SGGW

Aktualności

17
marca
2021

Dr hab. Stanisław Samborski stypendystą Fulbright Senior Award

Naukowiec z Instytutu Rolnictwa SGGW jest w grupie dziesięciorga naukowców z ośmiu polskich uczelni, którzy otrzymali stypendia Fulbright Senior Award. Dzięki stypendium naukowcy zrealizują swoje projekty badawcze lub badawczo-dydaktyczne w amerykańskich instytucjach goszczących.

Zainteresowania naukowe

Rolnictwo precyzyjne:

 • ocena odżywienia roślin pszenicy ozimej azotem i siarką z wykorzystaniem aktywnych czujników optycznych, zdjęć satelitarnych i metod diagnostycznych,
 • ocena efektywności stosowania zmiennej dawki azotu w uprawie pszenicy ozimej,
 • wykorzystanie przewodności elektrycznej gleby, map zasobności gleby w makroelementy i pH, map plonów, ukształtowania terenu i zdjęć lotniczych do wyodrębniania stref produkcyjnych na polach oraz ukierunkowanego pobierania próbek glebowych.

Przebieg pracy zawodowej

 • od października 2019 r. - prof. SGGW, Katedra Agronomii, Wydział Rolnictwa i Biologii, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.
 • od listopada 2004 r. do października 2019 r. – adiunkt, Katedra Agronomii, Wydział Rolnictwa i Biologii, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie,
 • od lipca 2003 r. do listopada 2004 r. – asystent, Katedra Agronomii, Wydział Rolnictwa i Biologii, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

Przebieg kariery naukowej

 • 2016 r. – uzyskanie stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk rolniczych w dyscyplinie agronomia, Wydział Rolnictwa i Biologii, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • 2003 r. – uzyskanie stopnia naukowego doktora nauk rolniczych w zakresie agronomii, Wydział Rolnictwa i Biologii, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • 1998 r. – uzyskanie tytułu zawodowego magistra inżyniera rolnictwa w zakresie agrotechniki, Wydział Rolniczy, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Projekty badawcze

 

 • 2016-2019 – FERTISAT - Satellite-based Service for Variable Rate Nitrogen Application in Cereal Production. Finansowany przez European Space Agency, nr 4000118613/16/NL/EM, wykonawca,
 • 2013-2015 – „BIOPRODUKTY, innowacyjne technologie wytwarzania prozdrowotnych produktów piekarskich i makaronu o obniżonej kaloryczności”. POIG.01.03.01-14-041/12. Kierownik Zadania 2 - "Innowacyjne technologie uprawy zbóż, w celu uzyskania surowca wysokiej jakości do produkcji wyrobów zbożowych o obniżonej kaloryczności i wysokiej wartości dodanej”,
 • 2009-2012  Optymalizacja nawożenia azotem pszenicy ozimej z wykorzystaniem urządzenia teledetekcyjnego oraz ocena przydatności pomiaru przewodności elektrycznej gleby do wydzielania stref operacyjnych na polach produkcyjnych” – projekt badawczy MNiSzW nr N N310 089036, kierownik.
 • 2001-2003 – “Wykorzystanie pomiaru zawartości chlorofilu do diagnozowania stanu odżywienia azotem roślin pszenżyta ozimego” – projekt promotorski KBN nr 6 P06R 028 21.

Dydaktyka

 • Rolnictwo precyzyjne: wykłady – kierunek Rolnictwo, studia inżynierskie,
 • Wdrażanie rolnictwa precyzyjnego: wykłady i ćwiczenia – kierunek Rolnictwo, studia magisterskie,
 • Intensywne systemy w produkcji zwierzęcej: wykłady i ćwiczenia dot. rolnictwa precyzyjnego, kierunek Zootechnika, 
 • Precision agriculture: wykłady i ćwiczenia – studenci programu Erasmus,
 • Szczegółowa uprawa roślin: ćwiczenia – kierunek Rolnictwo,
 • Towaroznastwo Produktów Rolnictwa - Pochodzenia Roślinnego: ćwiczenia – kierunek Towaroznawstwo,
 • Komputerowe doradztwo rolne: ćwiczenia – kierunek Rolnictwo.

Więcej o programie stypendialnym Fulbright.