PROM - MIĘDZYNARODOWA WYMIANA STYPENDIALNA DOKTORANTÓW I KADRY AKADEMICKIEJ

INFORMACJE OGÓLNE

dofinansowanie projektu z NAWA 527 120 PLN
okres trwania projektu

1 październik 2018 -

30 września 2019

uczestnicy

doktoranci

kadra akademicka

uczestnicy (< 40 r.ż.)

liczba miejsc 50 w tym:
liczba uczestników wyjeżdząjących (SGGW)

30 w tym:

24 doktorantów

6 kadra akademicka

liczba uczestników przyjeżdżających

20
wymiana stypendialna*

* tematyka wyjazdu musi być ściśle związana z tematyką rozprawy badawczej / prowadzonymi badaniami

staż

udział w konferencji zagranicznej (w tym sesja postarowa, flash talk)

udział w szkole letniej/zimowej

uprawnione koszty

koszty podróży

koszty wizy

koszty ubezpieczenia

koszty utrzymania

koszty opłat konferencyjnych

 
zasada równości i niedyskryminacji, zasada równości szans kobiet i mężczyzn

NABÓR

termin naboru

I: 26 listopad - 18 grudnia 2018

II: do 8 marca 2019

regulamin REGULAMIN
wymagane dokumenty

formularz aplikacyjny

potwierdzenie statusu doktoranta / potwierdzenie zatrudnienia

potwierdzenie z instytucji przyjmującej dla stażysty (wg wzoru lub dokument wystawiony bezpośrednio przez instytucję przyjmującą) / potwierdzenie rejestracji na konferencję / potwierdzenie rejestracji na szkołę letnią/zimową*

* wybór stażu/konferencji/szkoły powinien być zgodny z zasadą konkurencyjności

plan badań (wg wzoru):

doktoranci: plan badań zatwierdzony przez Promotora, Kierownika studiów doktoranckich i Dziekana

kadra: plan badań zatwierdzony przez Kierownika Katedry i Dziekana /

program konferencji / program szkoły letniej

opinia (list polecający):

doktoranci: opinia Promotora zatwierdzona przez Kierownika studiów doktoranckich i Dziekana

kadra: opinia Kierownika Katedry zatwierdzona przez  Dziekana

dokumenty nalezy składać w Biurze Wspólpracy Międzynarodowej SGGW (budynek 8, pokój 20, pon-pt 9 -15)
beneficjenci wyłaniani są w procesie kwalifikacji, której dokonuje Komisja na podstawie oceny dokumentów aplikacyjnych

INFORMACJE DLA WYJEŻDŻAJĄCYCH

termin wyjazdu

styczeń - wrzesień 2019 (wyjazd powinien się zakończyć do połowy września 2019)

formalności wyjazdowe
1. podpisanie umowy SGGW - uczestnik
2. złożenie dokokumentów w BWM:

wniosek wyjazdowy (2 egzemplarze, wydruk dwustronny)

formularz zgłoszeniowy

+ oświadczenie uczestnika NAWA

+ oświadczenie uczestnika POWER

bilety lotnicze
polisa ubezpieczeniowa

ROZLICZENIE WYJAZDU

złożenie dokokumentów w BWM:

potwierdzenie pobytu i nabytych kompetencji

ankieta ewaluacyjna (online)*

* dane do logowania zostaną przekazane przez BWM

formularz do kalkulacji kosztów

raport:

staż

konferencja / szkoła letnia/zimowa

KONTAKT

Biuro Wspólpracy Międzynarodowej SGGW:

Ewelina Belkiewicz, Małgorzata Szczęsna

prom@sggw.pl

PROM - Międzynarodowa wymiana stypendialna doktorantów i kadry akademickiej jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, projekt pozakonkursowy pt. Międzynarodowa wymiana stypendialna doktorantów i kadry akademickiej, nr umowy: POWR.03.03.00-00-PN13/18.