Nabór główny Erasmus + 16.11.2018 - 06.01.2019 

Dedykowany jest kandydatom  ubiegają się o wyjazd na studia   w roku akademickim 2019/20, w semestrze zimowym lub letnim oraz studentom zainteresowanym praktykami, nie posiadających certyfikatu językowego.

Etapy naboru

Oferta miejsc na wydziałach

Formularz zgłoszeniowy

Koordynatorzy  programu Erasmus+

 

Etap I - Nabór na Wydziale

Obowiązkiem studenta jest:

 • Zapoznanie się z ofertą miejsc na uczelniach partnerskich właściwych dla Wydziału

 • Przejrzenie stron internetowych uczelni partnerskich.

 • Wybranie uczelni zwracając szczególną uwagę na proponowany program studiów przez uczelnię partnerską w stosunku do obowiązującego studenta w SGGW.

Kandydat zgłasza się do naboru oraz zapisuje na egzamin językowy za pomocą  formularza zgloszeniowego przesłąnego w trakcie trwania naboru na adres mailowy do właściwego Koordynatora Wydziałowego.

Każdy Wydział ma swój system selekcji studentów, który ma na celu wybranie najlepszych osób do uczestnictwa w programie ERASMUS+. 

Uczestnicząc w naborze GŁÓWNYM  studenci ubiegają się o wyjazd w kolejnym  roku akademickim na semestr zimowy lub letni.

 

Etap II - Egzamin z języka obcego - 26.01.2019

Jest przeprowadzany z języka: angielskiego, niemieckiego, francuskiego, hiszpańskiego, włoskiego. Egzamin  jest bezpłatny dla studentów wyselekcjonowanych przez Wydziały pod warunkiem stawienia się na egzamin. Studenci, którzy nie uprzedzą o swojej nieobecności i nie przedstawią zwolnienia lekarskiego będą obciążeni kosztem organizacji egzaminu. Egzamin odbywa się na poziome B2, z możliwością uzyskania certyfikatu również na poziomie B1.

Składa się z części pisemnej i ustnej:

Część pisemna - 160 min

Składa się z pięciu elementów: wypowiedź pisemna, rozumienie tekstu, elementy językowe (ćwiczenia wielokrotnego wyboru i przyporządkowania) oraz rozumienie ze słuchu.

Część ustna - 15- 20min

Składa się z trzech elementów: rozmowy ogólnej sprawdzającej komunikatywność językową, rozmowy na narzucony temat oraz zadania językowego.

Uczestnicy egzaminu mogą otrzymać max. 300 punktów, w podziale procentowym:

 • 75% całości (225 pkt.) dla części pisemnej oraz

 • 25 % całości (75 pkt.) dla części ustnej.

Aby zaliczyć egzamin na poziomie B2, należy uzyskać z całości egzaminu min. 180 pkt., jednak pod warunkiem uzyskania minimalnej punktacji warunkującej zaliczenie kolejnych etapów:

 • 135 pkt. czyli 60% z 225 pkt. z części pisemnej

 • 45 pkt. czyli 60 % z  75 pkt. z części ustnej

Certyfikat na poziomie B1 wystawiany jest: w przypadku uzyskania 50% - 59% z obydwu części egzaminu lub przypadku uzyskania min 50% z jednej części i powyżej 60% z drugiej.

Dwa tygodnie po terminie egzaminu z języka znane są jego wyniki. W przeciągu tygodnia od ogłoszenia wyników egzaminu językowego Koordynatorzy są proszeni o stworzenie ostatecznej listy osób zakwalifikowanych i przesłanie jej do BWM.

Z egzaminu zwolnieni są studenci, którzy posiadają międzynarodowy certyfikat na poziomie średnio zaawansowanym lub wyższym oraz maturę międzynarodową.

Certyfikaty, które zwalniają z egzaminu:

 • Język angielski: First Certificate (FCE); TOEFL papierowy od 420 punktów, komputerowy od 187 punktów i internetowy od 75 punktów, LCCI JetSet  na poziomie 5 B2,  LCCI EFB zdane części WRITNING and READING oraz  SPEAKING and LISTENING poziom 3 oraz certyfikaty równoważne lub wyższe.

Uwaga:

Ghent University, Belgia nie uznaje certyfikatów: FCE, CAE, CPE, LCCI

University of Maribor nie uznaje certyfikatu FCE  starszego niż trzyletni.

 • Język francuski: certyfikat DELF B2, DL - Diplome de Langue Francaise - Alliance Francaise i certyfikaty równoważne lub wyższe

 • Język hiszpański: DELE Intermedio – Diploma de Español como Lengua Extranjera (DELE), Instytut Cervantesa

 • Język niemiecki: Zertifikat Deutsch (ZD), Goethe Instytut zdany co najmniej z wynikiem dobrym; Zentrale Mittelstufenprüfung (ZMP), Goethe Instytut i certyfikaty równoważne lub wyższe.

 • Język włoski: CELI3 - Certificazione della Conoscenza della Lingua Italiana lub wyższy oraz inne certyfikaty wydawane przez instytucje współpracujące z włoskim MSZ w zakresie certyfikatów (CILS Due B2 i PLIDA B2)

Etap III Weryfikacja list studentów

Po ogłoszeniu wyników egzaminów z języków obcych lista studentów zakwalifikowanych na wyjazd podlega ostatecznej weryfikacji. Finalnie kandydaci zaostają poinformowani przez BWM o przydziale miejsca w uczelni partnerskiej.

 

 

Oferta miejsc dla studentów w NABORZE GŁÓWNYM 2019/20 na poszczególnych wydziałach:

WYDZIAŁ ROLNICTWA I BIOLOGII

WYDZIAŁ MEDYCYNY WETERYNARYJNEJ

WYDZIAŁ LEŚNY

WYDZIAŁ LEŚNY / GOSPODARKA PRZESTRZENNA

WYDZIAŁ OGRODNICTWA, BIOTECHNOLOGII I ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU / OGRODNICTWO

WYDZIAŁ OGRODNICTWA, BIOTECHNOLOGII I ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU / ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU

WYDZIAŁ OGRODNICTWA, BIOTECHNOLOGII I ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU / BIOTECHNOLOGIA

WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I INŻYNIERII ŚRODOWISKA / INŻYNIERIA ŚRODOWISKA

WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I INŻYNIERII ŚRODOWISKA / BUDOWNICTWO

WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I INŻYNIERII ŚRODOWISKA / OCHRONA ŚRODOWISKA

WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH

WYDZIAŁ NAUK O ZWIERZĘTACH

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH / TURYSTYKA I REKREACJA

WYDZIAŁ INŻYNIERII PRODUKCJI

WYDZIAŁ TECHNOLOGII DREWNA

WYDZIAŁ NAUK O ŻYWNOŚCI

WYDZIAŁ NAUK O ŻYWNOŚCI / TOWAROZNAWSTWO

WYDZIAŁ NAUK O ŻYWIENIU CZLOWIEKA I KONSUMPCJI

WYDZIAŁ ZASTOSOWAŃ INFORMATYKI I MATEMATYKI

 

Formularz zgłoszeniowy 2019/20

Formularz zgłoszeniowy 2019/2020 można pobrać TUTAJ

Każdy student, który chce wziąć udział w naborze i zgłosić swoją kandydaturę jest zobowiązany do wypełnienia elektronicznie formularza zgłoszeniowego i przesłania go w trakcie trwania naboru na adres mailowy do właściwego Koordynatora Wydziałowego.

Studenci, którzy nie wypełnią formularza zgłoszeniowego nie będą brani pod uwagę w naborze.

 

Koordynatorzy programu Erasmus+

Biuro Współpracy Międzynarodowej

Marta Tymińska

Koordynator Uczelniany programu Erasmus+: studenci polscy, mobilność nauczycieli

tel.: +48 22 59310 49

fax: + 48 22 59310 48

e-mail: marta_tyminska@sggw.pl

 

Joanna Żach

Koordynator programu Erasmus+: studenci wyjeżdżający

tel.: +48 22 59310 51

fax: + 48 22 59310 48

e-mail: joanna_zach@sggw.pl

e-mail: erasmus@sggw.pl

 

Małgorzata Kotlicka

Koordynator programu Erasmus+: studenci wyjeżdżający

tel.: +48 22 59310 56

fax: + 48 22 59310 48

e-mail: erasmus@sggw.pl

 

Koordynatorzy wydziałowi