SGGW

Aktualności

07
grudnia
2020

Czy kryzys rodziny jest faktem? Monografia „Jak Polak i Francuz gonią za happy endem”

Monografia autorstwa dr hab. Anny Wachowiak, prof. SGGW i dr Małgorzaty Herudzińskiej z Katedry Socjologii Instytutu Nauk Socjologicznych i Pedagogiki SGGW „Jak Polak i Francuz gonią za happy endem. Perspektywa komparatystyczna obrazów małżeństwa, rodziny i związków partnerskich w oczach studentów polskich i francuskich”, stanowi ciekawą i celną socjologiczną odpowiedź na aktualne, gorące problemy, które skumulowały się wokół małżeństwa, rodziny i niepokojów, które ze sobą niosą.

Monografia oddana do rąk czytelnika pokazuje wagę socjologicznej refleksji nad rodziną, istotną dla współczesnej dyskusji nad przemianami rodziny. Podejmowana przez autorki problematyka lokuje się wokół zagadnień związanych z przemianami w zakresie życia małżeńsko-rodzinnego we współczesnym świecie. Obwieszczony już jakiś czas temu kryzys rodziny (jakkolwiek rozumianej), wpisuje się w podejmowaną problematykę, zwłaszcza w kontekście badanej w części empirycznej grupy docelowej, a więc studentów.

Część pierwsza monografii przynosi zarys głównych stanowisk teoretycznych w tej problematyce. Autorki nawiązują do znanych już opracowań, osadzonych w ramach socjologicznej analizy rodziny, jak prace Franciszka Adamskiego czy Janusza Mariańskiego, ale także do nowych odkrywczych prac młodych badaczy, jak np. Mikołaj Pawlak. Wspomniany autor wskazuje, że choć rodzina jest ciągle tym elementem, od którego zależy stabilność społeczeństwa, niekoniecznie powinniśmy się trzymać starych definicji i norm. W takiej perspektywie mieści się też koncepcja Christophera Lasch’a. Istotnym elementem publikacji jest analiza poświęcona problematyce definiowania rodziny. Znajdziemy tam pełen przegląd najważniejszych autorów zajmujących się tą problematyką.

Część poświęcona związkom partnerskim wskazuje na ważne ustalenia empiryczne w tej kwestii. Autorki dokonują ich uporządkowania, wskazując na terminologiczny chaos na osi wiedza potoczna oraz wiedza obecna w dyskursie publicznym a wiedza naukowa.

Druga część opracowania to analiza autorskich badań empirycznych prowadzonych we Francji oraz w Polsce, w 2018 roku, wśród studentów socjologii i pracy socjalnej. W tej części monografii znajdujemy odpowiedź na tytułowy problem: Jak Polak i Francuz gonią za happy endem? Perspektywa komparatystyczna obrazów małżeństwa, rodziny i związków partnerskich w oczach studentów polskich i francuskich. Szczególnie w wymiarze empirycznym sądy na ten temat, przedstawiane przez badanych młodych dorosłych są ciekawym uzupełnieniem wiedzy teoretycznej.

To może być obowiązkowa lektura dla wszystkich, którzy bezrefleksyjnie i mocno wartościująco stawiają tezy o kryzysie rodziny. Pokazuje bowiem ona, że w zmieniającym się świecie instytucja małżeństwa i rodziny także ulega przeobrażeniom ,co jest nieuniknionym procesem każdej zmiany. Ta zmiana dzieje się na naszych oczach. Rolą badaczy społecznych jest ją opisać i wyjaśniać. I to zostało uczynione w tej pracy.

 

O autorkach:

Małgorzata Helena Herudzińska, doktor nauk humanistycznych, adiunkt w Katedrze Socjologii, Instytut Nauk Socjologicznych i Pedagogiki SGGW w Warszawie. Autorka publikacji koncentrujących się wokół zagadnień z zakresu socjologii rodziny, małżeństwa, starości, a także pracy socjalnej.

Anna Maria Wachowiak, dr hab. nauk społecznych, pracuje na stanowisku profesora SGGW w Instytucie Nauk Socjologicznych i Pedagogiki. Zainteresowania naukowe koncentruje wokół metodologii badań społecznych, małych grup społecznych, socjologii rodziny, studiów Genderowych oraz społecznych ram pamięci. Jest autorką 200 artykułów naukowych oraz 20 książek autorskich i pod swoją redakcją.