Aktualności

Osiągnięcia

27
września
2019

Nagroda im. Kazimierza Dębskiego dla absolwenta Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska SGGW

Tomasz Syroczyński, absolwent WBiIŚ, zdobył III miejsce w XI edycji konkursu im. Kazimierza Dębskiego na najlepszą pracę dyplomową z hydrologii. Konkurs organizuje Stowarzyszenie Hydrologów Polskich.

Praca magisterska „Waloryzacja potrzeb retencjonowania wód dla zlewni rzeki Kamiennej w celu przeciwdziałania skutkom suszy i powodzi” powstała pod opieką dr. inż. Ignacego Kardla z Katedry Inżynierii Wodnej WBiIŚ.

Celem konkursu im. Kazimierza Dębskiego jest propagowanie najnowszych metod badawczych i obliczeniowych w hydrologii. Chodzi także o zainteresowanie studentów problematyką z zakresu hydrologii i jej zastosowania w szeroko pojętej inżynierii i gospodarce wodnej, gospodarce przestrzennej, ochronie środowiska. Wartością dodaną jest promocja zawodowa autorów nagrodzonych prac. Ważnym elementem składowym oceny prac konkursowych jest możliwość praktycznego wykorzystania wyników badań.

Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbyło się 20 września podczas seminarium SHP na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego.