Dofinansowanie dla studentów uczestniczących w programie Erasmus+ i oraz z dofinansowaniem POWER- studia - w 2018/19

1. Wysokość dofinansowania jest stała i  określona jest przez Agencję Narodową. Wysokość dofinansowania na miesiąc zależy od wybranego kraju docelowego i w roku akademickim 2018/2019 dla poszczególnych krajów  wynosi:

Grupa

Kraje należące do grupy

Stawka miesięczna
Erasmus

Stawka miesięczna
POWER

Grupa 1

Dania, Finlandia,  Irlandia, Islandia, Lichtenstein, LUksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania

500 EUR

3019 PLN*/

2156 PLN**

Grupa 2

Austria ,Belgia, Cypr,  Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta Niemcy, Portugalia, Włochy

450 EUR

2803 PLN*/

1940 PLN**

Grupa 3

Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Macedonia - była Republika Jugosławii, Rumunia, Słowacja,Słowenia, Węgry

400 EUR

2587 PLN*/

1725/PLN**

* studenci otrzymująy na uczelni stypendium socjalne
** studenci otrzymujący stypendium dla osób niepełnosprawnych
 

2. Stypendium przyznawane jest na cały okres pobytu, założony w umowie podpisanej przed wyjazdem oraz na przedłużony okres studiów.

3. Kwota stypendium  zostaje określona poprzez pomnożenie liczby dni/miesięcy poprzez stawkę dzienną/miesięczną dla danego kraju przyjmującego. W przypadku niepełnych miesięcy kwota dofinansowanie zostanie obliczone poprzez pomnożenie liczby dni w niepełnym miesiącu przez 1/30 przysługującej kwoty.

4. Stypendia wypłacane są według poniższego schematu:

  • 80% kwoty  za pierwszy semestr  najpóżniej  w pierwszym dniu rozpoczęcia zajęć
  • w przypadku pobytów całorocznych, po dostarczeniu ocen za pierwszy semestr wypłacane jest 80% przynależnego stypendium na  drugi semestr.
  • po powrocie i rozliczeniu wyjazdu  student otrzymuje transzę końcową w przeciągu 45 dni.

5. Studenci znajdujący się w niekorzystnej sytuacji materialnej (tj. studenci, którzy złożyli w wyznaczonym przez BWM czasie zaświadczenie z dziekanatu o prawie do otrzymywania stypendium socjalnego w roku akademickim poprzedzającym wyjazd w programie Erasmus+) będą otrzymywali wsparcie indywidualne z Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja i Rozwój - POWER, a ich status mobilności w programie Erasmus+ będzie określony jako "wyjazd z dofinansowaniem zerowym". Każdemu studentówi oprócz podstawowej stawki dofinansowania wyjazdu będzie przysługiwał dodatek socjalny ok. 200 EUR wyrażony w złotówkach. W przypadku niepełnych miesięcy kwota dofinansowania zostanie obliczona poprzez pomnożenie liczby dni w niepełnym miesiącu przez 1/30 przysługującej kwoty.

6. Studenci niepełnosprawni mogą ubiegać się o dodatkowe dofinansowanie. Dofinansowanie przyznawanie jest w przypadku, gdy brak takowego uniemożliwiałby udział studenta w mobilności, a jego wysokość określana jest na podstawie kosztów rzeczywistych. Po złożeniu wniosku do Narodowej Agencji, w którym student określa szacunkowe koszty, Agencja oblicza kwotę dodatkowego dofinansowani i przekazuje je, jako płatność zaliczkową podlegającą rozliczeniu po powrocie z mobilności. Rozliczenie następuje na podstawie rachunków i umów (np. o opiekę).

Studenci ze wsparciem z programu POWER , całe dofinansowanie mobilności otrzymują w złotówkach.

Jeżeli okres pobytu będzie krótszy niż założony w umowie/aneksie między studentem a SGGW, wysokość finansowania zostanie odpowiednio obniżona. Jeżeli pobyt będzie krótszy,do 5 dni suma dofinansowania się nie zmienia.

5. Jeżeli okres pobytu będzie dłuższy niż założony w umowie/aneksie między studentem a SGGW, okres przekraczający ten uzgodniony zostanie uznawane za dofinansowanie zerowe.

Zasady dofinansowania kosztów podróży 2018/19

Studenci zakwalifikowani na studia/praktyki w ramach programu Erasmus+, którzy zostali zaakceptowani przez instytucję partnerską oraz uzyskali zgodę dziekana na dokumencie Wniosek wyjazdowy mogą otrzymać następujące świadczenia:

  • Stypendium – pokrywające dodatkowe koszty utrzymania związane z pobytem w instytucji przyjmującej – finansowane z programu Erasmus (warunki wg umowy student-SGGW)
  • Dofinansowanie kosztów podróży – finansowane z funduszy SGGW

Dofinansowanie kosztów podróży odbywa się na podstawie zakupionych biletów do i z miejscowości, w której znajduje się instytucja partnerska, w terminach zgodnych z rozpoczęciem i zakończeniem studiów/praktyki w tej instytucji.

Studenci ubiegający się o dofinansowanie zobowiązani są sami wykupić bilety na wybrany przez siebie środek lokomocji na dojazd na studia/praktykę w biurze podróży, z którym SGGW ma podpisaną umowę*.

Częściowy zwrot kosztów nastąpi po złożeniu w Biurze Współpracy Międzynarodowej SGGW:

  • faktury za bilety zakupione w Polsce wystawionej na SGGW przez Why Not TRAVEL (dane do faktury posiada Biuro)
  • biletu, jeżeli bilet powrotny został zakupiony za granicą. W tym przypadku nie musi być przedstawiana faktura. Do rozliczenia wystarczy bilet.

UWAGA: Biuro podróży Why Not Travel nie posiada oddziału w Warszawie, dlatego w celu zakupu biletu studenci proszeni są o kontakt mailowy: sggw@whynottravel.pl

Studentowi przysługuje dofinansowanie kosztów podróży w wysokości określonej w Załączniku nr 1 do niniejszych zasad. Różnicę kosztów pomiędzy ceną biletu/kwotą na fakturze, a przysługującym dofinansowaniem pokrywa student z własnych środków.

Jeżeli wykup biletu nastąpi przed ww. ostateczną akceptacją ze strony wydziału macierzystego, student ponosi ryzyko poniesionych kosztów.

Dofinansowanie jest rozliczane jednorazowo, czyli albo po wykorzystaniu przysługującej kwoty dofinansowania, albo po zakupie biletu w obie strony.

Dofinansowanie można otrzymać przed wyjazdem na studia/praktykę lub po powrocie ze studiów, po spełnieniu wyżej wymienionych wymogów i rozliczeniu kosztów wg faktur/biletów w Biurze Współpracy Międzynarodowej, pokój 19, budynek VIII.

* Obecnie jest to biuro podrózy WhyNotTravel - umowa obowiązuje do II 2019.

MAKSYMALNE KWOTY DOFINANSOWANIA KOSZTÓW PODRÓŻY DLA STUDENTÓW ERASMUSA W ROKU AKADEMICKIM 2018/19:

 

Kraje

maksymalna kwota dofinansowania

Azory

1500 PLN

Turcja, Islandia

1300 PLN

Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Irlandia, Macedonia, Malta, Portugalia, Rumunia, Słowenia, Wyspy Kanaryjskie

900 PLN

Pozostałe kraje europejskie

600 PLN