Dokumenty aplikacyjne

Dokumenty aplikacyjne nalezy złożyć w Biurze Współpracy Międzynarodowej najpóźniej na 2 tygodnie przed terminem jaki wyznaczyła uczelnia partnerska. Studenci są zobowiązani sprawdzić ten termin na stronie internetowej uczelni partnerskiej lub uzyskać tą informację od koordynatora w uczelni partnerskiej.

Uwaga! Czasem uczelnia partnerska nie wyznacza terminu na składanie aplikacji, wówczas należy ją złozyc do BWM do:

  • 15 czerwca - semestr zimowy
  • 15 grudnia- semestr letni

Dane osobowe 2018/19

Formularz wypełniony elektronicznie w jednym egzemplarzu. Wydrukowany i podpisany należy dostarczyć do BWM. Część danych w formularzu wybieramy z listy, część wpisujemy samodzielnie.

Learning Agreement  - LA 2018/19

W  większości przypadków w uczelniach partnerskich obowiązują  aplikacje on- line lub  komplet dokumentów  należy przesłać mailem. Do BWM  należy dostarczyć jeden egzemplarz LA podpisany przez Prodziekana ds. Dydaktyki/Kierownika Studium Doktoranckiego.
UWAGA: Większość uczelni zagranicznych wymaga wypełnienia własnych dokumentów aplikacyjnych, w tym Learning Agreement.

Karta Uzgodnień - KU  i Karta Porównań - KP

Karty te wypełnia się w trzech egzemplarzach przed wyjazdem w języku polskim. W KU wpisujemy przedmioty, które obowiązują studenta w SGGW w trakcie jego pobytu w uczelni partnerskiej. Na podstawie zaakceptowanego programu studiów - "learning agreement" Dziekan ds. Dydaktyki / Kierownik Studium / Kierownik Studium Doktoranckiego określa (zaznaczając TAK lub NIE), który z przedmiotów w SGGW zostanie studentowi zaliczony po jego powrocie ze studiów w programie Erasmus+. W KP wpisujemy jakie przedmioty  realizowane w uczelni partnerskiej zaliczą poszczególne przedmioty obowiązujące studenta na SGGW. Podstawą określenia zamienników wpisywanych  KP jest zbieżność efektów kształcenia  NIE przedmiot „jeden-do-jednego”  W KU i KP należy wskazać te komponenty edukacyjne, które student realizowałby w uczelni wysyłającej, a które zostaną zastąpione i uznane dzięki zrealizowaniu programu kształcenia za granicą

UWAGA: Każda zmiana w programie studiów wymaga przygotowania nowej karty uzgodnień i porównań!

UWAGA: Niektóre uczelnie mają specjalne wymagania, co do dokumentacji aplikacyjnej, niekiedy trzeba złożyć dodatkowe dokumenty, takie jak: wykaz ocen z całego okresu studiów, zaświadczenie o statusie studenta, cv, list motywacyjny.