Aktualności

Dla pracowników

21
sierpnia
2018

Ustawa 2.0: konsultacje projektów rozporządzeń

Ustawa 2.0: konsultacje projektów rozporządzeń

1 sierpnia 2018 r. prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz przepisy ją wprowadzające. Ustawa zastąpi cztery obecnie istniejące: prawo o szkolnictwie wyższym, ustawę o zasadach finansowania nauki, ustawę o stopniach i tytule naukowym, a także ustawę o kredytach i pożyczkach studenckich.

Równolegle z podpisaniem ustawy rozpoczęła się akcja konsultowania projektów rozporządzeń Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego związanych z ustawą 2.0. Dotyczą one kluczowych dla funkcjonowania instytucji naukowych zagadnień takich jak: podział dziedzin nauki, dyscyplin naukowych i artystycznych, ewaluacji jakości działalności naukowej czy przetwarzania danych w Zintegrowanym Systemie Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on.

Do opiniowania rozporządzeń zostało zaproszone środowisko naukowe i akademickie: uczelnie, organizacje akademickie, instytucje naukowe, konferencje zrzeszające uczelnie, w tym Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich, której wiceprzewodniczącym jest rektor, prof. dr hab. Wiesław Bielawski. KRASP poprzez dedykowane komisje odpowiedzialne za konkretny obszar tematyczny, jak Komisja ds. Infrastruktury Informatycznej czy Komisja ds. Kształcenia, opracuje szczegółowe stanowiska odzwierciedlające oczekiwania środowiska akademickiego. Po ich przygotowaniu zostaną one przekazane właściwym adresatom. Stanowisko w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych przygotowuje również Konferencja Rektorów Uczelni Rolniczych i Przyrodniczych, której członkiem jest SGGW.

Opiniowanie rozporządzeń zakończy się w tym miesiącu. Ustawa wejdzie w życie 1 października 2018 r.