SGGW

Aktualności

22
marca
2019

Milion złotych dla zespołów badawczych

Jedenaście zespołów badawczych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego otrzymało dofinansowanie wspomagające rozwój prowadzonych prac naukowych, które nie otrzymały finansowania ze źródeł pozauczelnianych. W 2019 roku SGGW z własnych środków przeznaczyła na ten cel milion złotych. Rektor uczelni prof. dr hab. Wiesław Bielawski wręczył kierownikom zespołów podziękowania i decyzje o przyznaniu dofinansowania.

12 lutego 2019 rektor SGGW zarządzeniem nr 2 ustanowił System Wsparcia Finansowego dla Naukowców i Zespołów Badawczych uczelni. System wsparcia jest przeznaczony dla tych zespołów, które złożyły wnioski o dofinansowanie projektu o charakterze badawczym w ramach zewnętrznych konkursów otwartych o zasięgu krajowym lub międzynarodowym, ogłaszanych przez właściwe instytucje finansujące, a nie
uzyskały pozytywnej decyzji o przyznaniu dofinansowania na ich realizację. Wsparcie finansowe zespołów badawczych umożliwi dalsze prace nad prowadzonymi projektami i ich rozwój naukowy.

"Władzom uczelni tej kadencji zależy na tym, aby naukowcy pracujący w zespołach badawczych w dalszym ciągu prowadzili i rozwijali swoje projekty, i mogli skupić się na badaniach nie tracąc energii na poszukiwaniu finansowania" - powiedział rektor Wiesław Bielawski podczas uroczystego wręczenia decyzji o dofinansowaniu zespołów.

Środki finansowe przyznane w ramach Systemu Wsparcia Finansowego dla Naukowców i Zespołów Badawczych mogą być przeznaczane przez Kierowników Projektów wyłącznie na cele badawcze, wsparcie współpracy międzynarodowej, w szczególności udział w konferencjach międzynarodowych, stażach i kursach, spotkaniach merytorycznych, informacyjnych, networkingowych i brokerskich, pokrycie kosztów publikacji w czasopismach z listy „A” Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, itp., związanych tematycznie ze złożonym projektem w ramach konkursu ogłoszonego przez właściwą jednostkę finansującą. Środki finansowe przyznane w ramach Systemu Wsparcia Finansowego dla Naukowców i Zespołów Badawczych nie mogą być przeznaczone na finansowanie wynagrodzeń osobowych, zakup aparatury ani opłaty eksploatacyjne.

Warunkiem przyznania środków finansowych jest spełnienie łącznie następujących warunków:
1) wniosek o dofinansowanie projektu w ramach zewnętrznych konkursów otwartych o zasięgu krajowym lub międzynarodowym został przygotowany i wysłany w sposób zgodny z zasadami obowiązującymi przy aplikowaniu o przyznanie środków na dofinansowanie projektu, wyznaczonymi przez właściwą instytucję finansującą na konkurs na projekty o charakterze badawczym o zasięgu krajowym lub międzynarodowym oraz zgodnie z aktami wewnętrznymi i procedurami obowiązującymi w SGGW,
2) wnioskowana w konkursie kwota przypadająca na SGGW musi być wyższa niż 100 000 zł,
3) SGGW w składanym wniosku była wskazana jako koordynator lub partner projektu,
4) Kierownikiem Projektu wskazanym we wniosku jest pracownik SGGW, dla którego SGGW jest podstawowym i jedynym miejscem pracy, przy czym przez Kierownika Projektu rozumie się zarówno kierownika całego projektu składanego na konkurs jak i kierownika zadania badawczego, jeśli SGGW występowało w projekcie jako partner,
5) wniosek uzyskał pozytywną ocenę formalną wydaną przez właściwą instytucję finansującą,
6) wniosek uzyskał pozytywną ocenę merytoryczną wydaną przez właściwą instytucję finansującą, potwierdzoną wysoką pozycją w rankingu ocenianych projektów, tj. punktowaną powyżej 50% maksymalnej możliwej do uzyskania liczby punktów, jednak nie został zakwalifikowany do finansowania przez jednostkę organizującą konkurs,
7) w danym roku kalendarzowym osoby wnioskujące o przyznanie środków w ramach Systemu Wsparcia mogą ubiegać się o wsparcie z tytułu tylko jednego projektu.

W tym roku wsparcie finansowe w ramach Systemu Wsparcia Finansowego dla Naukowców i Zespołów Badawczych SGGW otrzymali następujący kierownicy zespołów:

Projekty krajowe:
1.    dr Mateusz Wierzbicki – 105 000 zł
2.    dr hab. Krzysztof Pawłowski – 100 000 zł
3.    mgr inż. Piotr Osiński – 80 000 zł
4.    dr hab. Małgorzata Gajewska – 80 000 zł
5.    mgr inż. Monika Anna Zielińska – 70 000 zł
6.    dr hab. Sławomir Jakieła – 65 000 zł.


Projekty międzynarodowe:
1.    dr Marcin Zbieć – 120 000 zł
2.    dr inż. Agnieszka Wojewódzka-Wiewiórska- 110 000 zł
3.    dr Mateusz Grygoruk – 100 000 zł
4.    dr hab. Mikołaj Piniewski – 100 000 zł
5.    dr Anna Klepacka – 70 000 zł