Zmiany do programu studiów

Zmian do programu studiów należy dokonać najpóźniej miesiąc od rozpoczęcia studiów do uczelni partnerskiej. W tym celu należy przysłać do Biura Współpracy Międzynarodowej changes to learnig agreement/during mobility  zaakceptowane przez koordynatora w uczelni partnerskiej ora nowe karty uzgodnenoraz porównań.

Zmiany można przesyłać mailem pod warunkiem, że skany dokumentów są czytelne w formacie PDF. Jeżeli Dziekan ds. Dydaktyki/Kierownik Studium Doktoranckiego wyrazi zgodę to zmiany te zostaną wprowadzone w życie.

Przedłużenie pobytu

Aby przedłużyć pobyt należny spełnić poniższe formalności:

  • Uzyskać zgodę uczelni partnerskiej na przedłużenie pobytu  – podpisanie przez uczelnię przyjmującą programu studiów  LA na kolejny semestr jest równoważne z wyrażeniem zgody na przedłużenie pobytu

  • przygotować karty porównań oraz uzgodnień na przedłużany semestr studiów

Po przesłaniu dokumentów do Biura Współpracy Międzynarodowej oraz formalnym zweryfikowaniu dokumentów zostaną one przekazane na wydział macierzysty studenta, do akceptacji Dziekana. Dopuszcza się możliwość przesłania dokumentów mailem pod warunkeim, że skany dokumetnów są czytelne i w formacie PDF. W przypadku gdy powyższe formalności zostaną dopełnione i Dziekan wyrazi zgodę na przedłużenie pobytu, student podpisuje aneks do umowy.

Wszystkie formalności muszą być zakończone przed wygaśnięciem pierwotnie obowiązującej umowy.

Stypendium przysługuje  na cały wyjazd