Aktualności

Dla studentów

12
marca
2020

Wyjaśnienie w sprawie konieczności opuszczenia domów studenckich przez studentów

W związku z pytaniami dotyczącymi konieczności czasowego wyjazdu studentów SGGW z kampusu uczelni na okres zawieszenia zajęć dydaktycznych wyjaśniamy, że decyzja ta jest podyktowana troską o zdrowie naszych studentów.

 

English version

Wśród uczelni Warszawy tylko SGGW znajduje się w szczególnej sytuacji, ponieważ niemal wszyscy studenci mieszkający w akademikach (cztery tysiące osób!) zakwaterowani są na terenie jednego kampusu. Sytuacja ta sprawia, zgodnie z opinią lekarzy, zwielokrotnione ryzyko zarażenia koronawirusem, co w konsekwencji spowodowałoby konieczność wprowadzenia przymusowej kwarantanny dla czterech tysięcy studentów.

Decyzja władz uczelni wychodzi naprzeciw stale rosnącemu zagrożeniu epidemiologicznemu.

Dziękujemy wszystkim studentom za przyjęcie tej decyzji ze zrozumieniem.

 

Główny Inspektorat Sanitarny: Komunikat dotyczący zakwaterowania studentów i doktorantów w domach studenckich - zapraszamy do zapoznania się z treścią rekomendacji. 

Объяснение в связи с необходимостью выселения студентов из студенческих общежитий 

В связи с вопросами, касающимися временного выселения студентов SGGW c территории университета на время отмены лекций, предоставляем объяснения, что это решение было принято в целях заботы о здоровье наших студентов. 

Английская версия

Среди варшавских учебных заведений только SGGW находится в особенной ситуации, потому что практически все студенты, проживающие в общежитиях (четыре тысячи человек!) поселены на одной территории. Эта ситуация, согласно мнению врачей, может привести к увеличенному риску заражения коронавирусом, что в результате может привести к необходимости введения принудительного карантина для четырёх тысяч студентов. 

Решение власти университета выходит навстречу постоянно увеличивающейся эпидемиологической угрозы. 

Благодарим всех студентов за одобрения этого решения. 

 

 

Роз’яснення щодо необхідності виселення студентів з гуртожитків. 

У зв’язку з питаннями щодо необхідності тимчасового виселення студентів SGGW з гуртожитків на період припинення занять, це ріщення продиктовано турботою про здоров’я наших студентів. 

Серед Варшавських університетів лише SGGW знаходиться в особливій ситуації, оскільки майже всі студенти, які проживають у гуртожитках (а це чотири тисячі людей!) знаходяться на одному кампусі. Така ситуація, на думку лікарів, збільшує ризик коронавірусної інфекції, як наслідок, можлива була би потреба введення вимушеного карантину для чотирьох тисяч студентів.   

Рішення керівництва університету відповідє постійно зростаючій епідеміологічній загрозі.

Дякую усім студентам за те, що сприйняли це рішення з розумінням.