Współpraca Międzynarodowa

7 Program Ramowy


Informacje ogólne
7. Program Ramowy w zakresie badań i rozwoju technologicznego (7PR) jest największym mechanizmem finansowania i kształtowania badań naukowych na poziomie europejskim. Jest to program siedmioletni (2007-2013) o budżecie wynoszącym prawie 54 miliardów euro, co przy obecnych kosztach stanowi wzrost o około 63% w porównaniu z 6. PR. 7PR jest podstawowym instrumentem realizacji celu strategicznego jaki wyznaczyła w marcu 2000 roku w Lizbonie Rada Europejska: przekształcenie UE w najbardziej konkurencyjną i dynamiczną, opartą na wiedzy gospodarkę na świecie, zdolną do zapewnienia trwałego wzrostu gospodarczego, stworzenia liczniejszych i lepszych miejsc pracy oraz zagwarantowania większej spójności społecznej. Trójkąt wiedzy, który tworzą edukacja, badania i innowacje, jest niezbędny do osiągnięcia tego celu.
 
Struktura
7. PR składa się z czterech programów szczegółowych , uzupełnionych o program szczegółowy obejmujący badania nuklearne (EURATOM) i działania Wspólnotowego Centrum Badawczego (JRC).
 
IDEAS (POMYSŁY)
Program będzie wspierał badania znajdujące się na granicy wiedzy (frontier research) inicjowane przez naukowców we wszystkich dziedzinach nauki.
 
CAPACITIES (MOŻLIWOŚCI)
Program ma na celu wspieranie kluczowych aspektów europejskiego potencjału w zakresie badań, rozwoju technologicznego i innowacji takich, jak infrastruktury badawcze, regionalne klastry badawcze, rozwój pełnego potencjału badawczego we wspólnotowych regionach konwergencji i regionach najbardziej oddalonych, badania na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw, problemy budowy społeczeństwa opartego na wiedzy, koordynacja polityki badawczej oraz horyzontalne działania w zakresie współpracy międzynarodowej.
 
EURATOM
Program ma na celu wspieranie działań badawczo-szkoleniowych z zakresu energetyki jądrowej.
 
(WSPÓLNOTOWE CENTRUM BADAWCZE) JRC
7. PR będzie wspierał działania naukowe i technologiczne prowadzone przez JRC nie należące do obszaru badań jądrowych. JRC uzupełnia działania prowadzone przez w państwach członkowskich związane z wykorzystaniem funduszy strukturalnych, zwłaszcza w przemyśle, rolnictwie i edukacji, ochronie środowiska.
 
PEOPLE (LUDZIE)
Celem programu jest ilościowe i jakościowe wzmacnianie potencjału ludzkiego w zakresie badań i rozwoju technologicznego w Europie oraz zachęcanie do mobilności międzynarodowej i międzysektorowej.
 
COOPERATION (WSPÓŁPRACA)
Program ma na celu wspieranie ponadnarodowej współpracy naukowo-badawczej w wybranych dziesięciu obszarach tematycznych:
  1. Zdrowie,
  2. Żywność, rolnictwo, rybołówstwo i biotechnologia,
  3. Technologie informacyjne i komunikacyjne,
  4. Nanonauki, nanotechnolgie, materiały i nowe technologie produkcyjne,
  5. Energia,
  6. Środowisko (łącznie ze zmianami klimatycznymi),
  7. Transport (łącznie z aeronautyką),
  8. Nauki społeczno-ekonomiczne i humanistyczne,
  9. Przestrzeń kosmiczna,
  10. Bezpieczeństwo.
Linki:
Poprzednie Programy Ramowe (5. Program Ramowy, 6. Program Ramowy)
 
Strony źródłowe:
http://www.kpk.gov.pl/7pr/podstawy/cele_i_budzet.html
http://cordis.europa.eu/fp7/faq_pl.html#5