Aktualności

Dla studentów

03
września
2020

Organizacja nauki w semestrze zimowym 2020/2021

Zapraszamy do zapoznania się z organizacją semestru zimowego 2020/2021

Kształcenie w SGGW w semestrze zimowym 2020/2021

W semestrze zimowym w roku akademickim 2020/2021 zajęcia dydaktyczne w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie dla wszystkich form i poziomów kształcenia będą realizowane w formie hybrydowej, tzn. zarówno poprzez bezpośredni kontakt z prowadzącymi zajęcia, jak i z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Wprowadzenie hybrydowego modelu kształcenia w SGGW jest wynikiem utrzymującego się zagrożenia epidemicznego i obowiązującego reżimu sanitarnego, a bezpieczeństwo społeczności akademickiej jest naszym priorytetem.

W trosce o zapewnienie najwyższych standardów bezpieczeństwa zdalnie realizowane będą wszystkie wykłady na sudiach I i II stopnia oraz te zajęcia, których realizacja nie będzie wymagała bezpośredniego spotkania wykładowców i studentów oraz dostępu do specjalistycznych laboratoriów. Zasada ta dotyczy zarówno studiów stacjonarnych, jak i niestacjonarnych. Zajęcia zdalne będą prowadzone z wykorzystaniem dwóch podstawowych narzędzi informatycznych, tj. platoformy Moodle z narzędziem BigBlueButton oraz aplikacji MS TEAMS.

Pozostałe zajęcia, w tym ćwiczenia i seminaria, będą prowadzone w trybie mieszanym (część teoretyczna on-line, a część praktyczna w siedzibie uczelni), lub tylko w formie stacjonarnej na uczelni (jeżeli wymaga tego specyfika zajęć), z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i reżimu sanitarnego.

Studenci I roku (semestr I na studiach I stopnia) wszystkie zajęcia o charakterze laboratoryjnym, klinicznym i praktycznym będą realizowane w sposób tradycyjny. Dla nowo przyjętych studentów zostaną zorganizowane bezpośrednie spotkania z dziekanami oraz szkolenia, w ramach których przedstawione zostaną informacje dotyczące zasad studiowania, praw i obowiązków studentów, spraw organizacyjnych oraz możliwości rozwoju i spędzania czasu, jakie oferuje studentom SGGW. Umożliwi to poznanie środowiska oraz integrację ze społecznością akademicką.

Dla studentów ostatniego semestru (semestr 7 studiów I stopnia i semestr 3 studiów II stopnia) zajęcia niebędące wykładami (laboratoria, ćwiczenia i in.) będą odbywać się w sposób tradycyjny. Powinno to ułatwić studentom przygotowanie prac dyplomowych i terminowe przystąpienie do egzaminów dyplomowych oraz dostęp do biblioteki i specjalistycznych laboratoriów.

Zajęcia z wychowania fizycznego oraz lektoraty języków obcych, prowadzone będą zdalnie z wyłączeniem zajęć dla studentów 1 semestru studiów I stopnia. Zapisy będą prowadzone zdalnie.

Zajęcia dydaktyczne na studiach podyplomowych i innych formach kształcenia, mogą być realizowane w trybie tradycyjnym. Jeśli specyfika zajęć lub liczebność grup uniemożliwi ich realizację w trybie tradycyjnym, dopuszcza się tryb zdalny.

Obsługa studentów w dziekanatach i Biurze Spraw Studenckich odbywa się z zachowaniem reżimu sanitarnego.  W pierwszej kolejności zalecany jest kontakt drogą elektroniczną.

Szczegółowe plany zajęć dla poszczególnych roczników i kierunków studiów zostaną podane na stronach internetowych Wydziałów do 18 września 2020 r.

Rozpoczęcie zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych w roku akademickim 2020/2021 planowane jest 1 października. Zajęcia na studiach niestacjonarnychnych będą realizowane zgodnie ze szczegółowymi harmonogramami ustalonymi przez Dziekanów.

 

Uroczysta inauguracja roku akademickiego odbędzie się 30 września 2020 r. o godz.10.00. Ze względów epidemicznych, zapraszamy na transmisję, która odbędzie się na platformie YouTube SGGW.

Powyższe założenia mogą ulec zmianie, z uwagi na bieżące decyzje MNiSW i aktualne zalecenia sanitarne.