Aktualności

Konferencje / Wykłady

25
stycznia
2017

Noworoczna Gala Agrobiznesu 2017 i Konfrontacje „Drogi do AgroSukcesu” w SGGW

24 stycznia w Auli Kryształowej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego odbyła się Noworoczna Gala Agrobiznesu. Została poprzedzona Konfrontacjami "Drogi do AgroSukcesu” na siedmiu wydziałach SGGW.

Rektor SGGW, prof. dr hab. Wiesław Bielawski podczas otwarcia Noworocznej Gali Agrobiznesu powiedział: Cieszę się, że nasze spotkania na stałe wpisały się w kalendarz ważnych wydarzeń wybitnych przedstawicieli szeroko rozumianego rolnictwa oraz agrobiznesu i że przedstawiciele instytucji i organizacji branżowych oraz doradztwa rolniczego chętnie odwiedzają SGGW, by wymieniać poglądy na temat przyszłości polskiego rolnictwa - czwartego najważniejszego sektora gospodarki... Szeroko rozumiane rolnictwo to obszar bardzo bliski Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Misją naszej Uczelni jest bowiem:
<<służenie rozwojowi gospodarczemu i intelektualnemu polskiego społeczeństwa,
ze szczególnym uwzględnieniem obszarów wiejskich, gospodarki żywnościowej
i szeroko rozumianego środowiska naturalnego>>

Swoją ofertę dydaktyczną dostosowujemy do stale zmieniających się potrzeb i kształcimy specjalistów, którzy pracują na rzecz rozwoju polskiego rolnictwa i gospodarki żywnościowej. Nasi studenci to w 43% mieszkańcy wsi, a w 58% - wsi i małych miasteczek. Po ukończeniu studiów na wieś wraca 43% absolwentów, w tym aż 40% do miejsc swojego pochodzenia. Tam zdobytą wiedzę wykorzystują we własnych agrofirmach lub gospodarstwach. Prowadzone w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego projekty badawcze w znacznym stopniu wpływają na rozwój rynku rolnego, a ich wyniki są coraz częściej wdrażane i znajdują coraz szersze zastosowanie w gospodarce. Dostrzegając narastającą dynamikę procesów gospodarczych, Uczelnia uczestniczy w wielu sieciach współpracy na pograniczu nauki i biznesu. W obecnych czasach ta symbioza jest niezwykle istotna. Uczelnie jako instytucje badawcze potrzebują wsparcia partnerów gospodarczych, którzy wezmą na siebie ciężar wdrażania wyników badań naukowych. Ważną rolę odgrywają również takie inicjatywy jak dzisiejsze spotkanie i wszelkie inne działania mające na celu upowszechnianie osiągnięć polskiego agrobiznesu.

Podczas uroczystości Złotą Różą, za pomoc w organizacji Noworocznej Gali Agrobiznesu i VI Konfrontacji „Drogi do AgroSukcesu”  wyróżnieni zostali prof. dr hab. Wiesław Bielawski, rektor SGGW oraz dziekani:  dziekan Wydziału Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji,  prof. dr hab. Krystyna Gutkowska; dziekan Wydziału Nauk o Zwierzętach, prof. dr hab. Wanda Olech-Piasecka; dziekan Wydziału Nauk o Żywności prof. dr hab. Mirosław Słowiński; dziekan Wydziału Ogrodnictwa, Biotechnologii  i Architektury Krajobrazu, prof. dr hab. Wojciech Wakuliński; dziekan Wydziału Inżynierii Produkcji, dr. hab. Tomasz Nurek; dziekan Wydziału Rolnictwa i Biologii,  prof. dr hab. Zdzisław Wyszyński; dziekan Wydziału Nauk Ekonomicznych,  dr. hab. Jarosław Gołębiewski oraz prodziekan wydziału dr. Nina Drejerska; dziekan Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska, dr. hab. Eugeniusz Koda.

Konfrontacje „Drogi do AgroSukcesu” to kontynuacja pomysłu sprzed 6 lat, kiedy w Auli Kryształowej SGGW wybitni reprezentanci polskiego rolnictwa i agrobiznesu - laureaci konkursów Agroprzedsiębiorca RP i AgroLiga - odpowiadali na pytania studentów i pracowników naukowych SGGW dotyczące źródeł ich sukcesów gospodarczych.

W tym roku organizatorzy tego przedsięwzięcia - Stowarzyszenie AgroBiznesKlub, Rektor SGGW prof. Wiesław Bielawski i Redakcja AGRO - zdecydowali się przeprowadzić równoczesne Konfrontacje na 7 wydziałach SGGW. W barwach nieformalnej AgroAkademii Umiejętności Praktycznych afiliowanej przy Stowarzyszeniu AgroBiznesKlub i Redakcji AGRO  udział wzięli najlepsi w kraju rolnicy, agrobiznesmeni oraz działacze gospodarczy, którzy dzielili się z młodzieżą akademicką i kadrą naukowo-dydaktyczną SGGW wiedzą i doświadczeniem w prowadzeniu biznesu. Gośćmi Wydziału Nauk o Zwierzętach byli Janusz Kasztelewicz, właściciel Gospodarstwa Pasiecznego oraz Ryszard Sułkowski, właściciel firmy „Stolarstwo i Tartacznictwo”. Gośćmi Wydziału Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji byli: Jerzy Just, twórca i współwłaściciel firmy SemCo oraz Wojciech Pysiak, właściciel przydomowej masarni oraz gospodarstwa rolnego specjalizującego się w produkcji trzody chlewnej. Na Wydziale Nauk Ekonomicznych  ze studentami dyskutowali: Tadeusz Leśniewski, właściciel gospodarstwa rolnego; Jarosław Górski, także właściciel gospodarstwa rolnego oraz Maciej Michalski, prezes fermy drobiu, a także europoseł dr Czesław Siekierski, przewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Parlamentu Europejskiego. Na Wydziale Inżynierii Produkcji w spotkaniu uczestniczyli: Tadeusz i Robert Szepietowscy, współwłaściciele firmy Gama w Wysokiem Mazowieckiem oraz prof. Tadeusz Pawłowski, dyrektor Przemysłowego Instytutu Maszyn Rolniczych w Poznaniu. Gośćmi Wydziału Ogrodnictwa,  Biotechnologii i Architektury Krajobrazu byli: Sylwia i Zdzisław Wawrzyńczyk, właściciele Gospodarstwa Specjalistycznego - Uprawa Warzyw Gruntowych. Wydział Rolnictwa i Biologii odwiedzili: Teresa Kośmicka, prezes Spółdzielni Produkcji Rolnej Agrofirma w Skórzewie oraz Alicja i Krzysztof Spychalscy – właściciele gospodarstwa rolnego w Pikutkowie. Łącznie we wszystkich spotkaniach uczestniczyło kilkaset studentek i studentów SGGW.

W trakcie uroczystej Gali profesor Wiesław Bielawski oraz profesor Alojzy Szymański wręczyli uczestnikom spotkań ze studentami SGGW Certyfikaty Wierzytelności Praktyk Biznesowych sygnowane przez rektora SGGW, prof. Wiesława Bielawskiego i byłego rektora SGGW, prof. Alojzego Szymańskiego.

Podczas Noworocznej Gali  Agrobiznesu 2017 wręczono nagrody laureatom konkursów redakcji AGRO - Agroprzedsiębiorca RP 2016, Kwatery na Medal 2016 oraz AgroKlasa ODR 2016. Wyróżniających się rolników i agroprzedsiębiorców uhonorowano odznakami „Zasłużony dla Rolnictwa” nadanymi przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Krzysztofa Jurgiela.

Honorowy Patronat  nad Noworoczną Galą Agrobiznesu objęli Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Krzysztof Jurgiel oraz Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Parlamentu Europejskiego, dr Czesław Siekierski.

Oprócz wymienionych osób Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego reprezentowali także: prorektor ds. dydaktyki – prof. dr hab. Kazimierz Tomala, prorektor ds. rozwoju - prof. dr hab. Kazimierz Banasik, prorektor ds. współpracy międzynarodowej - prof. dr hab. Michał Zasada, kanclerz uczelni - dr inż. Władysław Skarżyński, pełnomocnik rektora ds. współpracy z gospodarką - prof. dr hab. Aleksander Lisowski oraz pełnomocnik rektora ds. wydawnictwa i biblioteki głównej oraz kół naukowych -  prof. dr hab. Jan Niemiec, a także wielu pracowników naukowych.