Aktualności

Dla studentów

14
lutego
2011

Nagrody DeLaval dla studentów SGGW

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego zawarła umowę z firmą DeLaval, dzięki której studenci naszej uczelni będą mogli wyjeżdżać na dwutygodniowe staże do Szwecji. Warunkiem jest napisanie dobrej pracy dyplomowej, która zdobędzie pierwszą nagrodę w konkursie. Umowę z firmą DeLaval, ze strony SGGW podpisali: prof. dr hab. Alojzy Szymański – Rektor SGGW oraz prof. dr hab. Krystyna Gutkowska – Prorektor SGGW ds. dydaktyki.

Umowa zakłada, że DeLaval, począwszy od roku akademickiego 2010/2011 ustanowi doroczną Nagrodę DeLaval dla studenta naszej uczelni, którego wykonywana praca dyplomowa dotyczyć będzie obszaru produkcji mleka. Nagrodę otrzyma student nominowany przez Kapitułę Nagrody, w skład której wchodzą: Prorektor ds. Dydaktyki oraz przewodniczący Senackiej Komisji ds. dydaktyki i wychowania SGGW w Warszawie oraz dwóch przedstawicieli DeLaval. Do 31 maja każdego roku członkowie Kapituły reprezentujący SGGW przedstawią DeLaval od 2 do 4 studentów, kandydatów do Nagrody wraz ze stosownym uzasadnieniem. Kandydaci zostaną ocenieni w trakcie spotkania z członkami Kapituły reprezentującymi DeLaval.

Nagrodą będzie wyjazd do siedziby firmy w Tumbie (Szwecja) na okres 2 – tygodni w celu realizacji tematu pracy dyplomowej. DeLaval pokryje w tym okresie koszty pobytu studenta w Szwecji, a SGGW pokryje koszty przejazdu z Polski do Szwecji i z powrotem oraz koszt ubezpieczenia nagrodzonego studenta za okres pobytu za granicą.

Regulamin przyznawania Nagrody
1. Kandydatami do Nagrody mogą być studenci Wydziału Nauki o Zwierzętach, Wydziału Inżynierii Produkcji, Wydziału Rolnictwa i Biologii, Wydziału Nauk Ekonomicznych SGGW,.
2. Kryteriami przyznawania Nagrody są:
- studia II stopnia na wskazanym w p. 1 kierunku studiów
- wykonywanie pracy dyplomowej w SGGW
- wyniki w nauce – średnia ocen minimum 4,0
- bardzo dobra znajomość języka angielskiego
- działalność w studenckich kołach naukowych
- referencje z odbytych praktyk zawodowych w kraju i zagranicą
- dorobek naukowy (publikacje, doniesienia, referaty, patenty)
3. Kandydaci do Nagrody mogą zgłaszać swoje kandydatury lub być zgłaszani przez jednostki organizacyjne wybranych Wydziałów
4. Zgłoszenie do nagrody powinno zawierać:
- informację o zgłoszeniu
- życiorys ze zdjęciem
- wykaz dorobku
- wykaz referencji
- dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego
5. Termin nadsyłania zgłoszeń do Kapituły Nagrody upływa 31 maja każdego roku. Laureat Nagrody zostanie ogłoszony do września i Nagroda będzie wręczana w październiku podczas inauguracji nowego roku akademickiego na Wydziale z udziałem władz Rektorskich oraz przedstawiciela Zarządu DeLaval International i przedstawicieli DeLaval w Polsce
6. Realizacja nagrody – ostatni rok studiów II stopnia
7. Informacja o Nagrodzie
• Strona internetowa SGGW
• Agricola
• Inne media promujące SGGW
8. Kapituła Nagrody zastrzega sobie prawo nie przyznania Nagrody w danym roku w razie braku właściwych kandydatów.