząt, Biochemii i Chemii Analitycznej Instytutu Nauk o Zwierzętach w Kopenhadze.

W 1985 roku doktor A. Chwalibog uzyskał stopień Doctor of Science i awansował na stanowisko associate professor w Uniwersytecie Kopenhaskim. W 1995 roku został mianowany profesorem i jednocześnie kierownikiem Zakładu Fizjologii i Żywienia (Division of Physiology and Nutrition). Z inicjatywy Profesora w 2003 roku powstały dwa centra: Centre of Experimental Nutrition and Physiology i Instrument Centre for Indirect Calorimetry and Stable Isotopes. Ich głównym zadaniem była koordynacja wykorzystania unikalnej infrastruktury badawczej i integracja kadry naukowej uniwersytetów w Kopenhadze oraz Aarhus, a także umiędzynarodowienie badań. W tym samym roku na Uniwersytecie Kopenhaskim utworzył jedną z pierwszych szkół doktorskich – Research School in Animal Nutrition and Physiology.

Od początku swojej pracy naukowej Profesor A. Chwalibog zajmował się problemami metabolizmu energii i białka u zwierząt. Wyniki Jego badań stały się podstawą zaleceń żywieniowych dla różnych gatunków zwierząt. Zainicjował  też nowatorskie badania przemian energetycznych i białkowych u bydła i trzody chlewnej. Profesor A. Chwalibog był także zaangażowany w badania przemiany energii u człowieka przy zróżnicowanym odżywianiu się i przy różnej aktywności. W pierwszej dekadzie XXI wieku Profesor w większym stopniu skoncentrował swe badania na wyjaśnieniu procesów przemiany składników pokarmowych i energii na poziomie nie tylko ogólnoustrojowym, lecz również komórkowym i molekularnym.

W 2007 roku Profesor A. Chwalibog jako jeden z pierwszych rozpoczął badania dotyczące zastosowania nanocząstek srebra, złota i miedzi jako alternatywnych dodatków paszowych w żywieniu zwierząt. We wspólnych badaniach z Katedrą Żywienia i Biotechnologii Zwierząt Wydziału Nauk o Zwierzętach SGGW opracowano metodę podawania nanocząstek in ovo. Badania te wykazały, że podawane w odpowiednich ilościach nanocząstki, a zwłaszcza srebra i niektórych form alotropowych węgla skoniugowanych z aminokwasami, mogą stymulować status immunologiczny, antyoksydacyjny, jak również optymalizować rozwój mięśni w okresie embrionalnym kury.

W ostatniej dekadzie w tym samym zespole prowadził badania nad zastosowaniem nanotechnologii w terapii nowotworów. Doświadczenia koncentrowały się na stworzeniu nanomolekuł, opartych przede wszystkim na grafenie, służących onkologicznej terapii celowanej.

Wyniki swoich badań Profesor A. Chwalibog przedstawił w 428 publikacjach, w tym 216 zamieszczonych w recenzowanych czasopismach naukowych. Całość uzupełnia współautorstwo 43 książek i kompendiów i 169 komunikatów naukowych. O znaczeniu tych prac świadczy 3355 cytowań zarejestrowanych w bazie Google Scholar i indeks h = 31. W bazie Web of Science odnotowano 1860 cytowań i indeks h = 22.

Profesor Andrzej Chwalibog pełni funkcję redaktora naczelnego dwóch renomowanych czasopism: Journal of Molecular Nanotechnology & Nanomedicine oraz International Journal of Avian and Wildlife Biology, a w wielu jest członkiem komitetów redakcyjnych. Jest także członkiem Rady Naukowej Instytutu Fizjologii i Żywienia Zwierząt PAN i wielu prestiżowych międzynarodowych towarzystw naukowych. Wielokrotnie brał udział w panelach ekspertów oceniających projekty naukowe w Belgii, Danii, Izraelu, Irlandii, Kazachstanie, Katarze, Norwegii, Polsce, Szwecji, RPA i Rosji.

Wypromował ponad 50 magistrów i aż 20 doktorów. Grono jego uczniów jest międzynarodowe. W 1993 roku był nominowany przez samorząd studentów Uniwersytetu Kopenhaskiego do tytułu najlepszego nauczyciela roku. Ponadto recenzował 12 rozpraw doktorskich i 6 wniosków o nadanie tytułu profesora.

Profesor Andrzej Chwalibog współpracuje z naukowcami z wielu krajów, ale współpracę ze swoją Alma Mater zawsze traktował priorytetowo. Zakres współpracy obejmuje wszystkie rodzaje aktywności akademickiej, za co został wyróżniony Odznaką Honorową „Za Zasługi dla SGGW”. Realizował liczne zajęcia dla studentów i doktorantów w SGGW, a także organizował i nadzorował staże młodych naukowców w Uniwersytecie Kopenhaskim. Efektem współpracy Profesora z Katedrą Żywienia Zwierząt i Biotechnologii jest aż 66 wspólnych prac, 6 rozdziałów w książkach, 84 komunikaty naukowe oraz 2 zgłoszenia patentowe.

Profesor jest wielkim miłośnikiem przyrody, a szczególnie dzikich zwierząt. Spędzając wiele czasu w afrykańskim buszu i obserwując żyjące tam dzikie zwierzęta, posiadł wyjątkową wiedzę z tego zakresu. Z pasją dzieli się nią podczas zajęć ze studentami.

Dorobek zawodowy Pana Profesora doceniła królowa Danii Małgorzata II, nadając Mu tytuł Knight of the Dannebrog Order.