SGGW

Aktualności

17
marca
2021

AUTODESK REVIT BEZPŁATNE SZKOLENIE DLA STUDENTÓW SGGW

Zapraszamy studentki i studentów kierunku Budownictwo do udziału w bezpłatnym, certyfikowanym szkoleniu z zakresu obsługi oprogramowania Autodesk Revit na poziomie podstawowym.


Zajęcia z obsługi oprogramowania Autodesk Revit na poziomie podstawowym prowadzone w formie zajęć zdalnych przez firmę PROCAD – Autoryzowanym Centrum Szkoleniowym firmy Autodesk. Uczestnicy zajęć uzyskają certyfikat ich ukończenia.

 Program zajęć obejmuje: wprowadzenie do interfejsu programu, omówienie środowiska programu, projektowanie – omówienie struktury wyjściowej programu, koordynacja działań, metody pracy na elewacjach, przekrojach oraz widoku 3D projektu, zakładanie stropów, stropodachów oraz dachów, wprowadzenie do zestawień, wprowadzenie do wizualizacji, tworzenie dokumentacji technicznej.

Grupa docelowa:

studenci i studentki VI semestru studiów I stopnia kierunku Budownictwo

Czas trwania i miejsce szkolenia:

Zajęcia w wymiarze 40 godzin lekcyjnych odbywać się będą zdalnie w soboty i niedziele w godzinach od 9 do 17.

Harmonogram zajęć zostanie podany bezpośrednio po zakończeniu procesu rekrutacji i podpisaniu umów uczestnictwa

Rekrutacja na zajęcia prowadzona będzie do dnia 22 marca 2021 r. do godz. 12:00.

Szczegółowe informacje i dokumenty dostępne są na stronie projektu.

Koordynatorem wydziałowym szkolenia jest:

dr inż. Wiesław Ptach

Instytut Inżynierii Środowiska, Katedra Teledetekcji i Badań Środowiska

pokój nr 132, budynek nr 33

email: wieslaw_ptach@sggw.edu.pl

 

Szkolenie jest realizowane w ramach projektu pn. „Sukces z natury – kompleksowy program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie” nr umowy: POWR.03.05.00-00-Z033/17-00 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (POWER) Europejskiego Funduszu Społecznego; Działanie 3.5. Kompleksowe programy szkół wyższych; Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju.