Aktualności

Osiągnięcia

09
marca
2018

Wyróżnienia dla pracowników naukowych SGGW

Trzydzieści dwie osoby zostały wyróżnione przez rektora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie za osiągnięcia naukowe i dydaktyczne, które znacząco wpływają na rozwój, promocję oraz prestiż SGGW. Wyróżnienia są elementem systemu premiowania najlepszych pracowników naukowych uczelni.

Rektor SGGW, prof. dr hab. Wiesław Bielawski, wręczając wyróżnienia, podkreślił, że ich laureaci to elitarna grupa, która w dużym stopniu przyczynia się do renomy SGGW: „Liczę na to, że będą Państwo tworzyć duże zespoły badawcze, zdobywać granty i publikować w renomowanych czasopismach.  Mam nadzieję, że prestiż SGGW jako znaczącego ośrodka naukowo-badawczego będzie rósł z roku na rok zarówno w kraju, jak i za granicą”.

Prorektor ds. nauki, prof. Marian Binek dodał, że przyznanie wyróżnień to ważny moment w historii SGGW. „Dzisiejsze wydarzenie wyznacza nowe spojrzenie zarówno na naukę, jak i na tych, którzy ją tworzą. Myślę, że stworzenie programu nagród dla wyróżniających się pracowników naukowych będzie działało budująco i konsolidująco na środowisko naukowe naszej uczelni.”

 

Wyróżnieni za osiągnięcia naukowe i dydaktyczne pracownicy, którzy otrzymali zwiększenie wynagrodzenia zasadniczego w 2018 roku:


Wydział Rolnictwa i Biologii:

dr Ewa Muszyńska

dr Urszula Krasuska

prof. dr hab. Wiesław Szulc

dr hab. Krzysztof Pawłowski

 

Wydział Medycyny Weterynaryjnej:

prof. dr hab. Tomasz Stadejek

dr hab. Jarosław Kaba

dr Katarzyna Zabielska-Koczywąs

dr hab. Magdalena Król

 

Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu:

dr hab. Marcin Filipecki

dr hab. Piotr Latocha

dr hab. Grzegorz Bartoszewski

prof. dr hab. Monika Rakoczy-Trojanowska

 

Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska:

mgr inż. Paweł Marcinkowski

dr Mateusz Grygoruk

dr inż. Adam Krajewski

mgr inż. Anna Sieczka

 

Wydział Technologii Drewna:

dr inż. Piotr Boruszewski

dr Magdalena Stobiecka

dr inż. Renata Toczyłowska-Mamińska

 

Wydział Nauk o Zwierzętach:

dr Sławomir Jaworski

Natalia Kurantowicz

dr Maciej Kamaszewski

 

Wydział Nauk Ekonomicznych:

dr Mariusz Maciejczak

 

Wydział Nauk o Żywności:

dr inż. Marek Kieliszek

dr inż. Małgorzata Nowacka

dr inż. Dorota Derewiaka

dr inż. Anna Kundys

 

Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji:

prof. dr hab. Joanna Gromadzka-Ostrowska

prof. dr hab. Marzena Jerzewska-Zychowicz

dr Sylwia Żakowska-Biemas

dr hab. Jadwiga Hamułka

 

Wydział Zastosowań Informatyki i Matematyki:

dr inż. Krzysztof Gajowniczek

 

Zarządzeniem nr 11 rektora SGGW z dnia 01 lutego 2017 r. w sprawie okresowego zwiększenia wynagrodzenia pracownikom Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie ustalone zostały zasady motywacyjnego systemu wynagradzania pracowników. Określono w nich między innymi, że okresowym zwiększeniem wynagrodzenia mogą zostać objęci pracownicy SGGW, którzy w roku poprzedzającym spełniali następujące warunki:

 

a) byli lub są kierownikami projektu/projektów badawczych prawidłowo realizowanych przez SGGW lub uzyskali środki na realizację przez SGGW (jako Lider projektu lub Partner w projekcie) projektu badawczego w drodze konkursów krajowych bądź międzynarodowych (warunek obligatoryjny, punkty mogą być przyznane jednokrotnie w okresie realizacji projektu);

b) opublikowali jako: pierwszy autor, autor korespondencyjny lub ostatni autor będący kierownikiem projektu publikację naukową z afiliacją SGGW w czasopiśmie z bazy Journal Citation Report z punktacją co najmniej 25 pkt (pracownicy Wydziału Nauk Społecznych i Wydziału Nauk Ekonomicznych co najmniej 15 pkt) za publikację lub monografię o zasięgu międzynarodowym (warunek obligatoryjny);

c) uzyskali patent krajowy bądź międzynarodowy (warunek dodatkowy, nieobligatoryjny).