Aktualności

Dla kandydatów

02
października
2018

SGGW uroczyście rozpoczęła rok akademicki

Ponad pięć tysięcy siedemset studentek i studentów pierwszego roku rozpoczęło naukę w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Podczas inauguracji roku akademickiego nowo przyjęci studenci złożyli uroczyste ślubowanie, stając się pełnoprawnymi członkami społeczności akademickiej SGGW.

W roku akademickim 2018/2019 naukę na 38 kierunkach prowadzonych w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego rozpocznie łącznie 5,7 tys. studentów, w tym ponad 3,6 tys. osób na studiach stacjonarnych I stopnia i jednolitych magisterskich, blisko 500 na stacjonarnych II stopnia, ponad 1000 na niestacjonarnych I stopnia i jednolitych magisterskich oraz ponad 500 na studiach niestacjonarnych II stopnia. Wśród nich ponad 300 cudzoziemców. 

We kolejnych etapach rekrutacji na wszystkie kierunki i rodzaje studiów w SGGW zarejestrowało się ponad 15,5 tys. kandydatów. 61% z nich (9,5 tys. osób) pochodzi z województwa mazowieckiego, z terenów wiejskich – 38%.

Podobnie jak w ubiegłym roku także w tym największą popularnością cieszył się kierunek finanse i rachunkowość. O 120 miejsc ubiegało się tu 1147 osób, co oznacza, że o jedno miejsce walczyło średnio 9,5 kandydata. Na drugiej pozycji znalazła się dietetyka, gdzie o jedno miejsce ubiegało się 7,1 kandydata (o 60 miejsc walczyły 424 osoby). Trzecią pozycją podzieliły się logistyka oraz turystyka i rekreacja. Na tych kierunkach o jedno miejsce walczyło 6,9 kandydata. Na logistyce o 120 miejsc ubiegało się 827 osób, a na turystyce i rekreacji o 60 miejsc ubiegało się 414 osób. Kolejne miejsce zajęły weterynaria i informatyka, gdzie średnio o miejsce walczyło po 6,2 osoby. Na weterynarii o 150 miejsc ubiegało się 938 kandydatów, a na informatyce o 115 miejsc walczyło 711 kandydatów.  Nadal popularna jest także biotechnologia ze średnią 5,3 os./miejsce (369 zarejestrowanych, 70 miejsc).

Studentów, pracowników uczelni oraz zaproszonych gości na uroczystej inauguracji roku akademickiego powitał rektor SGGW prof. dr hab. Wiesław Bielawski. W swoim przemówieniu inauguracyjnym rektor Bielawski, zwracając się do studentów pierwszego roku, powiedział między innymi: „Ostatnie dni były dla Was czasem sukcesów: zdana matura, pomyślna rekrutacja. Za chwilę przynależność do społeczności SGGW przypieczętujecie rotą ślubowania. Jej słowa zobowiązują Was do sumiennego zdobywania wiedzy oraz dbałości o godność studenta i dobre imię – teraz już Waszej – uczelni. Postarajcie się wykorzystać każdy dzień spędzony w SGGW na naukę oraz rozwijanie talentów i pasji. Korzystajcie z wiedzy i doświadczenia Waszych nauczycieli, sięgajcie po możliwości, jakie stwarza nasz nowoczesny kampus. Wykorzystajcie szanse, jakie daje uczestnictwo w kołach naukowych, zespołach i organizacjach studenckich, a także w programach wymiany krajowej i zagranicznej. Wybór studiów w SGGW z pewnością będzie sprzyjać osiągnięciu życiowego sukcesu. I tego serdecznie Wam życzę”. 

W swoim przemówieniu inauguracyjnym rektor mówił o wyzwaniach, jakie czekają uczelnię w najbliższej przyszłości, ale także o osiągnięciach, które będą miały ogromny wpływ na przyszłość SGGW. „Do rozwoju nauki i prowadzenia badań na najwyższym poziomie niezbędna jest światowej klasy infrastruktura badawcza. Miło mi poinformować, że w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego powstają kolejne nowoczesne centra badawczo-wdrożeniowe. W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 uczelnia otrzymała 33 miliony złotych dofinansowania na budowę Centrum Badawczo-Rozwojowego Żywności i Żywienia, w którym prace nad bezpieczeństwem żywności prowadzić będą wydziały Nauk o Żywności oraz Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji. Na lata 2018-2022 planowana jest realizacja projektu Wydziału Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji pod nazwą Innowacyjne Centrum Nauk Żywieniowych. Na inwestycję, której całkowity koszt powstania wynosi 62 miliony złotych, SGGW otrzyma z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego dofinansowanie w wysokości 40 milionów złotych. Zadaniem Centrum będzie rozwój kierunków badań, których wyniki znajdą zastosowanie w rozwiązywaniu problemów żywieniowo-zdrowotnych polskiego społeczeństwa. Na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej powstaje Centrum Medycyny Regeneracyjnej. Decyzją zarządu Województwa Mazowieckiego projekt otrzyma ponad 66 milionów złotych dofinansowania na zakup nowoczesnej aparatury naukowo-badawczej, która umożliwi rozwój innowacyjnych badań w obszarze nauk klinicznych, fizjologicznych oraz zaawansowanej medycyny regeneracyjnej. SGGW otrzymała również dofinansowanie w wysokości ponad 28 milionów złotych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 na realizację projektu zintegrowanego pod nazwą „Sukces z natury”, którego celem jest wdrożenie zmian w zakresie zarządzania procesem kształcenia i podniesienia jakości nauczania w naszej uczelni. Projekt zakłada ponadto poprawę dostępności międzynarodowych programów kształcenia. Wszystkie wymienione projekty wymagają z naszej strony wkładu własnego. Uczelnia ze środków własnych realizuje również zadania inwestycyjne, które w znaczący sposób przyczyniają się do poprawy warunków pracy dla kadry, a także bezpieczeństwa i standardów życia dla zakwaterowanych tu studentów i doktorantów". 

Odnosząc się do przyszłości, rektor Wiesław Bielawski mówił między innymi: „Wszystkie zamierzenia i plany na rozpoczynający się właśnie rok akademicki musimy skonfrontować z »nową rzeczywistością« – dostosowaniem struktury i zarządzania uczelnią do wymogów, jakie niesie ze sobą podpisana 1 sierpnia przez Prezydenta RP Konstytucja dla Nauki. Przewiduje ona między innymi: zmiany klasyfikacji dyscyplin naukowych, nowe zasady ewaluacji, zmiany uprawień do nadawania stopni doktora i doktora habilitowanego. Wprowadza też zmianę modelu kształcenia doktorantów i powszechny dla nich system stypendialny oraz liczne udogodnienia dla studentów. Uczelnie zyskają także większą autonomię w tworzeniu struktur wewnętrznych. Przed nami czas zmian oraz podejmowania ważkich i niejednokrotnie trudnych decyzji. Dlatego wszystkich Państwa – pracowników, doktorantów i studentów – proszę w imieniu władz uczelni o życzliwość i wsparcie".

Przemówienie inauguracyjne JM Rektora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie prof. dr. hab. Wiesława Bielawskiego w roku akademickim 2018/2019.

Po wystąpieniu rektora SGGW list gratulacyjny w imieniu Prezydenta RP Andrzeja Dudy odczytał minister Błażej Spychalski. List gratulacyjny od Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosława Gowina odczytał doradca wicepremiera Paweł Skotarek, który jednocześnie symbolicznie przekazał w imieniu ministra Jarosława Gowina obligacje skarbowe zwiększające kapitał uczelni o wartości nominalnej 49,8 mln złotych.  

Listy gratulacyjne nadesłali:

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda 
Marszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej Stanisław Karczewski 
Posłowie do Parlamentu Europejskiego Jarosław Kalinowski i Czesław Siekierski
Metropolita Gnieźnieński Prymas Polski Wojciech Polak
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosław Gowin 
Minister Środowiska Henryk Kowalczyk
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jan Ardanowski 
Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik 
Komendant Główny Policji gen. insp. Jarosław Szymczyk

W trakcie inauguracji przemówienia skierowane głównie do studentów wygłosili: Katarzyna Kania, przewodnicząca Rady Uczelnianej Samorządu Studentów SGGW oraz Katarzyna Kanclerska, wiceprzewodnicząca Rady Doktorantów SGGW.

Wykład inauguracyjny pt:  „Niemożliwe stało się możliwym – odrodzenie Polski w 1918 roku" wygłosił profesor Wojciech Roszkowski. Wybitny historyk i ekonomista, profesor nauk humanistycznych, autor podręczników i publikacji z zakresu historii Polski. 

W uroczystości uczestniczyło wielu zaproszonych gości z ministerstw i instytucji współpracujących z uczelnią, parlamentarzyści, przedstawiciele administracji publicznej, lokalnej oraz kościoła, a także Senat SGGW, pracownicy i studenci uczelni.

Uroczystości uświetnił Chór Akademicki SGGW oraz Zespół Artystyczny „Promni”.