Współpraca Międzynarodowa

Erasmus+ (Kraje Programu)


1. Studia wymienne Erasmus+

1.1. Warunki wyjazdu na studia

1.2. Etapy naboru na studia

1.2.1. Oferta miejsc na wydziałach 2018/19

AKTUALNY NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY - 03.04.2018-11.05.2018 - ogłoszenie

1.2.2. Formularz zgłoszeniowy 2018/19

1.2.3. Dokumenty aplikacyjne

1.3. Podczas pobytu na studiach wymiennych

1.3.1. Zmiany do programu studiów

1.3.2. Przedłużenie pobytu

1.4. Rozliczenie wyjazdu

1.5. Dofinansowanie dla studentów biorących udział w  programie Erasmus+ - studia - 2018/19 (granty)

1.6. Zasady dofinansowania kosztów podróży 2018/19

2. Koordynatorzy programu Erasmus

3. Informacje dla pracowników

4. Praktyki studenckie SMP

5. Linki

1. Studia wymienne Erasmus+

Erasmus+ jest to program dla uczelni, ich studentów i pracowników. Jego celem jest wspieranie współpracy międzynarodowej szkół wyższych, umożliwianie studentom wyjazdów za granicę na część studiów i praktykę, promowanie mobilności pracowników uczelni, stwarzanie uczelniom licznych możliwości udziału w projektach wraz z partnerami zagranicznymi

Kraje uczestniczące w programie Erasmus+:

 • 28 państw członkowskich Unii Europejskiej,
 • państwa EFTA/EOG: Islandia, Liechtenstein, Norwegia;
 • państwa kandydujące do UE: Turcja, była jugosłowiańska republika Macedonii;
 • Konfederacja Szwajcarska (współpraca zawieszona)

Karta Uczelni Erasmusa

Dokumentem uprawniającym szkoły wyższe (oraz instytuty PAN-owskie) do udziału w programie Erasmus jest Karta Uczelni Erasmusa (Erasmus Univeristy Charter), nadawana przez Komisję Europejską. Jest to rodzaj certyfikatu umożliwiający uczelni ubieganie się o fundusze na konkretne działania przewidziane w programie.

KARTA UCZELNI ERASMUSA - SGGW

Deklaracja Polityki Programu Erasmus w SGGW

Uczelnie biorące udział w Erasmusie + mają możliwość udziału w trzech akcjach: 

Akcja 1: Mobilność edukacyjna

Akcja 2: Współpraca na rzecz inowacji i dobrych praktyk

Akcja 3: Wsparcie refor w edukacji

Więcej informacji:http://erasmusplus.org.pl/

1.1. Warunki wyjazdu na studia

A. Wynagania wobec studentów

 • ukończony pierwszy rok studiów pierwszego stopnia
 • w momencie wyjazdu  kandydat musi mieć status studenta SGGW (nie może być na urlopie dziekańskim, zdrowotnym, okolicznościowym itp)
 • dobra znajomość języka obcego (krajów UE) potwierdzona certyfikatem na  lub zdanym egzaminem językowym organizowanym przez BWM, Do uczestnictwa w studiach wymiennych wymagany jest język obcy na poziomie określonym przez uczelnię przyjmującą (w zależności od uczelni B1,  B2 lub C1) ,,pozwalający na swobodne porozumiewanie się, czytanie tekstów, pisanie prac i aktywny udział w zajęciach.
 • dobre wyniki w nauce
 • posiadanie dodatkowych środków na dofinansowanie pobytu. Student wyjeżdżający w ramach programu Erasmus+ otrzymuje stypendium, które ma na celu wyrównanie różnic w kosztach ponoszonych w Polsce i podczas pobytu za granicą. Ponieważ stypendium nie pokrywa kosztów ponoszonych przez studenta a jedynie dofinansowuje wyjazd student musi się liczyć z koniecznością poniesienia kosztów związanych z pobytem na studiach.

B. Kraje i uczelnie, do których można wyjechać

Polscy studenci mogą wyjeżdżać wyłącznie do krajów Unii Europejskiej i krajów stowarzyszonych z UE. Studenci SGGW mogą studiować na uczelniach partnerskich, z którymi ich wydział macierzysty zawarł umowę dwustronną. Aby zapoznać się z ofertą miejsc dla twojego wydziału kliknij w "wykaz miejsc dla studentów na uczelniach zagranicznych".

C. Długość wyjazdu

Wyjazd na studia może trwać jeden lub dwa  semestry w trakcie jednego roku akademickiego zgodnie z kalendarzem akademickim uczelni goszczącej.

Na studia i praktyki można wyjechać kilkukrotnie, przy zachowaniu poniższych zasad:

 • mobilność - studia i praktyki – na każdym poziomie studiów licencjackich/inżynierskich/doktoranckich nie może przekraczać 12 miesięcy.
 • w przypadku studiów ciągłych (Weterynaria) mobilność ogółem może wynosić 24 miesiące

 

1.2. Etapy naboru na studia

NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY 3.04.2018- 11.05.2018 - tylko na semestr letni 2018/19

Etap I - Nabór na Wydziale

Obowiązkiem studenta jest:

 • Zapoznanie się z ofertą miejsc na uczelniach partnerskich właściwych dla Wydziału
 • Przejrzenie stron internetowych uczelni partnerskich.
 • Wybranie uczelni zwracając szczególną uwagę na proponowany program studiów przez uczelnię partnerską w stosunku do obowiązującego studenta w SGGW.

Kandydat zgłasza się do naboru oraz zapisuje na egzamin językowy za pomocą  formularza zgloszeniowego przesłąnego w trakcie trwania naboru na adres mailowy do właściwego Koordynatora Wydziałowego.

Każdy Wydział ma swój system selekcji studentów, który ma na celu wybranie najlepszych osób do uczestnictwa w programie ERASMUS+. Z

Uczestnicząc w naborze uzupełniającym  studenci ubiegają się o wyjazd w kolejnym  roku akademickim tylko na semestr letni.

Etap II - Egzamin z języka obcego - 26.05.2018

Jest przeprowadzany z języka: angielskiego, niemieckiego, francuskiego, hiszpańskiego, włoskiego

Egzamin  jest bezpłatny dla studentów wyselekcjonowanych przez Wydziały pod warunkiem stawienia się na egzamin. Studenci, którzy nie uprzedzą o swojej nieobecności i nie przedstawią zwolnienia lekarskiego będą obciążeni kosztem organizacji egzaminu.

Egzamin odbywa się na poziome B2, z możliwością uzyskania certyfikatu również na poziomie B1.

Składa się z części pisemnej i ustnej:

Część pisemna - 160 min

Składa się z pięciu elementów: wypowiedź pisemna, rozumienie tekstu, elementy językowe (ćwiczenia wielokrotnego wyboru i przyporządkowania) oraz rozumienie ze słuchu.

Część ustna - 15- 20min

Składa się z trzech elementów: rozmowy ogólnej sprawdzającej komunikatywność językową, rozmowy na narzucony temat oraz zadania językowego.

Uczestnicy egzaminu mogą otrzymać max. 300 punktów, w podziale procentowym:

- 75% całości (225 pkt.) dla części pisemnej oraz

-  25 % całości (75 pkt.) dla części ustnej.

Aby zaliczyć egzamin na poziomie B2, należy uzyskać z całości egzaminu min. 180 pkt., jednak pod warunkiem uzyskania minimalnej punktacji warunkującej zaliczenie kolejnych etapów:

- 135 pkt. czyli 60% z 225 pkt. z części pisemnej

-  45 pkt. czyli 60 % z  75 pkt. z części ustnej

Certyfikat na poziomie B1 wystawiany jest: w przypadku uzyskania 50% - 59% z obydwu części egzaminu lub przypadku uzyskania min 50% z jednej części i powyżej 60 % z drugiej.

Dwa tygodnie po terminie egzaminu z języka znane są jego wyniki. W przeciągu tygodnia od ogłoszenia wyników egzaminu językowego Koordynatorzy są proszeni o stworzenie ostatecznej listy osób zakwalifikowanych i przesłanie jej do BWM.

Z egzaminu zwolnieni są studenci, którzy posiadają międzynarodowy certyfikat na poziomie średnio zaawansowanym lub wyższym oraz maturę międzynarodową.

Certyfikaty, które zwalniają z egzaminu:

·         Język angielski: First Certificate (FCE); TOEFL papierowy od 420 punktów, komputerowy od 187 punktów i internetowy od 75 punktów, LCCI JetSet  na poziomie 5 B2,  LCCI EFB zdane części WRITNING and READING oraz  SPEAKING and LISTENING poziom 3 oraz certyfikaty równoważne lub wyższe.

Uwaga: Ghent University, Belgia nie uznaje certyfikatów: FCE, CAE, CPE, LCCI

·         Język francuski: certyfikat DELF B2, DL - Diplome de Langue Francaise - Alliance Francaise i certyfikaty równoważne lub wyższe

·         Język hiszpański: DELE Intermedio – Diploma de Español como Lengua Extranjera (DELE), Instytut Cervantesa

·         Język niemiecki: Zertifikat Deutsch (ZD), Goethe Instytut zdany co najmniej z wynikiem dobrym; Zentrale Mittelstufenprüfung (ZMP), Goethe Instytut i certyfikaty równoważne lub wyższe.

·        Język włoski: CELI3 - Certificazione della Conoscenza della Lingua Italiana lub wyższy oraz inne certyfikaty wydawane przez instytucje współpracujące z włoskim MSZ w zakresie certyfikatów (CILS Due B2 i PLIDA B2)

Etap III Weryfikacja list studentów

Po ogłoszeniu wyników egzaminów z języków obcych lista studentów zakwalifikowanych na wyjazd podlega ostatecznej weryfikacji. Lista osób zakwalifikowanych zostanie wywieszona w gablocie przed BWM (budynek 8, pokój 14) oraz przesłana do koordynatorów wydziałowych. Studenci, którzy zostali zakwalifikowani na wyjazd muszą zgłosić się do BWM w celu rozpoczęcia procedury wyjazdowej.

W uzasadnionych przypadkach Komisja, w której skład wchodzić będzie Kierownik BWM, Koordynator Uczelniany ds. Programu Erasmus oraz osoba kontaktowa ds. wyjazdów studentów na studia Erasmus, ma prawo, w porozumieniu z Dziekanem ds. Dydaktyki, cofnąć zgodę na wyjazd studenta.

1.2.1. Oferta miejsc na wydziałach 2018/19 - NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY

Oferta miejsc dla studentów w NABORZE UZUPEŁNIAJĄCYM 2018/19 na poszczególnych wydziałach:

WYDZIAŁ ROLNICTWA I BIOLOGII

WYDZIAŁ MEDYCYNY WETERYNARYJNEJ

WYDZIAŁ LEŚNY

WYDZIAŁ LEŚNY / GOSPODARKA PRZESTRZENNA

WYDZIAŁ OGRODNICTWA, BIOTECHNOLOGII I ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU / OGRODNICTWO

WYDZIAŁ OGRODNICTWA, BIOTECHNOLOGII I ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU / ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU

WYDZIAŁ OGRODNICTWA, BIOTECHNOLOGII I ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU / BIOTECHNOLOGIA

WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I INŻYNIERII ŚRODOWISKA / INŻYNIERIA ŚRODOWISKA

WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I INŻYNIERII ŚRODOWISKA / BUDOWNICTWO

WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I INŻYNIERII ŚRODOWISKA / OCHRONA ŚRODOWISKA

WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH

WYDZIAŁ NAUK O ZWIERZĘTACH

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH / TURYSTYKA I REKREACJA

WYDZIAŁ INŻYNIERII PRODUKCJI

WYDZIAŁ TECHNOLOGII DREWNA

WYDZIAŁ NAUK O ŻYWNOŚCI

WYDZIAŁ NAUK O ŻYWNOŚCI / TOWAROZNAWSTWO 

WYDZIAŁ NAUK O ŻYWIENIU CZLOWIEKA I KONSUMPCJI

WYDZIAŁ ZASTOSOWAŃ INFORMATYKI I MATEMATYKI

1.2.2. Formularz zgłoszeniowy 2018/19

Formularz zgłoszeniowy 2018/2019

Każdy student, który chce wziąć udział w naborze i zgłosić swoją kandydaturę jest zobowiązany do wypełnienia elektronicznie formularza zgłoszeniowego i przesłania go w trakcie trwania naboru na adres mailowy do właściwego Koordynatora Wydziałowego.

Studenci, którzy nie wypełnią formularza zgłoszeniowego nie będą brani pod uwagę w naborze.

1.2.3. Dokumenty aplikacyjne

Dokumenty aplikacyjne nalezy złożyć w Biurze Współpracy Międzynarodowej najpóźniej na 2 tygodnie przed terminem jaki wyznaczyła uczelnia partnerska. Studenci są zobowiązani sprawdzić ten termin na stronie internetowej uczelni partnerskiej lub uzyskać tą informację od koordynatora w uczelni partnerskiej.

Uwaga! Czasem uczelnia partnerska nie wyznacza terminu na składanie aplikacji, wówczas należy ją złozyc do BWM do:

 • 15 czerwca - semestr zimowy
 • 15 grudnia- semestr letni

Dane osobowe 2018/19

Formularz wypełniony elektronicznie w jednym egzemplarzu. Wydrukowany i podpisany należy dostarczyć do BWM. Część danych w formularzu wybieramy z listy, część wpisujemy samodzielnie.

Learning Agreement 2018/19

W przypadku gdy uczleni partnersk wynmaga przysłania dokumentów pocztą tradycyjną, formularz ten należy wypełnić w trzech egzemplarzach, w języku obcym. Przed dostarczeniem do Biura Współpracy Międzynarodowej dokument ten musi zostać podpisany przez Prodziekana ds. Dydaktyki/Kierownika Studium/Kierownika Studium Doktoranckiego.

W przypadku gdy na uczelni partnerskiej obowiązuje aplikacja on- line lub gdy komplet dokumentów  należy przesłać mailem, do BIur Wspołpracy międzynarodowej należy dostarczyć jeden egzemplarz podpisany przez Prodziekana ds. Dydaktyki/Kierownika Studium/Kierownika Studium Doktoranckiego.
UWAGA: Większość uczelni zagranicznych wymaga wypełnienia własnych dokumentów aplikacyjnych, w tym Learning Agreement.

Karta Uzgodnień

 

Dokument ten wypełnia się w trzech egzemplarzach przed wyjazdem w języku polskim. W tabelę wpisujemy przedmioty, które obowiązują studenta w SGGW w trakcie jego pobytu w uczelni partnerskiej. Na podstawie zaakceptowanego programu studiów - "learning agreement" Dziekan ds. Dydaktyki / Kierownik Studium / Kierownik Studium Doktoranckiego określa (zaznaczając TAK lub NIE), który z przedmiotów w SGGW zostanie studentowi zaliczony po jego powrocie ze studiów w programie Erasmus+.
UWAGA: Każda zmiana w programie studiów wymaga przygotowania nowej karty uzgodnień!

UWAGA: Niektóre uczelnie mają specjalne wymagania, co do dokumentacji aplikacyjnej, niekiedy trzeba złożyć dodatkowe dokumenty, takie jak: wykaz ocen z całego okresu studiów, zaświadczenie o statusie studenta, cv, list motywacyjny.

1.3. Podczas pobytu na studiach wymiennych

1.3.1. Zmiany do programu studiów

Zmian do programu studiów należy dokonać najpóźniej miesiąc od rozpoczęcia studiów do uczelni partnerskiej.
W tym celu należy przysłać do Biura Współpracy Międzynarodowej 2 egzemplarze formualrza changes to learnig agreement - integralna część formularza  Learninga greement

Formularz ten jest konieczny w przypadku dokonywania zmian w programie studiów w trakcie pobytu w uczelni partnerskiej. Należy go wypełnić, uzyskać akceptację koordynatora w uczelni partnerskiej (podpis) i odesłać  do Biura Współpracy Międzynarodowej.  Zmiany można przesyłać mailem pod warunkiem, że skany dokumentów są czytelne. Jeżeli Dziekan ds. Dydaktyki / Kierownik Studium / Kierownik Studium Doktoranckiego oraz Koordynator Uczelniany Programów Europejskich wyrazi zgodę to zmiany te zostaną wprowadzone w życie.

Zalecamy dołączać do  formularza zmian, kopie pierwotnie obowiązującego programu studiów, tak aby była jasność jak ostatecznie wygląda całościowo realizowany program studiów, po wprowadzonych zmianach.

UWAGA! Każda zmiana w programie studiów wymaga przygotowania nowej karty uzgodnień!

Do przesyłki należy dołączyć nową kartę uzgodnień - wypełnione tak samo jak przed wyjazdem.

 

W tabelę wpisujemy przedmioty, które obowiązują studenta w SGGW w trakcie jego pobytu w uczelni partnerskiej. Na podstawie zmian Dziekan ds. Dydaktyki / Kierownik Studium / Kierownik Studium Doktoranckiego określa (zaznaczając TAK lub NIE), który z przedmiotów w SGGW zostanie studentowi zaliczony po jego powrocie ze studiów w programie Erasmus.

1.3.2. Przedłużenie pobytu

Aby przedłużyć pobyt należny spełnić poniższe formalności:

 • Uzyskać zgodę uczelni partnerskiej na przedłużenie pobytu  – podpisanie  przez uczelnię przyjmującą programu studiów na kolejny semestr jest równoważne z wyrażeniem zgody na przedłużenie pobytu
 • Uzyskać zgodę swojego dziekana ( podanie ),
 • Stworzyć learning agreement i kartę uzgodnień  na kolejny semestr ( 3 egzemplarze).

Po przesłaniu dokumentów do Biura Współpracy Międzynarodowej oraz formalnym zweryfikowaniu dokumentów zostaną one przekazane na wydział macierzysty studenta, do akceptacji Dziekana.

Dopuszcza się możliwość przesłania dokumentów mailem pod warunkeim, że skany dokumetnów są czytelne.

W przypadku gdy powyższe formalności zostaną dopełnione i Dziekan wyrazi zgodę na przedłużenie pobytu, student podpisuje aneks do umowy.


Wszystkie formalności muszą być zakończone przed wygaśnięciem pierwotnie obowiązującej umowy.


STYPENDIUM GWARANTOWANE jest na  jeden semestr wymiany wskazany w umowie między studentem a SGGW. Na przedłużony okres mobilności student  nie otrzymuje dofinansowania (zerowe dofinansowanie)

Komplet dokumentów należy przesłać pocztą do Biura Współpracy Międzynarodowej na adres:

Biuro Współpracy Międzynarodowej

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego

ul. Nowoursynowska 166

02-787 Warszawa

lub adres mailowy do swojego koordynatora:

Joanna Żach: joanna_zach@sggw.pl

 

 

1.4. Rozliczenie wyjazdu

Podpisując umowę z SGGW (przed wyjazdem), student zobowiązuje się rozliczyć z wyjazdu w ramach programu Erasmus+ najpóźniej miesiąc po zakończeniu studiów w uczelni partnerskiej.

Potwierdzenie pobytu- dokument wystawiany przez uczelnię partnerską, zawierający datę rozpoczęcia i zakończenia pobytu na studia w uczelni partnerskiej, podpis koordynatora i pieczątkę uczelni. Wystawiony z dniem zakończenia pobytu na studiach wymiennych. Najlepiej odebrać ten dokument osobiście i dostarczyć do biura BWM.

Wykaz ocen (Transcript of records) – dokument jest zazwyczaj przesyłany pocztą do biura BWM. W momencie otrzymania tego dokumentu, student zostaje o tym poinformowany drogą elektronczną.  Zwracamy uwagę, że student jest zobowiązany przypilnować, aby dokument znalazł się w BWM w ciągu miesiąca od zakończenia studiów w uczelni partnerskiej. W biurze BWM zostaje kopia tego dokumentu, natomiast oryginał student przedstawia na wydziale w celu rozliczenia semestru. Przypominamy, że minimalna liczba ECTS, która powinna się znaleźć w transcrypcie to 15 punktów.

Poniższy link prezentuje przelicznik ocen według skali SGGW.

Grading Scale

Podpisanie druku rozliczenia z otrzymanego stypendium - należy zgłosić się do pokoju 19 w budynku 8.

Ankieta on-line - link wysyłany jest z serwera EU Survey na adres mailowy wskazany przez studenta. student ma obowiązek wypełnić ankietę w ciągu 30 dni od  dnia otrzymania linku.

 

1.5. Dofinansowanie dla studentów uczestniczących w programie Erasmus+ - studia- w 2018/19

1. Wysokość dofinansowania jest stała i  określona jest przez Agencję Narodową. Wysokość dofinansowania na miesiąc zależy od wybranego kraju docelowego i w roku akademickim 2018/2019 dla poszczególnych krajów będzie wynosić:

Grupa

Kraje należące do grupy

Stawka miesięczna

Grupa 1

Dania, Finlandia,  Irlandia, Islandia, Lichtenstein, LUksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania

500 EUR

Grupa 2

Austria ,Belgia, Cypr,  Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta Niemcy, Portugalia, Włochy

450 EUR

Grupa 3

Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Macedonia - była Republika Jugosławii, Rumunia, Słowacja,Słowenia, Węgry

400 EUR

 

2. Stypendium przyznawane jest na cały okres pobytu, założony w umowie podpisanej przed wyjazdem oraz na przedłużony okres studiów.

3. Kwota stypendium  zostaje określona poprzez pomnożenie liczby dni/miesięcy poprzez stawkę dzienną/miesięczną dla danego kraju przyjmującego. W przypadku niepełnych miesięcy kwota dofinansowanie zostanie obliczone poprzez pomnożenie liczby dni w niepełnym miesiącu przez 1/30 przysługującej kwoty.

4. Stypendia wypłacane są według poniższego schematu:

 • 80% kwoty  za pierwszy semestr  najpóżniej  w pierwszym dniu rozpoczęcia zajęć
 • w przypadku pobytów całorocznych, po dostarczeniu ocen za pierwszy semestr wypłacane jest 80% przynależnego stypendium na  drugi semestr.
 • po powrocie i rozliczeniu wyjazdu  student otrzymuje transzę końcową w przeciągu 45 dni.

5. Studenci znajdujący się w niekorzystnej sytuacji materialnej (tj. studenci, którzy złożyli w wyznaczonym przez BWM czasie zaświadczenie z dziekanatu o prawie do otrzymywania stypendium socjalnego w roku akademickim poprzedzającym wyjazd w programie Erasmus+) będą otrzymywali wsparcie indywidualne z Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja i Rozwój - POWER, a ich status mobilności w programie Erasmus+ będzie określony jako "wyjazd z dofinansowaniem zerowym". Każdemu studentówi oprócz podstawowej stawki dofinansowania wyjazdu będzie przysługiwał dodatek socjalny ok. 200 EUR wyrażony w złotówkach. W przypadku niepełnych miesięcy kwota dofinansowania zostanie obliczona poprzez pomnożenie liczby dni w niepełnym miesiącu przez 1/30 przysługującej kwoty.

6. Studenci niepełnosprawni mogą ubiegać się o dodatkowe dofinansowanie. Dofinansowanie przyznawanie jest w przypadku, gdy brak takowego uniemożliwiałby udział studenta w mobilności, a jego wysokość określana jest na podstawie kosztów rzeczywistych. Po złożeniu wniosku do Narodowej Agencji, w którym student określa szacunkowe koszty, Agencja oblicza kwotę dodatkowego dofinansowani i przekazuje je, jako płatność zaliczkową podlegającą rozliczeniu po powrocie z mobilności. Rozliczenie następuje na podstawie rachunków i umów (np. o opiekę).

Studenci ze wsparciem z programu POWER , całe dofinansowanie mobilności otrzymują w złotówkach.

Jeżeli okres pobytu będzie krótszy niż założony w umowie/aneksie między studentem a SGGW, wysokość finansowania zostanie odpowiednio obniżona. Jeżeli pobyt będzie krótszy ,do 5 dni suma dofinansowania się nie zmienia.

5. Jeżeli okres pobytu będzie dłuższy niż założony w umowie/aneksie między studentem a SGGW, okres przekraczający ten uzgodniony zostanie uznawane za dofinansowanie zerowe.

 

1.6. Zasady dofinansowania kosztów podróży 2018/19

Studenci zakwalifikowani na studia/praktyki w ramach programu Erasmus+, którzy zostali zaakceptowani przez instytucję partnerską oraz uzyskali zgodę dziekana na dokumencie Wniosek wyjazdowy mogą otrzymać następujące świadczenia:

 • Stypendium – pokrywające dodatkowe koszty utrzymania związane z pobytem w instytucji przyjmującej – finansowane z programu Erasmus (warunki wg umowy student-SGGW)
 • Dofinansowanie kosztów podróży – finansowane z funduszy SGGW

Dofinansowanie kosztów podróży odbywa się na podstawie zakupionych biletów do i z miejscowości, w której znajduje się instytucja partnerska, w terminach zgodnych z rozpoczęciem i zakończeniem studiów/praktyki w tej instytucji.

Studenci ubiegający się o dofinansowanie zobowiązani są sami wykupić bilety na wybrany przez siebie środek lokomocji na dojazd na studia/praktykę w biurze podróży, z którym SGGW ma podpisaną umowę*.

Częściowy zwrot kosztów nastąpi po złożeniu w Biurze Współpracy Międzynarodowej SGGW:

 • faktury za bilety zakupione w Polsce wystawionej na SGGW przez Why Not TRAVEL (dane do faktury posiada Biuro)
 • biletu, jeżeli bilet powrotny został zakupiony za granicą. W tym przypadku nie musi być przedstawiana faktura. Do rozliczenia wystarczy bilet.

UWAGA: Biuro podróży Why Not Travel nie posiada oddziału w Warszawie, dlatego w celu zakupu biletu studenci proszeni są o kontakt mailowy: sggw@whynottravel.pl

Studentowi przysługuje dofinansowanie kosztów podróży w wysokości określonej w Załączniku nr 1 do niniejszych zasad. Różnicę kosztów pomiędzy ceną biletu/kwotą na fakturze, a przysługującym dofinansowaniem pokrywa student z własnych środków.

Jeżeli wykup biletu nastąpi przed ww. ostateczną akceptacją ze strony wydziału macierzystego, student ponosi ryzyko poniesionych kosztów.

Dofinansowanie jest rozliczane jednorazowo, czyli albo po wykorzystaniu przysługującej kwoty dofinansowania, albo po zakupie biletu w obie strony.

Dofinansowanie można otrzymać przed wyjazdem na studia/praktykę lub po powrocie ze studiów, po spełnieniu wyżej wymienionych wymogów i rozliczeniu kosztów wg faktur/biletów w Biurze Współpracy Międzynarodowej, pokój 19, budynek VIII.

* Obecnie jest to biuro podrózy WhyNotTravel - umowa obowiązuje do II 2019.

Załącznik Nr 1

MAKSYMALNE KWOTY DOFINANSOWANIA KOSZTÓW PODRÓŻY DLA STUDENTÓW ERASMUSA W ROKU AKADEMICKIM 2018/19

Azory 1 500,-PLN

Turcja, Islandia 1 300,-PLN

Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Irlandia, Macedonia, Malta, Portugalia, Rumunia, Słowenia, Wyspy Kanaryjskie  900,-PLN

Pozostałe kraje europejskie 600,-PLN

 Powyższe kwoty dofinansowanie dotyczą  łącznie podróży tam i z powrotem.

2. Koordynatorzy programu Erasmus

A. Koordynatorzy Biura Współpracy Międzynarodowej:

 • Marta Tymińska
Koordynator Uczelniany programu Erasmus+: studenci polscy, mobilność nauczycieli
tel.: +48 22 59310 49
fax: + 48 22 59310 48
e-mail: marta_tyminska@sggw.pl
 • Joanna Żach
Koordynator programu Erasmus+: studenci wyjeżdżający
tel.: +48 22 59310 51
fax: + 48 22 59310 48
e-mail: joanna_zach@sggw.pl
e-mail: erasmus@sggw.pl

B. Koordynatorzy wydziałowi

3. Informacje dla pracowników

ZASADY KWALIFIKACJI I REALIZACJI WYJAZDÓW  NAUCZYCIELI AKADEMICKICH SGGW W CELU PROWADZENIA ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH - STA W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+ KRAJE PROGRAMU - SZKOLNICTWO WYŻSZE - AKCJA 1 „MOBILNOŚĆ” W ROKU AKADEMICKIM 2018/2019

 

I. Ogólne warunki wyjazdów

1. Wymiana nauczycieli akademickich w ramach programu Erasmus+ Kraje Programu może być realizowana wyłącznie z uczelniami z krajów członkowskich UE, państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego – Islandii, Liechtensteinu, Norwegii oraz Turcji i Macedonii jako państw kandydujących, posiadających Kartę Erasmusa dla Szkolnictwa Wyższego (Erasmus Charter for Higher Education, ECHE) ważną w roku akademickim 2018/19, z którymi są podpisane umowy bilateralne przewidujące wymianę nauczycieli akademickich (Wykaz umów na stronie).  

2. Celem wyjazdu nauczyciela akademickiego jest przeprowadzenie co najmniej 8 godzin zajęć dydaktycznych dla studentów uczelni partnerskiej. Przed wyjazdem nauczyciel akademicki jest zobowiązany określić program dydaktyczny realizowany w zagranicznej uczelni poprzez wypełnienie dokumentu „Staff Mobility for Teaching – Mobility Agreement”, który musi zostać zatwierdzony zarówno przez SGGW jak i uczelnię przyjmującą.

4.  Od kandydatów wymaga się znajomości języka angielskiego lub języka wykładowego uczelni przyjmującej w stopniu umożliwiającym swobodne prowadzenie zajęć dydaktycznych.

5.  Pobyt w uczelni partnerskiej nauczyciela akademickiego zakwalifikowanego na wyjazd musi być rozpoczęty i zakończony w okresie od 15 października 2018 r. do 30 września 2019 r.

6.  Podstawą kwalifikacji pracownika na wyjazd w celu przeprowadzenia zajęć dydaktycznych będzie ocena:

- indywidualnego programu nauczania (Staff Mobility for Teaching – Mobility Agreement)

- oczekiwanych korzyści z wyjazdu dla pracownika i SGGW.

Priorytetowo będą traktowane zgłoszenia osób, które w latach poprzednich nie korzystały z tej formy wyjazdów oraz osób, które będą miały ustalone z instytucją partnerską szczegóły swojego pobytu w momencie aplikowania do programu.

Kandydaci będą mogli zostać zakwalifikowani na więcej niż jeden wyjazd (maks. 2) jedynie w przypadku gdy ogólna liczba kandydatów na wyjazdy będzie mniejsza niż przewidywana liczba wyjazdów do zrealizowania w roku 2018/19. W przypadku niewykorzystania miejsc do 15 lipca 2019 dopuszcza się 3 wyjazd tego samego pracownika.

W jednym wyjeździe w tym samym czasie i do tej samej instytucji mogą uczestniczyć maksymalnie 3 osoby.

7. Zgłoszenia na wyjazd należy dokonać korzystając z formularza zgłoszeniowego, do którego należy dołączyć wypełniony formularz Staff Mobility for Teaching – Mobility Agreement (indywidualny program nauczania).

Dokumenty należy składać w Biurze Współpracy Międzynarodowej, bud. 8,  pokój 15 lub przesyłać mailem     Marta Tymińska-Koordynator Uczelniany programu Erasmus+   marta_tyminska@sggw.pl

Przyznana liczba wyjazdów w roku 2018/19 – 45

8. Nabór zgłoszeń na wyjazdy dydaktyczne będzie odbywał się w sposób ciągły, rozpatrywany sekwencyjnie do momentu wykorzystania środków. Dokumenty należy składać najpóźniej 1,5 miesiąca przed terminem wyjazdu.

II. Zasady organizacji wyjazdów STA 

1. Wymagana długość wyjazdu to od 2 dni pobytu (pełne dni) bez dni podróży. Dofinansowanie jest przyznawane na maksymalnie 5 dni pobytu oraz na koszty podróży według stawek określonych w pkt. 4.
W przypadku planowanych dłuższych wyjazdów, powyżej 5 dni, dofinansowanie jest zerowe.

2. W czasie wyjazdu nauczyciel akademicki jest zobowiązany do przeprowadzenia min. 8 godzin wykładów dla pobytu do 7 dni. Jeśli pobyt przekracza tydzień, liczba godzin zajęć dydaktycznych do zrealizowania musi wynieść proporcjonalnie więcej.

3.  Z pracownikiem zakwalifikowanym na wyjazd typu STA w ramach programu Erasmus+ zostanie sporządzona pisemna umowa określająca warunki wyjazdu i rozliczenia.

4. Wysokości stawek dofinansowania

a) wysokość stawek dofinansowania na pobyt (wsparcie indywidualne):

                    Kraje należące do grupy Kwota na dzień  w EUR
Grupa 1  Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania   130
Grupa 2
 Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy
  110
Grupa 3  Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Macedonia-była republika Jugosławii, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry, Polska   100
 

b) wysokość stawek dofinansowania na podróż z zastosowaniem ryczałtowych stawek jednostkowych (wg kalkulatora odległości obowiązującego w programie Erasmus+):

 Dystans podróży (odległość mierzona wg kalkulatora w jedną stronę)

Kwota (na podróż do i z miejsca docelowego)

 Pomiędzy 100 a 499 km:  180 EUR na uczestnika
 Pomiędzy 500 a 1999 km:  275 EUR na uczestnika
 Pomiędzy 2000 a 2999 km:  360 EUR na uczestnika
 Pomiędzy 3000 a 3999 km:  530 EUR na uczestnika
 

 

Uwaga: Dystans Podróży określa odległość pomiędzy uczelnią macierzystą a instytucją przyjmującą w linii prostej, a Kwota udział w dofinansowaniu podróży, do i z miejsca docelowego.

5. Ostateczna kwota dofinansowania zostanie obliczona w następujący sposób: suma iloczynu liczby dni mobilności (bez dni podróży) i stawki dziennej dla danego kraju przyjmującego (wsparcie indywidualne) plus kwota ryczałtowa określona na podróż. Przed wyjazdem zostanie wypłacona pracownikowi kwota w wysokości 80% tej kwoty.

6. Dofinansowanie otrzymane przez pracownika jest przeznaczone na dofinansowanie kosztów związanych z podróżą i pobytem w uczelni partnerskiej. Dofinansowanie ma charakter uzupełniający i nie musi pokrywać pełnych kosztów wyjazdu.

7. Pracownik nie może ubiegać się o inne dofinansowanie z innych funduszy (unijnych i nieunijnych) na pokrycie podobnych kosztów związanych z wyjazdem.

8. Osoby niepełnosprawne z udokumentowanym stopniem niepełnosprawności mogą ubiegać się o dodatkowe dofinansowanie dla osób niepełnosprawnych. Więcej informacji: http://erasmusplus.org.pl/wp-content/uploads/2014/07/E2018_sev_KA103_Zasady-niepelnosprawnosc-pracownik.pdf

9. W celu rozliczenia wyjazdu nauczyciel akademicki zobowiązany jest do uzyskania na koniec pobytu w uczelni przyjmującej dokumentu potwierdzającego jego pobyt i realizację programu wraz z informacją o liczbie godzin przeprowadzonych zajęć dydaktycznych i dodatkowymi informacjami jak liczba studentów uczestniczących w zajęciach, poziom studiów oraz przedstawienia dokumentów potwierdzających termin podróży.

Ponadto nauczyciel zobowiązany jest do wypełnienia ankiety online w Mobility Tool, na stronie Komisji Europejskiej.

10. Nauczyciel akademicki zobowiązany jest do ubezpieczenia się na czas podróży i pobytu w kraju docelowym. Koszty ubezpieczenia ponosi pracownik. W przypadku wyjazdu do kraju Unii Europejskiej pracownik zobowiązany jest wyrobić we własnym zakresie Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego lub jak w przypadku wyjazdu do kraju stowarzyszonego z UE, wykupić ubezpieczenie zdrowotne u dowolnie wybranego ubezpieczyciela.

Zalecany jest wykup polisy OC i NNW.

 
Prof. dr hab. Michał Zasada
Prorektor ds. Współpracy Międzynarodowej

W załączeniu:

KONTAKT:

Marta Tymińska (Uczelniany Koordynator programu Erasmus+) (bud. 8, pok. 15)
marta_tyminska@sggw.pl, (22) 59 310 49
 

 

 

ZASADY KWALIFIKACJI I REALIZACJI WYJAZDÓW  PRACOWNIKÓW SGGW W CELACH SZKOLENIOWYCH - STT W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+ SZKOLNICTWO WYŻSZE - AKCJA 1 „MOBILNOŚĆ” W ROKU AKADEMICKIM 2018/2019

 

I. Ogólne warunki wyjazdów

1.  Wymiana pracowników w celach szkoleniowych w ramach programu Erasmus+ Kraje Programu może być realizowana wyłącznie z instytucjami / przedsiębiorstwami z krajów członkowskich UE, państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego – Islandii, Liechtensteinu, Norwegii oraz Turcji i Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii jako państw kandydujących.

2.  Celem wyjazdu pracownika jest udział w szkoleniu podnoszącym kwalifikacje związane z charakterem pracy wykonywanej w SGGW. Przed wyjazdem pracownik jest zobowiązany określić program szkolenia realizowany w instytucji partnerskiej poprzez wypełnienie dokumentu „Staff Mobility for Training – Mobility Agreement” (Indywidualny program szkolenia), który musi zostać zatwierdzony zarówno przez SGGW jak i instytucję przyjmującą. W programie szkolenia konieczne jest przedstawienie zakładanych celów, oczekiwanych rezultatów, szczegółowego programu szkolenia i zadań pracownika.

3.  O wyjazd w celach szkoleniowych (STT) w programie Erasmus+ może ubiegać się osoba będąca pracownikiem SGGW zatrudniona na umowę o pracę.

4.  Pracownik SGGW może skorzystać z wyjazdów szkoleniowych z programu Erasmus+ nie więcej niż raz w roku.

5. Od kandydata wymaga się znajomości języka obcego, w którym prowadzone będzie szkolenie w stopniu umożliwiającym swobodne porozumienie się.

6.  Pobyt w instytucji partnerskiej pracownika zakwalifikowanego na wyjazd musi być rozpoczęty i zakończony w okresie od 22 października 2018 r. do 30 września 2019 r.

7.  Podstawą kwalifikacji pracownika na wyjazd w celu szkoleniowym będzie ocena:

- indywidualnego programu szkolenia (Staff Mobility for Training – Mobility Agreement)

- oczekiwanych korzyści z wyjazdu dla pracownika i SGGW.

Priorytetowo będą traktowane zgłoszenia osób, które nie są nauczycielami akademickimi oraz osób, które w latach poprzednich nie korzystały z tej formy wyjazdów.

Wyjazdy na konferencje, seminaria nie są możliwe.

Z puli miejsc przydzielonych na wyjazdy w celach szkoleniowych w roku 2018/19 nie więcej niż 3 miejsca mogą być wykorzystane przez pracownika dydaktycznego. Pozostała pula jest przeznaczona dla pracowników administracyjnych różnych jednostek SGGW.

8. Zgłoszenia na wyjazd należy dokonać składając wypełniony formularz Staff Mobility for Training – Mobility Agreement (indywidualny program szkolenia).

Dokumenty należy składać w Biurze Współpracy Międzynarodowej (bud. 8,  pokój 15) u p. Marty Tymińskiej -Koordynatora Uczelnianego programu Erasmus+   marta_tyminska@sggw.pl

Przyznana liczba wyjazdów w roku 2018/19 – 8

9. Nabór zgłoszeń na wyjazdy szkoleniowe trwa do 12 października a po tym terminie będzie odbywał się w sposób ciągły, rozpatrywany sekwencyjnie, do momentu wykorzystania środków.

II. Zasady organizacji wyjazdów STT

1. Wymagana długość wyjazdu to od 4 dni pobytu (pełne dni) bez dni podróży. Dofinansowanie jest przyznawane na maksymalnie 10 dni pobytu oraz na koszty podróż według stawek określonych w pkt.3.
W przypadku planowanych dłuższych wyjazdów, powyżej 10 dni, dofinansowanie jest zerowe.

2.  Z pracownikiem zakwalifikowanym na wyjazd typu STT w ramach programu Erasmus+ zostanie sporządzona pisemna umowa określająca warunki wyjazdu.

3. Wysokości stypendium

a) wysokość stawek ryczałtowych na pobyt:

                    Kraje należące do grupy Kwota na dzień  w EUR
Grupa 1  Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania   130
Grupa 2
 Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy
  110
Grupa 3  Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Macedonia-była republika Jugosławii, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry, Polska   100
 

b) wysokość stawek dofinansowania na podróż z zastosowaniem ryczałtowych stawek jednostkowych (wg kalkulatora odległości obowiązującego w programie Erasmus+):

 Dystans podróży (odległość mierzona wg kalkulatora w jedną stronę)

Kwota (na podróż do i z miejsca docelowego)

 Pomiędzy 100 a 499 km:  180 EUR na uczestnika
 Pomiędzy 500 a 1999 km:  275 EUR na uczestnika
 Pomiędzy 2000 a 2999 km:  360 EUR na uczestnika
 Pomiędzy 3000 a 3999 km:  530 EUR na uczestnika
 

Uwaga: Dystans Podróży określa odległość pomiędzy uczelnią macierzystą a instytucją przyjmującą, a Kwota na finansowanie podróży do i z miejsca docelowego.

4. Ostateczna kwota stypendium zostanie obliczona w następujący sposób: suma iloczynu liczby dni mobilności (bez dni podróży) i stawki dziennej dla danego kraju przyjmującego plus kwota ryczałtowa określona na podróż. Przed wyjazdem zostanie wypłacona pracownikowi kwota w wysokości 80% tej kwoty.

5. Dofinansowanie otrzymane przez pracownika jest przeznaczone na dofinansowanie kosztów związanych z podróżą i pobytem w instytucji partnerskiej. Dofinansowanie ma charakter uzupełniający i nie musi pokrywać pełnych kosztów wyjazdu.

6. Pracownik nie może ubiegać się o inne dofinansowanie z innych funduszy (unijnych i nieunijnych) na pokrycie podobnych kosztów związanych z wyjazdem.

7. Osoby niepełnosprawne z udokumentowanym stopniem niepełnosprawności mogą ubiegać się o dodatkowe dofinansowanie dla osób niepełnosprawnych. Więcej informacji: http://erasmusplus.org.pl/wp-content/uploads/2014/07/E2018_sev_KA103_Zasady-niepelnosprawnosc-pracownik.pdf

8. W celu rozliczenia wyjazdu pracownik  zobowiązany jest do uzyskania na koniec pobytu w instytucji przyjmującej dokumentu potwierdzającego jego pobyt i realizację programu a także przedłożyć dokumenty potwierdzające termin podróży.

Ponadto pracownik jest zobowiązany do wypełnienia indywidualnego raportu on-line EU survey najpóźniej w terminie 30 dni od dnia otrzymania wezwania do jego złożenia.

9. Pracownik zobowiązany jest do ubezpieczenia się na czas podróży i pobytu w kraju docelowym. Koszty ubezpieczenia ponosi pracownik. W przypadku wyjazdu do kraju Unii Europejskiej pracownik zobowiązany jest wyrobić we własnym zakresie Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego lub jak w przypadku wyjazdu do kraju stowarzyszonego z UE, wykupić ubezpieczenie zdrowotne u dowolnie wybranego ubezpieczyciela.

Zalecany jest wykup polisy OC i NNW.

Prof. dr hab. Michał Zasada
Prorektor ds. Współpracy Międzynarodowej

 

 • 01
  października

  Orientation Day dla studentów zagranicznych

  Orientation Day dla studentów zagranicznych
  1 października 2013r. w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie odbyło się spotkanie organizacyjne „Orientation Day” dla studentów zagranicznych, rozpoczynających naukę w roku akademickim 2013/2014. czytaj więcej