Aktualności

Dla studentów

12
marca
2019

Wyróżnienia dla pracowników naukowych SGGW

Już po raz trzeci Rektor Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego wręczył wyróżnienia pracownikom naukowym za osiągnięcia, które znacząco wpływają na rozwój, promocję oraz prestiż SGGW. W tym roku Rektorska Komisja ds. Motywacyjnego Systemu Wynagradzania Pracowników przyznała wyróżnienia 34 naukowcom naszej uczelni. Są one elementem systemu premiowania najlepszych pracowników naukowych SGGW.

Rektor SGGW, prof. dr hab. Wiesław Bielawski, wręczając wyróżnienia, podkreślił, że są one jednym z elementów funkcjonującego w uczelni systemu motywacyjnego dla kadry naukowej i dydaktycznej. Rektor przypomniał, że w SGGW bardzo dobrze funkcjonuje własny fundusz stypendialny dla naukowców na który uczelnia przeznaczy w tym roku milion złotych. Nowością w SGGW, wprowadzoną od stycznia bieżącego roku, jest system finansowania zespołów badawczych wspomagający rozwój prowadzonych prac naukowych, które nie otrzymały finansowania ze źródeł pozauczelnianych. Na ten cel uczelnia przeznaczy także około miliona złotych.

Profesor Wiesław Bielawski złożył wyróżnionym pracownikom naukowym gratulacje i podziękowania za prowadzenie badań naukowych, które podnoszą prestiż SGGW jako silnego ośrodka badawczego.  „Gratuluję Państwu osiągnięć i życzę, by byli Państwo przykładem dla pozostałych pracowników naukowych naszej uczelni"  – mówił profesor Bielawski.

Zarządzeniem nr 11 Rektora SGGW z dnia 01 lutego 2017 r. w sprawie okresowego zwiększenia wynagrodzenia pracownikom Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie ustalone zostały zasady motywacyjnego systemu wynagradzania pracowników. Określono w nich między innymi, że okresowym zwiększeniem wynagrodzenia mogą zostać objęci pracownicy SGGW, którzy w roku poprzedzającym spełnili następujące warunki:

a) byli lub są kierownikami projektu/projektów badawczych prawidłowo realizowanych przez SGGW lub uzyskali środki na realizację przez SGGW (jako Lider projektu lub Partner w projekcie) projektu badawczego w drodze konkursów krajowych bądź międzynarodowych (warunek obligatoryjny, punkty mogą być przyznane jednokrotnie w okresie realizacji projektu);

b) opublikowali jako: pierwszy autor, autor korespondencyjny lub ostatni autor będący kierownikiem projektu publikację naukową z afiliacją SGGW w czasopiśmie z bazy Journal Citation Report z punktacją co najmniej 25 pkt (pracownicy Wydziału Nauk Społecznych i Wydziału Nauk Ekonomicznych co najmniej 15 pkt) za publikację lub monografię o zasięgu międzynarodowym (warunek obligatoryjny);

c) uzyskali patent krajowy bądź międzynarodowy (warunek dodatkowy, nieobligatoryjny).

Zarządzenie określa także szczegółową punktację za poszczególne elementy oceny. 

Wyróżnieni za osiągnięcia naukowe i dydaktyczne pracownicy otrzymali zwiększenie wynagrodzenia zasadniczego w 2019 roku. Są to:

Wydział Rolnictwa i Biologii

 • dr Katarzyna Otulak-Kozieł
 • dr Mateusz Labudda
 • dr Elżbieta Wójcik-Gront
 • dr Justyna Fidler

Wydział Medycyny Weterynaryjnej:

 • dr hab. Magdalena Król, prof. SGGW
 • prof. dr hab. Zdzisław Gajewski
 • prof. dr hab. Arkadiusz Orzechowski
 • dr Izabela Dolka
 • dr Kinga Majchrzak
 • dr Karolina Grzegorczyk-Zbooch

Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu:

 • prof. dr Stanisław Karpiński
 • prof. dr hab. Grzegorz Bartoszewski
 • prof. dr hab. Marcin Filipecki
 • prof. dr hab. Wojciech Pląder

Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska:

 • dr hab. Jarosław Chormański, prof. SGGW
 • dr Mateusz Grygoruk
 • dr Adam Kiczko
 • dr Andrzej Głuchowski

Wydział Technologii Drewna:

 • dr hab. Sławomir Jakieła
 • dr hab. Piotr Bednarczyk

Wydział Nauk o Zwierzętach:

 • dr hab. Marcin Gołębiewski
 • dr Daniel Klich

Wydział Nauk Ekonomicznych:

 • dr Agata Malak-Rawlikowska
 • dr hab. Mariusz Maciejczak
 • dr hab. Piotr Sulewski

Wydział Nauk o Żywności:

 • dr hab. Małgorzata Nowacka
 • dr inż. Artur Wiktor
 • dr Lidia Stasiak-Różańska
 • dr hab. Monika Janowicz

Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji:

 • prof. dr hab. Ewa Rembiałkowska
 • dr hab. Sylwia Żakowska-Biemans
 • prof. dr hab. Joanna Gromadzka-Ostrowska
 • dr Ewelina Pogorzelska-Nowicka
 • dr Dorota Zielińska

GRATULUJEMY!