SGGW

Aktualności

30
kwietnia
2020

Aktualizacja: COVID 19 - najczęściej zadawane pytania

Poniżej podajemy listę najczęściej zadawanych pytań w związku z wpływem COVID 19 na życie akademickie w SGGW. Na bieżąco uzupełniamy listę. Mamy nadzieję, że ułatwi to Państwu funkcjonowanie.

 

 

 1. Kiedy zaczyna się rekrutacja na studia I stopnia?

Terminy przeprowadzenia matur w roku 2020 ogłoszono 24 kwietnia 2020 r. Tego samego dnia ogłoszone zostały na stronach CKE harmonogramy przeprowadzenia matur oraz terminy ogłoszenia wyników. Wyniki matur zostaną przekazane – jak wynika z komunikatu – do 11 sierpnia 2020 r. Pracujemy obecnie nad sposobem przeprowadzenia rekrutacji. Najprawdopodobniej pierwszy etap rekrutacji na studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie odbędzie się w drugiej połowie sierpnia, drugi w pierwszej połowie września. Rejestracja kandydatów zostanie uruchomiona prawdopodobnie od pierwszego lipca.

 

 1. Kiedy zaczyna się rekrutacja na studia II stopnia?

Rekrutacja na studia II stopnia będzie miała miejsce we wrześniu – jeden etap.

 

 1. Do kiedy ważne są legitymacje studenckie?

 

Sprawę ważności Legitymacji studenckiej reguluje Art. 63 „tarczy2” - ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. z 2020 r. poz. 695): W ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85 i 374) wprowadza się następujące zmiany: po art. 51a dodano art. 51b w brzmieniu „W przypadku ograniczenia lub zawieszenia funkcjonowania uczelni, w okresie tego ograniczenia lub zawieszenia oraz przez 60 dni po jego zakończeniu, legitymacje studenckie i legitymacje służbowe nauczycieli akademickich są ważne, bez konieczności potwierdzania ich ważności. Przepis stosuje się również do legitymacji, które utraciły ważność w okresie 30 dni poprzedzających ograniczenie lub zawieszenie funkcjonowania uczelni”.

 

 1. Jestem w trudnej sytuacji materialnej, czy należy mi się zapomoga?

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. z 2020 r. poz. 695) nadała kompetencje Rektorowi do rozpatrywania wniosków o zapomogi. Regulamin świadczeń w SGGW przewiduje możliwość przyznania zapomogi z tego powodu – w § 23: Zapomogę może otrzymać student, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej. Do zdarzeń, które uzasadniają wystąpienie studenta o przyznanie zapomogi zalicza się w szczególności inne okoliczności, które mogą spowodować przejściowo trudną sytuację życiową studenta, w tym m.in. mieć znaczący wpływ na pogorszenie jego sytuacji materialnej. 

 

 1. Jak złożyć wniosek o zapomogę?

Składanie wniosków o przyznanie zapomogi droga elektroniczną niesie za sobą ryzyko dot. przetwarzania danych osobowych wnioskodawcy i nie tylko wnioskodawcy. Rekomendujemy składanie wniosków drogą pocztową. Decyzje związane z przyznaniem lub nieprzyznaniem świadczeń pomocy materialnej wydawane są elektronicznie na konta w wirtualnym dziekanacie SGGW. 

     6. Czy mam płacić za akademik?

Sprawę zwolnienia z opłat za DS. reguluje Pismo okólne nr 3 Rektora SGGW z 3 kwietnia 2020 r. ws. zwolnienia studentów SGGW z opłat za zamieszkanie w domach studenckich za okres nieprzebywania w domach studenckich począwszy od drugiej połowy marca 2020 do dnia wznowienia zajęć dydaktycznych w uczelni. Z dokumentu tego wynika, że opłata nie jest pobierana od osoby, która jest zakwaterowana, ale nie mieszka w DS. ponieważ opuściła akademik w skutek zarządzenia Rektora z dnia 11 marca 2020 r. ws. Zapobiegania rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2 wśród społeczności SGGW.

 1. Czy uczelnia zmniejszy opłaty za studia?

Ponieważ większość zajęć w SGGW odbywa się zdalnie, a pozostałe zajęcia planujemy zrealizować najpóźniej w okresie wakacyjnym – Uczelnia w obecnej chwili nie przewiduje zmniejszenia pobierania opłat za studia. Mamy nadal nadzieję, że część zajęć odbędzie się po zakończeniu okresu zamknięcia szkół i uczelni w miesiącach lipiec-wrzesień. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. z 2020 r. poz. 695) pozwala Rektorowi na zmianę organizacji roku akademickiego 2019/2020.

 1. Czy możliwe są egzaminy i zaliczenia on-line. 

Tak, jest taka możliwość, jakkolwiek zależy to od specyfiki przedmiotu.

 

 1. Czy możliwe są obrony on-line?

Będzie możliwa organizacja obron „zdalnych”, szczególnie w przypadku przedłużania się ograniczeń – co nadal ma miejsce. Przygotowujemy się do realizacji tego procesu. Obecnie finalizujemy przygotowanie regulaminu takiej formy obrony.

 

 1. Jak będą wyznaczane terminy obron?

Studenci, którzy wykonają badania i w terminie złożą pracę on-line mogą mieć wyznaczony egzamin dyplomowy zgodnie z regulaminem studiów. W przeciwnym razie prodziekan na wniosek studenta, zaopiniowany przez promotora może przedłużyć termin złożenia pracy dyplomowej nawet do 6 miesięcy.

 

 

 1. Czy mogę prowadzić badania w laboratorium?

Dyplomanci (studenci 6. na I stopniu kształcenia i 3 semestrze na II stopniu kształcenia) mogą skierowaćpodanie do promotora, który opiniuje taki wniosek. Podania w ww. sprawie rozpatrywane są indywidualnie i za wiedzą dziekana możliwa jest praca w laboratorium z zachowaniem zasad bezpieczeństwa (maseczki, rękawiczki). 

Studenci, którzy nie są dyplomantami (a np. pracują w kole naukowym) mogą wystąpić o zgodę na prowadzenie badań do Prorektora ds. Dydaktyki, po wcześniejszym zaopiniowaniu podaniu przez opiekuna naukowego. 

 

 1. Czy mogę się wykwaterować z akademika?

Każdy student ma możliwość wykwaterowania z akademika – w tym celu prosimy o kontakt mailowy z administracją Domów Studenckich. Zostało przyjęte, że student, który chce się wykwaterować będzie mógł wejść do segmentu pojedynczo, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa (maseczka, rękawiczki).

 

Uczelnia nie pobiera opłat za akademik, więc rekomendujemy, żeby nie wykwaterowywać się, bo spodziewamy się, że nastąpi powrót na Uczelnie, wówczas zaistniałaby potrzeba ponownego zakwaterowania. 

 

 1. W domu nie mam warunków do tego, aby odbywać zajęcia w formie e-learningu – co mam zrobić?

 

W przypadku mieszkańców Domu Studenta istnieje możliwość powrotu do akademika za zgodą Prorektor ds. Dydaktyki 

 

 1. W obecnej sytuacji nie mam jak zrealizować praktyk – jakie są tego konsekwencje?

Terminy realizacji zaliczenia praktyk będą wydłużone.

 

 1. Biblioteka jest zamknięta – jak mam korzystać z literatury?

Biblioteka udostępnia pełen dostęp do bazy zasobów elektronicznych. Do podręczników i czasopism polsko- i anglojęzycznych. Żeby uzyskać pełen dostęp należy aktywować konto w Bibliotece. 

 

 1. Mam w domu książki z Biblioteki SGGW, czy mam je teraz oddać?

Nie, termin oddania książek jest wydłużony. 

 

 1. Chcę odebrać dyplom – czy mogę to zrobić?

Tak, dziekanaty są dostępne dla studentów i absolwentów. Żeby odebrać swój dyplom (lub załatwić inną sprawę) należy skontaktować się z dziekanatem telefonicznie lub mailowo, umówić się i z zachowaniem zasad bezpieczeństwa zrealizować sprawę osobiście. 

 

 1. Negatywnie oceniłem prowadzącego w ankiecie – czy to ma jakieś znaczenie?

Tak. SGGW przykłada duże znaczenie do poziomu kształcenia. W przypadkach niepokojących rektor oraz dziekan podejmują stosowne działania.  

 

 1. Czy Ursynalia się odbędą?

Nie, Ursynalia w planowanym pierwotnie terminie nie odbędą się.

 

 1. Czy odbędą się DNI SGGW?

DNI SGGW nie odbędą się w planowanym terminie (22-23 maja 2020).

 

 

 

 


Często zadawane pytania

EN
Frequently asked questions

RUS
Часто задаваемые вопросы
UKR
Найчастіші питання

 

 

SGGW: NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

Aktualizacja najczęściej zadawanych pytań i odpowiedzi – stan na 17 marca 2020

Komunikat o nowym kalendarzu wyborczym

1. Czy studenci mogą wrócić na chwilę do akademików, żeby zabrać część rzeczy, m.in. leki?

W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo społeczności akademickiej i całego społeczeństwa prosimy studentów o nieprzyjeżdżanie do akademików. Prosimy o pozostanie w domach i kontakt telefoniczny z lekarzem, który może zdalnie wystawić e-receptę


2. Kiedy ruszą zajęcia on-line?

Część zajęć jest już prowadzona on-line. Na wydziałach trwają intensywne prace nad uruchomieniem kolejnych zajęć. Prosimy o śledzenie informacji w eHMS i sprawdzanie maili – w tej kwestii wykładowcy pozostaną w kontakcie ze swoimi studentami.


3. Czy przez brak dostępu do biblioteki (nie tylko SGGW, ale i innych bibliotek w Warszawie), studenci będą mieli przedłużony czas oddawania prac dyplomowych?

W razie takiej potrzeby wniosek studenta o przedłużenie terminu złożenia pracy dyplomowej - zaopiniowany przez promotora - będzie rozpatrywał prodziekan.


4. Co z opłatami za akademiki?

Za czas niemieszkania w DS nie chcemy obciążać studentów płatnościami. Szczegółowe regulacje pojawią się wkrótce.


5. Czy zajęcia będą odrabiane w wakacje?

Obecnie takie rozwiązanie nie jest rozważane.


6. Co ze studentami zaocznymi? 

Sytuacja jest bezprecedensowa, a funkcjonowanie Uczelni w najbliższym czasie będzie modyfikowane np. Zarządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Obecnie zakładamy, że wszystkie zajęcia zostaną zrealizowane. 


7. Czy terminy oddania książek do biblioteki zostaną przedłużone?

Tak.


8. Co z rekrutacją na studia, czy będzie w podobnym terminie jak zwykle planowano?

Rekrutacja jest uwarunkowana terminami matury – w przypadku zmiany terminów matury może wystąpić potrzeba modyfikowania terminarza postepowania rekrutacyjnego. Obecnie taki scenariusz nie jest brany pod uwagę.


9. Czy terminy obron będą standardowo (podobne jak rok temu)?

Egzaminy dyplomowe powinny odbywać się zgodnie z regulaminem. Wszystkie indywidualne przypadki będą rozpatrywane przez prodziekanów. 


10. Czy odbywają się jazdy w uczelnianej stajni? 

W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo jazdy są odwołane.


Sprawy ogólne

1. Skąd decyzja o zawieszeniu zajęć na SGGW?

Działania podjęte zostały w celu wyeliminowania możliwości rozprzestrzeniania się wirusa wśród członków społeczności akademickiej SGGW.


2. Dlaczego studenci muszą czasowo opuścić domy studenckie?

Wśród uczelni Warszawy tylko SGGW znajduje się w szczególnej sytuacji, ponieważ niemal wszyscy studenci mieszkający w akademikach (cztery tysiące osób!) zakwaterowani są na terenie jednego kampusu. Sytuacja ta sprawia, zgodnie z opinią lekarzy, zwielokrotnione ryzyko zarażenia koronawirusem, co w konsekwencji spowodowałoby konieczność wprowadzenia przymusowej kwarantanny dla czterech tysięcy studentów. 

Decyzja władz uczelni wychodzi naprzeciw stale rosnącemu zagrożeniu epidemiologicznemu i prosimy o przyjęcie jej ze zrozumieniem.


3. Na jaki okres planowane jest zawieszenie zajęć i innych aktywności?

Na ten moment Zarządzenie Rektora obowiązuje do odwołania.


4. Czy będą zebrania wyborcze i aktywności związane z wyborami?

Tak. 


5. Czy Dziekani będą mogli sami decydować o kwestiach, które nie zostaną uregulowane w komunikacie Pana Rektora?

Tak, jeśli nie wykracza to poza kompetencje Dziekana.


Studenci

1. Czy zajęcia zaoczne, wieczorowe oraz studia podyplomowe też są odwołane?

Tak. Wszystkie zajęcia są odwołane. 


2. Czy odwołanie dotyczy także praktyk studenckich oraz innych aktywności dydaktycznych realizowanych poza SGGW?

Tak


3. Czy w małych grupach można odbywać zajęcia lub praktyki? 

Nie, wszelkie zajęcia dydaktyczne wymagające bliskiego kontaktu z innymi osobami są odwołane.


4. Co z legitymacjami studenckimi, które są ważne do końca marca – jak je przedłużyć?

Legitymacje decyzją MNiSW zostają automatycznie przedłużone do 31.05.2020.


5. Czy pracownicy administracyjni będą dostępni dla studentów i pracowników naukowych?

Tak. Studentów w pierwszej kolejności prosimy o kontakt mailowy i telefoniczny.


6. Co ze składaniem i obroną prac dyplomowych?

W sprawach prac dyplomowych prosimy o kontakt mailowy z Dziekanem.


7. Co z doktoratami i postępowaniami habilitacyjnymi?

Doktorantów w pierwszej kolejności prosimy o kontakt z promotorem. W przypadku habilitacji prosimy o kontakt z przewodniczącym komisji habilitacyjnej.


8. Czy są jakieś dodatkowe informacje dla studentów zagranicznych?

Zgodnie z zarządzeniem Rektora w sprawie zapobiegania rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2 wśród społeczności SGGW zalecamy studentom zagranicznym studiującym w naszej uczeni, aby nie wyjeżdżali do swoich macierzystych krajów. 

Decyzja o powrocie do domu może oznaczać 2-tygodnową kwarantannę w kraju ojczystym. W przypadku powrotu do Polski obligatoryjna będzie także kolejna 2-tygodnowa kwarantanna, co może uniemożliwić uzyskanie zaliczenia semestru.

Wszystkie niezbędne informacje będą zamieszczane na www.sggw.pl.


Information for foreign students studying at SGGW

In accordance with the Rector's ordinance on preventing the spread of SARS-CoV-2 coronavirus among the SGGW community, we recommend foreign students studying at the University stay at the dormitory and not to leave for their home countries.

We are afraid that after resuming studies, a quick return to Poland may be difficult.

All necessary information will be on the SGGW website


9. Czy obsługa studentów zagranicznych na wydziałach zostaje wstrzymana?

Nie, ale zachęcamy w pierwszej kolejności do kontaktu mailowego i telefonicznego. 


10. Co ze zwrotami pieniędzy za studia płatne?

Wszystkie zajęcia na studiach płatnych będą zrealizowane, zgodnie z zawartymi umowami.


11. Kiedy i w jaki sposób będą odrabiane zajęcia?

O sposobie i terminach odrobienia niezrealizowanych zajęć studenci zostaną poinformowani przez dziekanów wydziałów.


12. Co z przedłużeniami sesji i innymi upływającymi terminami?

Zakładamy, że rok akademicki będzie przebiegał zgodnie z obowiązującą organizacją roku akademickiego.


Pracownicy naukowi

1. Czy pracownicy naukowi pracują?

Tak, ale zachęcamy do ograniczenia kontaktów osobistych, rekomendujemy kontakt telefoniczny i mailowy.


2. Czy sekretariaty katedr będą czynne?

Tak, ale zachęcamy do ograniczenia kontaktów osobistych, rekomendujemy kontakt telefoniczny i mailowy.


3. Czy będą dyżury Dziekana i Prodziekanów?

Tak, ale zachęcamy do ograniczenia kontaktów osobistych, rekomendujemy kontakt telefoniczny i mailowy


4. Czy w związku z zawieszeniem zajęć automatycznie anulowane zostały wcześniej ustalone urlopy?

Zgodnie z obecnym stanem wiedzy zawieszenie zajęć nie powinno zmieniać terminu zaplanowanych urlopów.


5. Czy zawieszenie zajęć wpłynie na wypłacanie wynagrodzeń dla pracowników SGGW?

Zawieszenie zajęć nie wpływa na termin wypłacania i wysokość wynagrodzeń.


Budynki SGGW

1. Czy dostanę się na wydział lub inną jednostkę SGGW?

Tak, wstęp do budynków SGGW nie został ograniczony.


2. Czy Biblioteka SGGW i Biblioteki Wydziałów będą czynne? Jeśli nie, to w jaki sposób można będzie wypożyczać/oddawać książki?

Nie, zgodnie z Zarządzeniem Rektora nr 18 z dnia 11 marca 2020 r., biblioteki będą zamknięte. Rekomendujemy korzystanie z zasobów elektronicznych Biblioteki Głównej. 


Koronawirus - informacje i zalecenia Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego


 

Below there is a list of frequently asked questions related to the impact of COVID 19 on academic life at SGGW. We are constantly updating the list. We hope that this will dispel your doubts about the SGGW academic life. 

Update FAQ + A - as of March 17, 2020

1. Can students return to the dorms just for a while to take some things, including medicines?

For the health and safety of the academic community and the entire society, we ask students not to come to the dorms. Please stay at home and call a doctor who can remotely issue an e-prescription.


2. When will the online classes start?

Some classes are already conducted online. The faculties are underway to launch the next classes. Please follow the information in eHMS and check your emails - in this matter lecturers will keep in touch with their students.


3.  Due to lack of access to the library (not only SGGW library but also other libraries in Warsaw), will the students have extended time for submitting diploma theses?

If necessary, the student's application for an extension of the deadline for submitting the diploma thesis - reviewed by the supervisor - will be considered by the Deputy Dean.


4. What about dorms fees?

We do not want to charge students staying in dorms. Detailed regulations will appear soon.


5. Will the classes be done during the holidays?

At present, such a solution is not considered.


6. What about extramural students?

The situation is unprecedented, and the functioning of the University in the near future will be modified, for example, by the Ordination of the Minister of Science and Higher Education. We currently assume that all classes will be completed.


7. Will the deadlines for returning books to the library be extended?

Yes.


8. What about enrollment for studies, will it be on a similar date as usual?

Admissions are conditioned by the dates of the Matura exam - in the event of a change in the dates of the Matura exam, there may be a need to modify the recruitment procedure schedule. Currently, this scenario is not taken into account.


9. Will thesis defense dates be standard (similar to last year)?

Diploma exams should be held in accordance with the regulations. All individual cases will be considered by the Deans.


10. Do rides take place in the university stable?

For the health and safety drives are canceled.


General issues

1. Why SGGW decided to suspend classes?

SGGW took actions to eliminate the possibility of the virus spreading among members of the academic community.


2. Why do students have to temporarily leave dormitories?

Among Warsaw universities, only SGGW is in a special situation, because almost all students living in dormitories (four thousand people!) are accommodated on one campus. This situation, according to doctors, increases the risk of coronavirus infection, which would consequently necessitate the forced quarantine for four thousand students.

The University authorities' decision meets the ever-growing epidemiological threat and we ask you to accept it with understanding.


3. For what period is it planned to suspend classes and other activities?

At the moment, the Rector's Ordinance is valid until further notice.


4. Will there be election meetings and election-related activities?

Yes.


5. Will the Deans be able to decide on issues not settled in the Rector's statements?

Yes, if it does not go beyond the Dean's competence


Students/PhD students

1. Are extramural, evening and postgraduate classes also suspended?

Yes. All classes are suspended.


 2. Does the suspension also apply to student internships and other didactic activities carried out outside the SGGW?

Yes, it does.


3.  Is it possible to hold classes or take part in traineeships in small groups?

No, any didactic activities requiring close contact with other people is cancelled.


4. What about student cards valid until the end of March - how to extend them?

By the Ministry of Science and Higher Education decision the students cards are automatically extended until May 31, 2020.


5. Will administrative staff be available to students and researchers? 

Yes. But please contact us by phone and email first.


6. What about submitting and defending the thesis? 

For diploma theses information, please contact the Dean.


7. What about doctoral and postdoctoral proceedings?

PhD candidates should contact their supervisors. In the case of habilitation, please contact the chairman of the habilitation commission.


8. Is there any additional information for foreign students?

Information for foreign students studying at SGGW

In accordance with the Rector's ordinance on preventing the spread of SARS-CoV-2 coronavirus among the SGGW community, we recommend foreign students studying at the University and not to leave for their home countries.

We are afraid that after resuming studies, a quick return to Poland may be difficult.

All necessary information are published on the SGGW website www.sggw.pl/en


9. Are the services for foreign students at faculties also suspended?

No, but we encourage you to contact us by email and phone first.


10. What about refunds for paid studies?

All classes at paid studies will be carried out in accordance with the concluded agreements.


11. When and how the classes will be rescheduled?

Students will be informed by the Faculty Deans about the dates of completing unrealized classes.


12. What about exam session extensions and other deadlines?

We assume that the academic year will follow the current organization schedule. 


13. What to do in case I have some symptoms?

Please follow the procedure described in the algorithm.


Who must check out from the dormitory?

Polish students are required to check out from the dormitory. 

International students are recommended to stay at the dormitory until the end of the mobility period.

Research staff 

1. Are researcher staff working?

Yes, but we encourage to limit personal contacts, we recommend contacting by phone and email.


2. Will the offices of institutes and departments be open?

Yes, but we encourage you to limit personal contacts, we recommend contacting by phone and email.


3. Will there be Dean and Vice-Deans’ on duty?

Yes, there will be office hours - please contact the offices by phone or email.


4. Have the previously agreed leaves been automatically cancelled due to the suspension of classes?

According to current knowledge, suspension of classes should not change the date of planned leaves.


5. Will the suspension of classes affect the payment of salaries for SGGW employees?

Suspension of classes does not affect the date of payment and the amount of salary.


SGGW facilities

1. Will I get into the faculty or other SGGW unit?

Yes, access to SGGW buildings was not restricted, yet it is limited to the minimum necessary for their basic operation.


2. Will the main SGGW Library and the Faculty Libraries be open? If not, how can I borrow/return books?

No, according to Rector's Ordination No. 18 of March 11, 2020, libraries will be closed. We recommend using the electronic resources of the Main Library.


COVID 19 - Часто задаваемые вопросы

В этом коммуникате вы можете найти перечень наиболее часто задаваемых вопросов, связанных с влиянием COVID 19 на академическую жизнь SGGW. Мы постоянно дополняем список.

SGGW: Часто задаваемые вопросы

Актуалізація найчастіше заданих питань – стан на 17 березня

1. Чи можуть студенти повернутися до гуртожитків на деякий час, щоб взяти якісь речі, в тому числі ліки?

Заради вашого і академічної спільноти здоров'я та безпеки та всього суспільства ми просимо студентів не відвідувати гуртожитки. Будь ласка, залишайтеся вдома і телефонуйте до лікаря, який може віддалено виписати електронний рецепт.


2. Коли розпочнуться онлайн-заняття?

Деякі заняття вже проводяться в Інтернеті. Ведуться інтенсивні факультети для запуску наступних занять. Будь ласка, дотримуйтесь інформації в eHMS та перевіряйте свої електронні почти – за посередництвом почти викладачі будуть підтримувати зв’язок зі своїми студентами.


3. Чи продовжуватимуть студентам термін на складання дипломної роботи через відсутність доступу до бібліотеки (не лише SGGW, а й інших бібліотек Варшави)?

За необхідності студент може скласти заяву про продовження строку подання дипломної роботи – яка буде розглянута заступником декана.


4. А як щодо плати за гуртожитки?

Ми не хочемо нараховувати студентам оплату за те, що вони не перебувають у гуртожитках. Детальні регламенти незабаром з’являться.


5. Чи будуть проводитись заняття під час канікул?  

В даний час таке рішення не розглядається.


6. А як із студентами-заочниками?

Ситуація безпрецедентна, і функціонування університету найближчим часом буде змінено, наприклад, наказом міністра науки та вищої освіти. В даний час ми припускаємо, що всі заняття будуть закінчені.


7.Чи продовжуватимуться терміни повернення книг до бібліотеки?

Так.


8. Як щодо рекрутації на навчання, чи терміни зміняться?  

У разі зміни терміну державного тестування термін рекрутації теж зміниться. В даний час цей сценарій не враховується.


9. Чи будуть терміни оборони подібними до минулого року?  

Дипломні іспити повинні проводитися відповідно до регламенту. Усі надзвичайні справи будуть розглянуті деканами.


10. Чи коні їзди в університеті відбуваються?

З погляду на здоров’я та безпеку коні їзди скасовуються.


Общие дела

1. Откуда взялось решение о прекращении занятий в SGGW?

Такие меры были приняты для устранения возможности распространения вируса среди членов академического сообщества SGGW.


2. Почему студенты должны временно оставить общежития?

Среди Варшавских университетов только SGGW находится в особой ситуации, поскольку почти все студенты, проживающие в общежитиях (а это четыре тысячи человек!) Находятся на одном кампусе. Такая ситуация, по мнению врачей, увеличивает риск коронавирусной инфекции, как следствие, возможна была бы потребность введения вынужденного карантина для четырех тысяч студентов.


3. На какой период планируется приостановление дидактической деятельности?

Распоряжение ректора действует до аннулирования.


4. Будут ли выборы и связанная с ними деятельность?

Да.


5. Могут деканы принимать решения касающейся проблем не урегулированных в коммуникате ректора?

Да, если это не выходит за пределы компетенции декана.


Студенты

1. Отменяются ли также заочные, вечерние занятия, а также аспирантура?

Да. Все занятия отменены.


2. Касается ли отмена занятий также к студентам которые находятся на практиках и стажировках происходящие вне SGGW?

Да.


3. Можно ходить на занятия в малых группах?

Нет, все занятия отменены.


4. Что с студенческими карточками которые действуют до конца марта - как их продолжить?

Студенческие карточки автоматически продлеваются решением Министерства науки и Высшего образования до 31 мая 2020 года.


5. Будут ли доступны работники администрации?

Да, с ними можно сконтактироваться с помощью электроничнной почты или по телефону.


6. Что с написанием и защитой дипломных работ?

В делах связанных с дипломными работами обращайтесь к декану.


7. А как насчет докторских диссертаций?

Докторантов в первую очередь просим связаться со своими промоторами.


8. Есть ли дополнительная информация для иностранных студентов?

Согласно распоряжению Ректора по поводу предотвращения распостранения коронавируса SARS-CoV-2 среди общественности SGGW рекомендуем заграничным студентом, учащимся в нашем университете, не уезжать в свои родные страны.

Решение о возвращении домой может значить много проблем, например, проблемы с доездом в свою страну, а также проблемы с возвращением в Польшу. В случае возвращения в Польшу необходимо отправиться на карантин, длящийся 2 недели. Каждый из этих факторов может привести к недопуску окончания семестра. 


9. Прекращается ли обслуживания иностранных студентов на отделах?

Нет, но советуем контактировать с ними с помощью электронной почте или по телефону.


10. А как относительно возмещения за оплаченное обучение?

Все занятия на платных условиях обучения будут осуществляться в соответствии с заключенными договорами.


11. Когда и как будут отрабатываться занятие?

Студенты будут проинформированы деканами факультетов о порядке и датах проведения нереализованных занятий.


12. Что касательно к продолжению сессии и других дат?

Мы предполагаем, что учебный год будет соответствовать обычному календарю учебного года.


Научно - исследовательский персонал

1. Работают ли научные соотрудники?

Да, но мы советуем ограничить личные контакты, советуем связываться с помощью Электроничных почты и телефона.


2. Будут ли открыты секретариаты  кафедр?

Да, но мы советуем ограничить личные контакты, советуем связываться с помощью электроничнной почты и телефона.


3. Будут ли доступны деканы и заместители деканов?

Да, но мы советуем ограничить личные контакты, советуем связываться с помощью Электроничных почты и телефона.


4. Будут ли в связи с прекращением занятий автоматически анулироваться отпуска?

Согласно информации которую мы имеем прекращения занятий не влияет на отпуска.


5. Прекращения занятий повлияет на дату и размер заработной выплаты?

Приостановление занятий не влияет на заработную плату.


Дома, SGGW

1. Будут ли дома, факультеты SGGW открыты?

Да, доступ к зданиям не ограничен.


2. Будут ли открыты библиотеки?

Нет, согласно распоряжению ректора номер 18 от 11 марта 2020 библиотеки будут закрыты. Мы рекомендуем использовать электронные ресурсы главной библиотеки.


COVID 19 - Найчастіші питання  

В цьому комунікаті ви можете знайти перелік найчастіше задаваних питань пов’язаних із впливом COVID 19 на академічне життя SGGW. Ми постійно доповнюємо список. 

SGGW:Найчастіші питання 

Актуализация чаще всего заданных вопросов - состояние на 17 марта

1. Могут ли студенты вернуться в общежития на некоторое время, чтобы забрать какие-то вещи, в том числе лекарства?

Ради вашего и академического сообщества здоровья и безопасности и всего общества мы просим студентов не посещать общежития. Пожалуйста, оставайтесь дома и звоните к врачу, который может удаленно выписать электронный рецепт.


2. Когда начнутся онлайн-занятие?   

Некоторые занятия уже проводятся в Интернете. Ведутся интенсивные роботи для запуска следующих занятий. Пожалуйста, следуйте информации в eHMS и проверяйте свои электронные адреса - посредством почти преподаватели будут поддерживать связь со своими студентами.


3. Продолжать ли студентам срок на написание дипломной работы из-за отсутствия доступа к библиотеке (не только SGGW, но и других библиотек Варшавы)?

При необходимости студент может составить заявление о продлении срока написания дипломной работы - которая будет рассмотрена заместителем декана.


4. А как насчет платы за общежития?

Мы не хотим начислять студентам оплату за то, что они не находятся в общежитиях. Подробные регламенты вскоре появятся.


5. Будут ли проводиться занятия во время каникул?

В настоящее время такое решение не рассматривается.


6. А как со студентами-заочниками?  

Ситуация беспрецедентная, и функционирования университета в ближайшее время будет изменено, например, приказом министра науки и высшего образования. В настоящее время мы предполагаем, что все занятия будут закончены.


7. Продолжаться ли сроки возврата книг в библиотеку?

Да.


8. Рекрутации на обучение изменятся ли сроки?

В случае изменения срока государственного тестирования срок рекрутации тоже изменится. В настоящее время этот сценарий не учитывается.


9. Будут ли сроки обороны подобными как прошлом году?

Дипломные экзамены должны проводиться в соответствии с регламентом. Все чрезвычайные дела будут рассмотрены деканами.


10. Происходит ли конная езда в университете?

С точки зрения здоровья и безопасности конные езды отменяются.


Загальні справи

1. Звідкі взялося рішення про припинення занять на SGGW?

Такі заходи були вжиті для усунення можливості поширення вірусу серед членів університетцької спільноти SGGW.


2. Чому студенти повинні тимчасово залишити гуртожиткі?

Серед Варшавських університетів лише SGGW знаходиться в особливій ситуації, оскільки майже всі студенти, які проживають у гуртожитках (а це чотири тисячі людей!) знаходяться на одному кампусі. Така ситуація, на думку лікарів, збільшує ризик коронавірусної інфекції, як наслідок, можлива була би потреба введення вимушеного карантину для чотирьох тисяч студентів.  


3. На якій період планується призупинення дидактичної діяльності?

Розпорядження ректора діє до анулювання.


4. Чи відбудуться вибори та пов’язана з ними діяльність?

Так.


5. Чи можуть декани приймати рішення шодо проблем які не урегульовані в комунікаті Ректора?

Так, якщо це не виходить за межі компетенції декана.


Студенти

1. Чи відміняються також заочні, вечірні заняття а також аспірантура?

Так. Усі заняття скасовані.


2. Чи відміна занять також стосується до студентів які знаходяться на практиках та стажуваннях що відбуваються поза SGGW?

Так.


3. Чи можна ходити на заняття в малих групах?

Ні, всі заняття скасовані.


4.  Що з студентцькими картками які діють до кінця березня – як їх продовжити?

Студенські картки автоматично продовжуються рішенням Міністерства Наукі та Вищої Освіти до 31 травня 2020 року.


5. Чи працівникі адміністрації будуть доступні?

Так, з ними можна зконтактуватися за допомогою електронічної пошти або за допомогою телефону.


6. Що зі складанням і обороною дипломних робіт?

В справах повязаних з дипломними роботами звертайтесь до декана.


7. А як щодо докторських дисертацій?

Докторантів в першу чергу просимо сконтактуватися з своїми промоторами.


8. Чи є додаткова інформація для іноземних студентів?

Відповідно до розпорядження ректора про запобігання поширенню коронавірусу SARS-CoV-2, ми рекомендуємо іноземним студентам, які навчаються на нашому університеті не виїжджати до рідних країн.

Рішення повернутися додому може означати багато проблем, в тому числі проблеми з поверненням до рідної країни, а також проблеми з поверненням до Польщі, якщо ви повернетесь до Польщі, вам доведеться пройти 2-во тижневий карантин. Будь який із цих факторів може унеможливити проходження семестру. 


9. Чи обслуговування іноземних студентів на відділах припиняється?

Ні, але радимо контактувати з ними електроною поштою або за допомогою телефону.


10. А як щодо відшкодовування за оплачене навчання?

Всі заняття на платних умовах навчання будуть здійснюватися відвовідно до укладених умов.


11. Коли і як будуть відпрацьовуватися заняття?

Студенти будуть поінформовані деканами факультетів про порядок та дати провелення нереалізованих занять.


12. Як що до продовження сесії і інших термінів?

Ми припускаємо, що навчальний рік буде відповідати звиклому календарю навчального року.


Науково – дослідницький персонал

1. Чи наукові працівникі працюють?

Так, але ми радимо обмежити особисті контакти, радимо звязуватися за допомогою електронічної пошти та телефону.


2. Чи будуть відкриті секретаріати кафедр?

Так, але ми радимо обмежити особисті контакти, радимо звязуватися за допомогою електронічної пошти та телефону.


3. Чи будуть доступні декани та заступникі деканів?

Так, але ми радимо обмежити особисті контакти, радимо звязуватися за допомогою електронічної пошти та телефону.


4. Чи в звязку з припиненням занять автоматично анульовуються відпусткі?

Згідно з інформацією яку ми маємо припинення занять не має впливу на відпусткі.


5. Чи припинення занять вплине на дату та розмір заробітної виплати?

Призупинення занять не впливає на заробітну плату.


Будинкі SGGW

1. Чи будинкі, факультети SGGWвідкриті?

Так, доступ до будівель не обмежений.


2. Чи будуть відкриті бібліотекі?

Ні, згідно з розпорядженням ректора номер 18 від 11 березня 2020 року бібліотекі будуть закриті. Ми рекомендуємо викорустовувати електроні ресурси головної бібліотекі.