SGGW

Aktualności

16
października
2020

Aktualizacja: COVID 19 - najczęściej zadawane pytania

Poniżej podajemy listę najczęściej zadawanych pytań w związku z wpływem COVID 19 na życie akademickie w SGGW. Na bieżąco uzupełniamy listę. Mamy nadzieję, że ułatwi to Państwu funkcjonowanie.

 

 

Sprawy studenckie

 

 • Kto podejmuje decyzję o formie prowadzenia zajęć i organizacji pracy na danym wydziale?

Decyzje o formie prowadzenia zajęć i organizacji pracy na danym wydziale podejmuje dziekan. Z uwagi na pogarszającą się sytuacją epidemiczną w kraju, dotychczasowy sposób organizacji zajęć w semestrze zimowym może w najbliższym czasie ulec zmianie polegającej na wprowadzającej formy zdalnej dla większości zajęć realizowanych dotychczas w formie tradycyjnej. 

 

 • Jak uczelnia wspiera zdalną naukę?

Narzędzia wspierające naukę i na odległość to platformy MS Teams oraz Moodle. Każdy student ma dostęp do usługi Office 365 i konto w domenie sggw.edu.pl

IT dla studenta https://www.sggw.pl/dla-studentow/informacje-organizacyjne/it-dla-studentow

 

 • Czy są możliwe wizyty w dziekanatach?

Wizyty w dziekanatach powinny się ograniczać do niezbędnego minimum, studenci powinni być obsługiwani przede wszystkim na odległość - telefonicznie, pocztą internetową, za pośrednictwem platformy MS Teams. Konkretne zasady ustala Dziekan.

Przed planowaną wizytą w dziekanacie prosimy o zapoznanie się z informacjami na stronie Wydziału, ewentualne umówienie się, dzięki temu łatwiej będzie zachować bezpieczny dystans, uniknąć oczekiwania i gromadzenia się przed wejściem do dziekanatu.

 

 • Czy egzaminy dyplomowe mogą być przeprowadzane na odległość?

Tak. Decyzję o trybie przeprowadzenia takiego egzaminu podejmuje dziekan na wniosek dyplomanta. 

https://www.sggw.pl/dla-studentow/informacje-formalno-prawne/dokumenty-do-pobrania 

 

 • Czy w czasie pandemii działa Biblioteka SGGW?

Tak. Aktualne informacje dotyczące organizacji pracy Biblioteki można znaleźć na http://bg.sggw.pl/

 

 • Jestem studentem/doktorantem, podejrzewam u siebie zakażenie koronawirusem. Co robić?

Przede wszystkim należy zachować się odpowiedzialnie z troską o zdrowie swoje i innych. Należy postępować zgodnie z aktualnymi wytycznymi GIS, skontaktować się z lekarzem i postępować wg jego zaleceń, a następnie jak najszybciej przekazać informację o podejrzeniu zachorowania wg poniższego schematu:

Uczestnicy zajęć dydaktycznychw formie tradycyjnej, powinni przekazać informację, o której mowa powyżej, odpowiednio właściwemu dziekanowi, kierownikowi studiów doktoranckich, kierownikowi Szkoły Doktorskiej SGGW, kierownikowi studiów podyplomowych, Pełnomocnikowi Rektora ds. Uniwersytetu Otwartego SGGW telefonicznie lub pocztą internetową na imienny adres właściwej osoby w domenie sggw.edu.pl.

Osoby poinformowaneprzez uczestników zajęć dydaktycznych o podejrzeniu u tych osób objawów sugerujących zakażenie wirusem SARS-CoV-2 niezwłocznie informują o tym Rektora lub Kanclerza SGGW.

 

 • Gdzie mam składać wnioski o stypendium? 

Wnioski o stypendium socjalne, stypendium dla osób niepełnosprawnych i zapomogę składane są w Dziekanacie, natomiast wnioski o stypendium rektora:

 • jeśli wniosek dotyczy tylko średniej ocen – w dziekanacie,
 • jeśli wniosek dotyczy średniej ocen i jednocześnie innych osiągnięć albo tylko innych osiągnięć – w Odwoławczej Komisji Stypendialnej (BSS bud.8 pok. 3).

 

 • Jak będzie wyglądała sesja?

Nie jest to jeszcze wiadome, będzie to zależało od sytuacji epidemicznej oraz decyzji dziekanów po konsultacjach z koordynatorami poszczególnych przedmiotów.

 

 • Czy egzamin może odbyć się stacjonarnie, jeżeli przedmiot jest prowadzony zdalnie?

Weryfikacja osiągania efektów uczenia się – zaliczenia– realizowana jest w formie tradycyjnej lub zdalnej. Sytuacja, w której zajęcia prowadzone są w formie zdalnej, a zaliczenie/egzamin w formie tradycyjnej lub odwrotnie nie jest wykluczona. Decyzje o sposobie prowadzenia zajęć dydaktycznych, zaliczeń i egzaminów w formie tradycyjnej lub zdalnej podejmuje Dziekan.

Zasady zaliczeń zdalnych określa Zarządzenie Rektora nr 39 z 15 czerwca 2020 r.

 

 • Jakie środki ochrony zapewnia SGGW studentom na zajęciach stacjonarnych? 

Wprowadzone zostały zasady obowiązujące uczestników zajęć dydaktycznych w formie tradycyjnej. Zasady te powinny być przez każdego członka naszej społeczności dla jego własnego dobra ściśle przestrzegane. Student podejrzewający u siebie jakąkolwiek infekcję nie powinien przychodzić na zajęcia, na zajęciach studenci pozostają w maskach osłaniających usta i nos, zachowują bezpieczny dystans, korzystają wyłącznie z własnych przyborów, nie przynoszą na zajęcia żadnych przedmiotów zbędnych, dezynfekują dłonie przed wejściem do budynku i na zajęcia oraz w trakcie zajęć. Pomieszczenia są wietrzone, powierzchnie dotykowe są systematycznie dezynfekowane.  

 

 • Jak reagować w sytuacji, gdy ktoś nie przestrzega zasad bezpieczeństwa?

Wszyscy członkowie naszej społeczności odczuwają obecnie coraz silniejszą presję i obawę o swoje zdrowie. Nie zawsze nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa jest złą wolą danej osoby. Należy w takiej sytuacji przede wszystkim zachować spokój i zadbać o swoje bezpieczeństwo, jednocześnie zwracając takiej osobie uwagę, że nie stosuje się do przyjętych zasad współżycia społecznego, narażając tym samym innych.

 

 • Czy student może odmówić nauki stacjonarnej?

Jeśli zajęcia odbywają się w formie tradycyjnej (stacjonarnej) to jest to podyktowane koniecznością osiągnięcia przez studentów efektów uczenia się wynikających z realizacji zajęć praktycznych, które do tych zajęć są przypisane. Jeśli student obawia się o swoje zdrowie i ma obawy przed uczestnictwem w zajęciach stacjonarnych może rozważyć wniosek o udzielenie urlopu od zajęć na zasadach opisanych w Regulaminie studiów w SGGW. Odmowa udziału w zajęciach tradycyjnych (które ograniczane są do minimum) wiąże się z tym, że efekty uczenia się nie zostaną osiągnięte i student nie uzyska zaliczenia danych zajęć.

 

 • Jestem w trudnej sytuacji materialnej, czy należy mi się zapomoga?

Student może wystąpić z wnioskiem o przyznanie zapomogi na zasadach i z powodów opisanych w regulaminie świadczeń. Czy przyznanie zapomogi będzie zasadne oceni na podstawie przedłożonych dokumentów Wydziałowa Komisja Stypendialna.

 

 • Jak złożyć wniosek o zapomogę?

Wniosek o przyznanie zapomogi wraz z dokumentami potwierdzającymi sytuację studenta należy dostarczyć do Dziekanatu pocztą lub osobiście, po wcześniejszym zapoznaniu się z informacjami o organizacji pracy danego dziekanatu, ewentualnie umówieniu się na konkretny czas.

 

 


Akademiki 

 

 • Czy akademiki będą normlanie funkcjonowały?

Tak, utrzymujemy funkcjonowanie akademików w reżimie sanitarnym, który wprowadziliśmy z początkiem semestru. 

 • Czy do akademików mogą mieć wstęp osoby z zewnątrz?

Obowiązuje zakaz wchodzenia osób z zewnątrz do domów studenckich SGGW. Szczegółowe informacje są dostępne na stroniehttp://adiss.sggw.pl

 • Czy w akademikach można organizować spotkania towarzyskie, edukacyjne, integracyjne?

Niestety nie.

 • Czy administracja domów studenckich zapewnia maseczki, rękawiczki?

Mieszkańcy zaopatrują się sami w środki ochrony indywidualnej. Przy wejściu do budynków są płyny do dezynfekcji rąk.

 • Co robić w przypadku podejrzenia zakażenia?

Należy skontaktować się z lekarzem POZ lub stacją sanitarno-epidemiologiczną i stosować się do przekazanych wytycznych. Należy powiadomić o podejrzeniu zachorowania telefonicznie recepcję lub administrację akademika.

W przypadku otrzymania decyzji o obowiązkowej kwarantannie mieszkaniec jest zobowiązany do natychmiastowego powiadomienia administracji domu studenckiego.

 

 

 

Organizacja wydarzeń / konferencji

 

 • Czy na SGGW możliwe jest organizowanie konferencji, szkoleń i innych wydarzeń kulturalnych, rozrywkowych, integracyjnych?

Ograniczamy możliwość organizowania wydarzeń tego typu. Ograniczenia nie dotyczą wydarzeń organizowanych z użyciem środków porozumiewania się na odległość (imprezy online itp.).


  

Pracownicy

 

 • Czy w pomieszczeniach biurowych trzeba zakrywać usta i nos?

W przypadku kontaktów osobistych pracowników spoza danego pomieszczenia należy zachować dystans i zasłaniać usta i nos.

 • Czy w przestrzeniach wspólnych SGGW trzeba zakrywać nos i usta?

Tak, dodatkowo należy pamiętać o zachowywaniu dystansu.

 • Czy dokumenty należy przekazywać tradycyjnie, czy drogą elektroniczną?

Jeśli to możliwe, dokumenty powinno się przekazywać w formie elektronicznej.

 • Jak powinno wyglądać dostosowanie pomieszczeń biurowych do pracy?

Odległość między poszczególnymi stanowiskami pracy powinna wynosić 1,5 metra. Poza tym kierownicy jednostek organizacyjnych powinni organizować pracę zgodnie z ogólnodostępnymi wytycznymi sanitarnymi.

 • Czy jest możliwa praca zdalna?

Na wniosek pracownika, po zaopiniowaniu przez przełożonego (dziekana, dyrektora, kierownika) – ostateczną decyzję podejmuje rektor.


 

Wsparcie psychologiczne 

 • Sytuacja związana z koronawirusem negatywnie wpłynęła na moje samopoczucie. Czy jest możliwość skorzystania z pomocy psychologicznej na SGGW? 

 

Bezpłatnych porad specjalistycznych udzielają m.in. poniższe ośrodki:

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej SGGW (DS. Limba)
Nowoursynowska 161
02-787 Warszawa
tel.22/593-14-30
sekretariat@nzoz.sggw.pl

Fundacja CEL (Centrum Edukacji Liderskiej)
ul. Wiśniowa 42 lok 39
02-520 Warszawa
tel. 22/646-22-56
biuro@fundacjacel.pl

Towarzystwo Pomocy Młodzieży
ul. Nowolipki 2
00-160 Warszawa
tel. 22/887-88-05
kom. 508-350-320
tpm@tpm.org.pl

Stowarzyszenie ASLAN
ul. Nowolipie 17
00-150 Warszawa
tel. 22/636-49-04; 22/636-49-12

Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie**/
ul. W.K. Roentgena 5; Wejście B, 1 piętro, pok. nr 7
02-781 Warszawa
Tel. 22/546-32-42
psychoonkologia@coi.waw.pl
**wymagane skierowanie do Poradni Psychologicznej od lekarza NFZ

 

 

Wyjazdy

 • Czy możliwe są wyjazdy w ramach programu Erasmus+?

Nabór na wyjazdy w ramach programu Erasmus+ rozpocznie się w listopadzie br. i będzie dotyczył wyjazdów na studia w roku akademickim 2021/2022. Nabór na praktyki realizowany jest w trybie ciągłym. Szczegóły dostępne na stronie: https://www.sggw.pl/wspolpraca-miedzynarodowa_/programy-edukacyjne/erasmus-llp_

 • Czy inne wyjazdy studenckie (nieobjęte programem studiów) są możliwe?

Na tę chwilę tak, w mocy pozostaje Zarządzenie Rektora SGGW nr 50 z dnia 6 lipca 2020: Dopuszcza się możliwość wyjazdów zagranicznych pracowników, doktorantów i studentów SGGW. Wyjazdy możliwe są jedynie do krajów, z którymi przywrócony został ruch graniczny i mogą odbyć się wyłącznie z uwzględnieniem przepisów sanitarnych obowiązujących zarówno w kraju docelowym, jak i w krajach tranzytowych.

 • Co z wyjazdami służbowymi pracowników i doktorantów?

Na tę chwilę tak, w mocy pozostaje Zarządzenie Rektora SGGW nr 50 z dnia 6 lipca 2020:

Dopuszcza się możliwość wyjazdów zagranicznych pracowników, doktorantów i studentów SGGW. Wyjazdy możliwe są jedynie do krajów, z którymi przywrócony został ruch graniczny i  mogą odbyć się  wyłącznie z  uwzględnieniem  przepisów sanitarnych obowiązujących zarówno w kraju docelowym, jak i w krajach tranzytowych.

 • Czy są możliwe wizyty gości zagranicznych?

Na tę chwilę tak, w mocy pozostaje Zarządzenie Rektora SGGW nr 50 z dnia 6 lipca 2020:

Przywraca się możliwość przyjmowania w SGGW gości zagranicznych, w tym studentów, przy zachowaniu reżimu sanitarnego  oraz zgodnie  z  przepisami prawa powszechnie obowiązującego.

 

 

Zapraszamy do stałego śledzenia naszej strony - będziemy publikować na niej aktualizacje.