CEEPUS

Central European Exchange Programme for University Studies

CEEPUS, czyli Środkowoeuropejski Program Studiów Uniwersyteckich, to program zajmujący się promowaniem współpracy między uczelniami wyższymi. Celem programu jest wspieranie wymiany akademickiej w zakresie kształcenia i doskonalenia zawodowego zarówno studentów, jak i nauczycieli akademickich. Program powstał w roku 1993 i nie jest programem Unii Europejskiej. W skład CEEPUS wchodzi 35 uczelni z różnych krajów, podzielonych według kierunków studiów. W ramach programu, Polska najczęściej współpracuje z Austrią, Chorwacją, Słowacją, Rumunią i Węgrami. Krajami członkowskimi CEEPUS są również Albania, Bułgaria, Macedonia, Słowenia, Serbia i Czarnogóra. Na CEEPUS można wyjechać kilkakrotnie w czasie trwania studiów.

CEEPUS oferuje studentom:

- wyjazdy semestralne (min. 3 miesiące) dla studentów przed uzyskaniem dyplomu, którzy są przynajmniej na II roku studiów – konieczny jest wybór przedmiotów zgodnych z programem studiów na SGGW.

- wyjazdy 1-2 miesięczne (min. 1 miesiąc) przeznaczone są dla studentów przygotowujących pracę dyplomową oraz doktorantów.

CEEPUS oferuje nauczycielom akademickim:

- wyjazdy 1 miesięczne

- minimalny okres pobytu to tydzień (5 dni roboczych ) wraz z 6 godzinami wykładowymi;

- pobyty wielokrotne nie mogą przekraczać 10 miesięcy w skali roku;

W CEEPUS istnieją 2 możliwości wymiany:

I. w ramach sieci uczelni – miejsca przydzielane przez komisję międzynarodową.

II. w ramach puli Free-mover  miejsca dodatkowe, przyznawane poza siecią;

/sieć – porozumienie uczelni z min. 3 krajów partnerskich, które współpracują ze sobą w ramach danej dziedziny/

/free-mover – student, który sam wybiera uczelnię partnerską i zgłasza się do niej; WARUNEK: wybrana uczelnia musi uczestniczyć w programie CEEPUS; wyjazdy tylko na semestr letni; istnieje możliwość otrzymania stypendium/

Zasady wyjazdu w ramach CEEPUS

Standardowe dokumenty aplikacyjne:

Aplikacja on-line na www.ceepus.info

równocześnie:

Standardowa papierowa aplikacja CEEPUS (1 egzemplarz)

Formularz zgłoszeniowy (1 egzemplarz)

Learning Agrement/ Research program (3 egzemplarze, oryginały)

Karta uzgodnień (3 egzemplarze, oryginały)

Transcript of Records – wykaz dotychczasowo uzyskanych ocen

Certyfikat językowy – poziom B2

Po uzyskaniu akceptacji ze strony uczelni macierzystej (SGGW) oraz goszczącej, student podpisuje:

Wniosek wyjazdowy

Umowę SGGW – Student (oba dokumenty uprawniają do wyjazdu)

Zasady:

- zgoda prodziekana wydziału ds. dydaktyki

- dobra znajomość języka angielskiego lub niemieckiego, potwierdzona certyfikatem (poziom B2) i/lub języka lokalnego

- stypendyście przysługuje grant, który wypłacany jest przez stronę przyjmującą

- koszty podróży (bilet kolejowy) finansowane są ze środków własnych studenta/nauczyciela akademickiego; ZWROTza koszty podróży przysługuje po powrocie ze stypendium i spełnieniu wszystkich warunków umowy

- złożenie aplikacji nie jest jednoznaczne z otrzymaniem stypendium, w przypadku nadania stypendium aplikant zostanie powiadomiony o tym fakcie przez odpowiednie zagraniczne biuro CEEPUS

Terminy składania aplikacji (również aplikacji on-line):

- na semestr zimowy 2013/2014: do dnia 15 czerwca 2013 

- na semestr letni 2013/2014: do dnia 30 października – miejsca w ramach dostępnych sieci, 15 listopada – miejsca w ramach puli freemover

Wyjazdy w ramach puli Freemover

Umożliwia ubieganie się o stypendium w kraju członkowskim Programu CEEPUS

Freemover to osoba związana z programem CEEPUS, będąca studentem lub pracownikiem naukowym na akredytowanej uczelni w kraju zamieszkania

Aplikacje wypełnia się i rejestruje elektronicznie w systemie CEEPUS III na stronie internetowej Programu CEEPUS, po uprzednim złożeniu wymaganych dokumentów w pok. nr 15, budynek 8 na terenie starego kampusu SGGW.

Do standardowej aplikacji CEEPUS dołączyć należy:

- zgodę z instytucji przyjmującej

- dwa listy polecające od pracowników naukowych uczelni delegującej

- zaświadczenie z uczelni delegującej, iż okres studiów oraz wykształcenie zdobyte na uczelni zagranicznej będą uznane

- krótki opis pracy badawczej, która ma być zrealizowana podczas trwania stypendium (w przypadku pobytów krótszych niż semestr)

Minimalny okres pobytu:

- studenci – 3 osobomiesiące;

- nauczyciele akademiccy – 1 osobomiesiąc

Stypendia free-mover przyznawane są jedynie w okresie semestru letniego danego roku akademickiego, zarówno studentom jak i pracownikom naukowym uczelni krajów członkowskich Porozumienia CEEPUS III.

WIĘCEJ INFORMACJI:

http://www.buwiwm.edu.pl/wym/ceepus.htm

http://www.ceepus.info

e-mail: ceepus@sggw.pl