Aktualności

Dla studentów

30
listopada
2018

Bezpłatne warsztaty dla studentek i studentów SGGW

Biuro Karier SGGW zaprasza studentki i studentów do udziału w bezpłatnych warsztatach w ramach Projektu "Sukces z natury".

Biuro Karier SGGW zaprasza do udziału w dwóch warsztatach.

Szczegóły i zapisy na stronie.

Wydarzenie: Warsztat: test zintegrowanej osobowiści

Wydarzenie: Jak przygotować się do rekrutacji? Jak znaleźć pracę?

PROGRAM SZKOLENIA DOTYCZĄCY TESTU ZINTEGROWANEJ OSOBOWOŚCI

Korzyści dla uczestników projektu:

Wiedza na temat typu psychologicznego, identyfikowana przez Test Zintegrowanej Osobowości® może przynieść następujące korzyści dla Ciebie:

 • Wyniki kwestionariusza oraz ich interpretacja koncentrują się na sposobie gromadzenia informacji oraz nadawania tym informacjom znaczenia w procesie podejmowania decyzji – są to podstawowe aspekty osobowości, leżące u podłoża większości zadań.
 • Test Zintegrowanej Osobowości® uświadomi Ci preferowane style pracy, da wskazówki, jak być bardziej efektywnym, jednocześnie konstruktywnie wskaże na możliwe słabe strony i wrażliwe obszary.
 • Teoria typu pomaga zrozumieć naturalne różnice między ludźmi w wielu obszarach związanych z pracą zawodową i pokazuje, jak czerpać korzyści z tych różnic – dotyczy to m.in.: stylów komunikacyjnych, pracy z Klientami, preferowanych stylów wywierania wpływu i współpracy.
 • Test Zintegrowanej Osobowości® identyfikuje możliwe ścieżki rozwoju, co jest szczególnie przydatne  w pracy z grupami oraz indywidualnym coachingu przywódców, menedżerów.

CELE WARSZTATU:

 • Identyfikacja profilu osobowościowego na bazie ćwiczeń diagnostycznych.
 • Lepsze poznanie siebie i analiza swojego typu osobowości w kontekście pełnionej roli zawodowej.
 • Identyfikacja swoich mocnych stron i obszarów do rozwoju oraz źródeł wewnętrznej motywacji.
 • Opracowanie indywidualnego planu rozwoju umiejętności komunikacyjnych w oparciu o znajomość typów MBTI.

KOMPETENCJE ROZWIJANE PRZEZ TO SZKOLENIE:

 • Rozpoznawanie typów osobowości
 • Umiejętność obserwacji swojego stylu zachowań oraz identyfikacji mocnych i słabych stron.
 • Wykorzystanie wiedzy o typach osobowości do efektywnej komunikacji w relacjach zawodowych.
 • Docenianie w sposób motywujący różne typy osobowości.
 • Podejmowanie decyzji w oparciu o znajomość różnych stylów zachowań.

PRZEKAZYWANA WIEDZA:

 • Skąd różne typy czerpię energię, gdzie kierują swoją uwagę i co z tego wynika?
 • Czego potrzebują, aby kreować pomysły, działać efektywnie i twórczo?
 • W jaki sposób różne typy gromadzą informacje, jakim ufają i na podstawie, jakich informacji podejmują decyzje?
 • W jaki sposób różne typy podejmują decyzje? Jakie stosują kryteria oceny informacjiw procesie decyzyjnym?
 • W jaki sposób różne typy organizują swoją pracę i kiedy są efektywne?
 • Za co i w jaki sposób różne typy lubią być doceniane?
 • Jak komunikować swoje pomysły w sposób przekonujący dla różnych typów zintegrowanej osobowości?
 • Jak podejmować dobre decyzje w oparciu o znajomość stylów zachowań Zintegrowanej Osobowości®

DOSTARCZONE NARZĘDZIA:

 • Wynik badania Testu Zintegrowanej Osobowości®
 • Autodiagnoza swojego typu Zintegrowanej Osobowości®
 • Charakterystyka swojego profilu Zintegrowanej Osobowości®
 • Charakterystyka 8 preferencji
 • Diagnoza swojego potencjału
 • Model podejmowania decyzji Zig-Zag

PROPONOWANY PROGRAM WARSZTATU –  8 GODZIN

Przed szkoleniem uczestnicy muszą wypełnić Test Zintegrowanej Osobowości®

 1. Wprowadzenie do teorii typów:
 • Co to jest Test Zintegrowanej Osobowości® i co bada?
 • Co to są „preferencje”?
 • W jaki sposób wykorzystać wiedzę o swoim typie osobowości do rozwoju?
 1. Identyfikacja swojego typu osobowości w oparciu o proces samooceny i wynik kwestionariusza:

Ćwiczenia i zadania indywidualne, umożliwiające autodiagnozę preferowanego stylu funkcjonowania w czterech obszarach (4 pary przeciwstawnych preferencji):

 • OTWARTOŚĆ NA DOŚWIADCZENIA oraz SAMOKIEROWANIE – skąd czerpię energię, gdzie kieruję uwagę i co to dla mnie znaczy?
 • Doświadczenie: „Wymarzony weekend”.
 • Myślę-Mówię-Myślę, czy Mówię-Myślę-Mówię?
 • Jak zachowuję się w grupie? – dominuję w rozmowie, czy trudno mi się przebić i co z tego wynika dla jakości relacji.
 • UNIKANIE RYZYKA oraz OTWARTOŚĆ NA WSPÓŁPRACĘ – w jaki sposób gromadzę informacje potrzebne w procesie podejmowania decyzji i budowania współpracy ?
 • Doświadczenie: „Jabłko” i „Obrazek”.
 • Jestem zorientowany na szczegół, czy ogół?
 • Koncentruję się na faktach, czy możliwościach?
 • Lubię usprawniać rzeczywistość, czy kreować zmiany?
 • ZALEŻNOŚĆ OD NAGRODY – w jaki sposób podejmuję decyzje?
 • Doświadczenie: „Wycieczka na Karaiby”.
 • Ćwiczenie: „Za co lubię być doceniany?”
 • Podejmuję decyzje w oparciu o logikę, czy współodczuwanie?
 • WYTRWAŁOŚĆ W DĄŻENIU DO REZULTATÓW – w jaki sposób organizuję swoją pracę?
 • Doświadczenie: „Planowanie urlopu”.
 • Lubię plany i harmonogramy, czy wolę spontanicznie dopasować się do sytuacji?
 • Jestem zorientowany na cel, czy na drogę?
 • Lubię podejmować decyzje i zakańczać sprawy, czy wolę pozostawiać kilka opcji do wyboru tak długo, jak to jest możliwe?
 • Omówienie efektów ćwiczeń.
 • Charakterystyka poszczególnych preferencji.
 • Zachowania charakteryzujące poszczególne typy.
 • Autodiagnoza swojego profilu.
 • Zapoznanie się z wynikiem kwestionariusza wypełnionego przed szkoleniem.
 • Ustalenie najlepiej dopasowanego typu na podstawie wyniku autodiagnozy i kwestionariusza.
 • Zapoznanie się z opisem swojego typu.
 1. Rozwój mojego indywidualnego stylu komunikacji w oparciu o znajomość Test Zintegrowanej Osobowości® :

 Jak ludzie o różnych typach osobowości komunikują się i co z tego wynika?

 • Dlaczego z jednymi osobami współpraca przebiega bezproblemowo, a z innymi trudno jest się porozumieć?
 • W jaki sposób komunikować się z przedstawicielami równych typów?
 • Moje mocne strony i potencjalne ograniczenia wynikające z typu osobowości:
 • Mój preferowany styl komunikacji, pracy i współpracy.
 • Jakiego rodzaju zadania lubię i wykonuję z łatwością, a które zadania mogą sprawiać mi trudność?
 • Jak mogę być odbierany przez otoczenie i jak ja oceniam inne typy – mój wizerunek.
 • Potencjalne źródła konfliktów wynikające z różnic typologicznych.
 • Jak skorzystać z wiedzy o typach do budowania swojej efektywności?
 • W jaki sposób doceniać osiągnięcia i wyrażać uznanie względem osób o różnych typach osobowości?
 • Model podejmowania decyzji „Zig-Zag”.
 1. Podsumowanie i wnioski rozwojowe

PROWADZĄCY:
Łukasz Janiec

Joanna Kolenda

 

 

Warsztaty dotyczące poszukiwania pracy i przygotowania do rekrutacji 14.12.18 r.

Warsztaty z EKSPERTAMI z Wojewódzkiego Urzędu Pracy 14.12.2018

Kliknij w tytuł Warsztatu i  ZAPISZ SIĘ

„Metodach poszukiwania pracy przy pomocy urzędów pracy.” – 1,5 godziny 

Podczas warsztatu dowiecie się co do zaoferowania mają wojewódzkie i powiatowe urzędy pracy, czyli:

 • poradnictwo zawodowe
 • świadczenie pośrednictwa pracy
 • finansowe formy wsparcia dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy
 • pozafinansowe formy aktywizacji osób bezrobotnych i poszukujących pracy
 • a także jakie metody można wykorzystać podczas poszukiwania pracy

„Jak przygotować się do procesu rekrutacji?” – 1,5 godziny

Podczas warsztatu poznacie:

 • czym są procedury rekrutacyjne i co się na nie składa
 • najczęściej stosowane metody selekcyjne
 • jakie są korzyści wynikające z udziału w procedurach rekrutacyjnych
 • jak przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej – praktyczne wskazówki
 • więcej o  Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej i jego ofercie