SGGW

12
kwietnia
2017

Wyróżnienia dla pracowników naukowych SGGW

Dwadzieścia dwie osoby zostały wyróżnione przez rektora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie za osiągnięcia naukowe i dydaktyczne, które znacząco wpływają na rozwój, promocję oraz prestiż SGGW. Wyróżnienia są elementem systemu premiowania najlepszych pracowników naukowych uczelni.

Rektor SGGW, prof. dr hab. Wiesław Bielawski wręczając wyróżnienia podkreślił, że są one pierwszym elementem tworzonego systemu motywacyjnego dla kadry naukowej i dydaktycznej. „Chciałbym, żeby w przyszłym roku wysokie kryteria oceny jakie są brane pod uwagę podczas procesu wyłaniania najlepszych osób które otrzymują nagrody finansowe, spełniało coraz więcej osób. W tej kadencji władz uczelni stawiamy bardzo wyraźnie na rozwój kadry naukowej. Gratuluję Państwu osiągnięć i życzę, byście byli  przykładem dla pozostałych pracowników naukowych” – mówił rektor Bielawski.

Zarządzeniem Nr 11 Rektora SGGW z dnia 01 lutego 2017 r. w sprawie okresowego zwiększenia wynagrodzenia pracownikom Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie ustalone zostały zasady motywacyjnego systemu wynagradzania pracowników. Określono w nich między innymi, że okresowym zwiększeniem wynagrodzenia mogą zostać objęci pracownicy SGGW, którzy w roku poprzedzającym ubieganie się o okresowe zwiększenie wynagrodzenia spełniają następujące warunki:

a) byli lub są kierownikami projektu/projektów badawczych prawidłowo realizowanych przez SGGW lub uzyskali środki na realizację przez SGGW (jako Lider projektu lub Partner w projekcie) projektu badawczego w drodze konkursów krajowych bądź międzynarodowych (warunek obligatoryjny, punkty mogą być przyznane jednokrotnie w okresie realizacji projektu);

b) opublikowali jako: pierwszy autor, autor korespondencyjny lub ostatni autor będący kierownikiem projektu, publikację naukową z afiliacją SGGW w czasopiśmie z bazy Journal Citation Report z punktacją co najmniej 25 pkt (pracownicy Wydziału Nauk Społecznych i Wydziału Nauk Ekonomicznych co najmniej 15 pkt) za publikację lub monografię o zasięgu międzynarodowym (warunek obligatoryjny);

c) uzyskali patent krajowy bądź międzynarodowy (warunek dodatkowy, nieobligatoryjny).

Zarządzenie określa także szczegółową punktację za poszczególne elementy oceny. 

Wyróżnieni za osiągnięcia naukowe i dydaktyczne pracownicy otrzymali zwiększenie wynagrodzenia zasadniczego w 2017 roku.

Serdecznie gratlujemy Wyróżnionym!