Aktualności

Archiwum aktualności

03
kwietnia
2020

Systemy motywacyjne Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego

W Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego funkcjonują systemy motywacyjne zwiększające zaangażowanie pracowników SGGW w działalność badawczo-rozwojową.

Motywacyjny system wynagradzania pracowników SGGW

W 2017 roku decyzją prof. dr. hab. Wiesława Bielawskiego, Rektora SGGW, został wprowadzony w Uczelni motywacyjny system wynagradzania pracowników. Jego celem jest finansowe wspieranie i wyróżnianie pracowników, których osiągnięcia znacząco wpływają na rozwój SGGW i przyczyniają się do wzrostu jej prestiżu na forum krajowym i międzynarodowym. Funkcjonowanie systemu polega na okresowym zwiększeniu wynagrodzenia zasadniczego pracowników SGGW przez kolejnych 12 miesięcy.

Środki finansowe przekazywane na funkcjonowanie systemu motywacyjnego wydzielone były z subwencji przyznawanej Uczelni przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w oparciu o zasady gospodarki finansowej SGGW. 

Liczba pracowników, którym Rektor SGGW przyznał okresowe zwiększenie wynagrodzenia stałe rosła i wyniosła odpowiednio: w roku 2017 - 21, 2018 - 34, 2019 - 35, 2020 - 41.

Zwyczajowo listy gratulacyjne wyróżnionym pracownikom wręczał JM Rektor SGGW prof. dr hab. Wiesław Bielawski podczas oficjalnej uroczystości w Sali Kominkowej. W tym roku, z uwagi na okoliczności, zaplanowane wydarzenie musiało być odwołane. Na prośbę JM Rektora listy te będą wręczane wyróżnionym pracownikom indywidualnie przez Dyrektorów Instytutów SGGW. 

Na mocy decyzji JM Rektora SGGW okresowym zwiększeniem wynagordzenia w 2020 roku za osiągnięcia naukowe i dydaktyczne zostali objęci: 

Instytut Biologii:

 1. dr Piotr Gawroński
 2. dr hab. Marta Grodzik
 3. dr hab. Sławomir Jaworski
 4. dr Krystyna Oracz
 5. dr hab. Krzysztof Pawłowski, prof. SGGW

Instytut Ekonomii i Finansów:

 1. dr hab. Agata Malak-Rawlikowska
 2. dr hab. Adam Wąs

Instytut Inżynierii Mechanicznej:

 1. dr inż. Tomasz Bakoń
 2. dr inż. Dariusz Czekalski

Instytut Inżynierii Środowiska:

 1. dr inż. Agnieszka Bańkowska-Sobczak
 2. dr hab. Mikołaj Piniewski
 3. dr hab. Maja Radziemska

Instytut Medycyny Weterynaryjnej:

 1. dr hab. Michał Czopowicz
 2. dr Ewa Długosz
 3. dr hab. Małgorzata Domino
 4. lek.wet. Olga Drewnowska
 5. dr Olga Witkowska-Piłaszewicz
 6. prof. dr hab. Tomasz Stadejek
 7. dr Kaja Urbańska
 8. dr Aleksandra Woźniak

Instytut Nauk Drzewnych i Meblarstwa:

 1. dr hab. Piotr Borysiuk, prof. SGGW
 2. dr hab. Emilia Grzegorzewska

Instytut Nauk Leśnych:

 1. dr inż. Karol Bronisz

Instytut Nauk o Zwierzętach:

 1. dr hab. Marcin Gołębiewski, prof. SGGW
 2. dr Małgorzata Rzepkowska

Instytut Nauk o Żywieniu Człowieka:

 1. dr inż. Agata Antoniewska
 2. dr hab. Dominika Głąbska, prof. SGGW
 3. dr hab. Lucyna Kozłowska
 4. dr Anna Onopiuk
 5. dr hab. Dominika Średnicka-Tober

Instytut Nauk o Żywności:

 1. dr hab. Anna Bzducha-Wróbel
 2. dr inż. Agata Fabiszewska
 3. dr hab. Iwona Gientka
 4. dr inż. Anna Kot

Instytut Nauk Ogrodniczych:

 1. dr hab. Katarzyna Bączek
 2. dr inż. Olga Kossakowska
 3. dr inż. Jacek Olchowik

Instytut Nauk Socjologicznych i Pedagogiki:

 1. dr Wojciech Połeć

Instytut Rolnictwa:

 1. dr hab. Jerzy Jonczak
 2. dr Kinga Noras

Instytut Zarządzania:

 1. dr Monika Gębska

Wyróżnionym serdecznie gratulujemy! 

 

System Wsparcia Finansowego dla Naukowców i Zespołów Badawczych

Decyzją Rektora SGGW w 2019 roku został wprowadzony w uczelni System Wsparcia Finansowego dla Naukowców i Zespołów Badawczych (SWFNZB). Jego głównym celem jest zachęcenie naukowców do większej aktywności w aplikowaniu o granty, w szczególności finansowane w ramach międzynarodowych programów badawczych.

System ten zapewnia bieżące finansowanie działalności naukowo-badawczej zespołom, które przygotowały i złożyły projekt w zewnętrznym konkursie otwartym, uzyskały jego pozytywną ocenę merytoryczną, jednakże projekt ten nie został zakwalifikowany do finasowania ze względu na wyczerpanie dostępnej alokacji środków finansowych. Udzielane wsparcie polega na jednorazowym przekazaniu środków finansowanych do wyłącznej dyspozycji kierownika projektu lub kierownika zadania badawczego. Środki finansowe przeznaczone na funkcjonowanie systemu wydzielone są z dochodów własnych SGGW w wysokości ustalanej corocznie przez Rektora SGGW.

W 2019 roku środki finansowe wspomagające rozwój prowadzonych prac naukowych otrzymało 11 naukowców. Łączna wartość środków przeznaczonych na finansowanie SWFZB wynosiła 1 mln złotych.

W 2020 roku Rektor SGGW przyznał wsparcie finansowe 14 osobom na łączną kwotę 1,065 mln złotych.

Na podstawie Zarządzenia nr 2/2019 Rektora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie Systemu Wsparcia Finansowego dla Naukowców i Zespołów Badawczych w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, wsparcie finansowe zostało przyznane niżej wymienionym pracownikom Uczelni:

Projekty krajowe

 1. dr hab. Maja Radziemska
 2. dr Mateusz Wierzbicki
 3. dr hab. Lucjan Witkowski

Projekty międzynarodowe

 1. prof. dr hab. Grzegorz Bartoszewski
 2. prof. dr hab. Edward Majewski
 3. prof. dr hab. Ewa Sawosz-Chwalibóg
 4. dr hab. inż. Agnieszka Karczmarczyk
 5. dr hab. Mikołaj Piniewski
 6. dr Agata Malak-Rawlikowska
 7. prof. dr hab. Hanna Kowalska 
 8. dr hab. Dominika Średnicka-Tober 
 9. dr inż. Sławomir Orzechowski
 10. dr hab. Monika Podkowińska, prof. SGGW
 11. dr inż. Katarzyna Świąder.

Wszystkim nagrodzonym gratulujemy!