SGGW

Aktualności

19
sierpnia
2020

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków Rady Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

Biuro Nauki i Projektów Krajowych informuje, że na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (Dz. U. z 2019 r. poz. 1770, z późn. zm.) Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego zwraca się z prośbą do środowisk naukowych oraz społeczno-gospodarczych i finansowych o wskazanie kandydatów na członków Rady Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, zwanej dalej „Radą”.

Spośród zgłoszonych kandydatów do Rady wejdzie:

 • sześciu członków powołanych spośród kandydatów wskazanych przez środowiska naukowe, posiadających co najmniej stopień naukowy doktora, aktywnie prowadzących badania naukowe lub prace rozwojowe;
 • siedmiu członków powołanych spośród aktywnych zawodowo kandydatów wskazanych przez środowiska społeczno-gospodarcze i finansowe.

Kandydatem na członka Rady może być osoba, która:

 1. korzysta z pełni praw publicznych;
 2. nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
 3. posiada wiedzę i niezbędne doświadczenie zawodowe w zakresie działalności naukowej (działalność naukowa obejmuje badania naukowe, prace rozwojowe oraz twórczość artystyczną).

Członkiem Rady nie może być osoba pełniąca funkcję:

 1. rektora lub funkcję kierowniczą w uczelni;
 2. dyrektora instytutu naukowego Polskiej Akademii Nauk;
 3. dyrektora instytutu badawczego;
 4. dyrektora instytutu działającego w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz;
 5. prezesa lub wiceprezesa Polskiej Akademii Nauk;
 6. prezesa lub wiceprezesa Polskiej Akademii Umiejętności;
 7. prezesa i wiceprezesa Centrum Łukasiewicz;
 8. przewodniczącego Rady Doskonałości Naukowej;
 9. przewodniczącego Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego;
 10. przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego Rady Głównej Instytutów Badawczych;
 11. przewodniczącego Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

Członkostwa w Radzie nie można łączyć z członkostwem w:

 1. Komisji Ewaluacji Nauki;
 2. Komitecie Polityki Naukowej;
 3. organach Narodowego Centrum Nauki;
 4. organach Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej.

Zadania Rady oraz tryb pracy Rady zostały określone w art. 15 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (Dz. U. z 2019 r. poz. 1770, z późn. zm.) oraz w § 4 – 7 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 września 2010 r. w sprawie statutu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (Dz. U. z 2020 r. poz. 201).

W celu zgłoszenia kandydata podmiot zgłaszający przesyła drogą pocztową lub poprzez ePUAP załączony do ogłoszenia formularz, na który składają się:
 

 • części A i B – wypełniane przez podmiot zgłaszający i podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania podmiotu zgłaszającego,
 • część C – wypełniona i podpisana przez kandydata. 

Formularz należy przesłać w terminie do dnia 30 września 2020 r.:

1) drogą pocztową na adres:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Departament Innowacji i Rozwoju
ul. Wspólna 1/3
00-529 Warszawa
z dopiskiem: „Rada NCBR”

albo

2) poprzez ePUAP na adres skrzynki Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

/MNISW/Skrytka/ESP

z dopiskiem: „Rada NCBR”

- z zastrzeżeniem, że w obydwu przypadkach decyduje data wpływu zgłoszenia do Ministerstwa.

UWAGA:

Zgłoszenie kandydata na członka Rady NCBR, które nie spełnia wymogów formalnych, jest niekompletne, lub zostało przesłane po terminie wskazanym w ogłoszeniu nie podlega rozpatrzeniu.

W przypadku przesłania dokumentów w wersji papierowej:

 1. zgłoszenie kandydata przez podmiot zgłaszający (część cz. A i B zgłoszenia) musi być czytelnie podpisane przez odpowiednią osobę, posiadającą stosowne upoważnienie do jego reprezentowania i przesłane w oryginale;
 2. oświadczenie kandydata (część C zgłoszenia) musi być własnoręcznie czytelnie podpisane przez kandydata i przesłane w oryginale.

W przypadku przesyłania dokumentów w wersji elektronicznej:

 1. zgłoszenie kandydata przez podmiot zgłaszający (część A i B zgłoszenia) musi być podpisane podpisem elektronicznym przez odpowiednią osobę, posiadającą stosowne upoważnienie do jego reprezentowania - zgłoszenie kandydata bez weryfikowalnych podpisów pod zgłoszeniem będzie traktowane jako niespełniające wymogów formalnych;
 2. oświadczenie kandydata (część C zgłoszenia) muszą być podpisane przez kandydata podpisem elektronicznym – oświadczenie kandydata bez weryfikowalnych podpisów pod oświadczeniem będzie traktowane jako niespełniające wymogów formalnych.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego nie zwraca nadesłanych dokumentów – zostaną zniszczone zgodnie z datą przetwarzania określoną poniżej.

Obowiązek informacyjny realizowany na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (RODO).

Administratorem danych osobowych kandydatów na członków Rady Narodowego Centrum Badań i Rozwoju jest Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, z siedzibą w Warszawie, ul. Wspólna 1/3, 00-529 Warszawa; e-mail: sekretariat.bm-at-nauka.gov.pl; tel. (22) 529 27 18, kontakt do inspektora ochrony danych: iod-at-mnisw.gov.pl.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

Podstawę prawną przetwarzania danych stanowią przepisy art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (Dz. U. z 2019 r. poz. 1770, z późn. zm.), dalej „ustawa o NCBR” w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze).

Dane osobowe kandydatów będą przetwarzane wyłącznie w celu zapewnienia sprawnego oraz prawidłowego przebiegu naboru na członków Rady NCBR.

W związku z procedurą powołania odbiorcą danych kontaktowych osób powołanych na członków Rady NCBR będzie Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Dane osobowe kandydatów do Rady NCBR, którzy nie przeszli pozytywnie oceny formalnej, będą przetwarzane nie dłużej niż do dnia zakończenia naboru, tj. do dnia powołania nowych członków Rady (30 listopada 2020 r.).

Dane osobowe kandydatów do Rady NCBR, którzy przeszli pozytywnie weryfikację formalną, będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż kadencja osób powołanych w tym naborze, a więc nie dłużej niż do dnia 29 listopada 2024 r., z uwagi na ustawową możliwość uzupełnienia składu Rady NCBR z grupy osób, o której mowa odpowiednio w art. 12 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o NCBR, w przypadku odwołania, rezygnacji lub śmierci członka Rady NCBR.

Dane osobowe kandydatów, którzy zostaną powołani do Rady NCBR w tym naborze, będą przetwarzane tak długo, jak długo funkcjonować będzie Rada NCBR, w związku z art. 13 ust. 3 ustawy o NCBR, stanowiącym, że ta sama osoba może pełnić funkcję członka Rady nie dłużej niż przez dwie kadencje, a następnie przez czas wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2020 r. poz. 164) oraz z aktów wewnętrznych obowiązujących w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego w zakresie przechowywania akt.

Informacja o powołanych członkach Rady Narodowego Centrum Badań i Rozwoju zostanie opublikowana na stronie podmiotowej Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Kandydaci mają prawo dostępu do swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania. Kandydaci mają prawo do żądania usunięcia ich danych osobowych oraz ograniczenia przetwarzania na zasadach określonych w art. 17 i 18 RODO.

Ponadto, kandydaci mają prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, iż przetwarzanie ich danych osobowych narusza przepisy RODO.

Pliki do pobrania

źródło: https://www.ncbr.gov.pl/