Współpraca Międzynarodowa

Projekt międzynarodowy współfinansowany


Projekty międzynarodowe współfinansowane

Przedmiot finansowania:

Uczestnictwo w badaniach naukowych, pracach rozwojowych lub działalności upowszechniającej naukę, prowadzonych we współpracy z partnerem zagranicznym, współfinansowanych z zagranicznych środków finansowych niepodlegających zwrotowi, realizowanych w ramach międzynarodowych programów, inicjatyw lub przedsięwzięć badawczych, takich jak np.: 7 Program Ramowy, EURATOM itp.

Wymogi formalne:

1. Wniosek o przyznanie środków finansowych na realizację projektu międzynarodowego współfinansowanego, sporządza się według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 11 stycznia 2011 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na naukę przeznaczonych na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą (Dz. U. Nr 20, poz. 103)

2. Wniosek powinien określać planowany okres realizacji projektu międzynarodowego współfinansowanego, z uwzględnieniem terminów rozpoczęcia i zakończenia zadań realizowanych przez wnioskodawcę oraz wskazywać ogólne koszty planowane do poniesienia w tym okresie.

3. Do wniosku dołącza się kopię umowy lub innego dokumentu potwierdzającego współfinansowanie kosztów udziału w projekcie jednostki naukowej lub podmiotu działającego na rzecz nauki, z zagranicznych środków niepodlegających zwrotowi, zawierającego wykaz uczestników oraz informacje dotyczące podziału między nimi zadań i zagranicznych środków finansowych.

4. Wniosek może zostać złożony przez wnioskodawcę w każdym czasie poprzez aplikację internetową umieszczoną na stronie Ośrodka Przetwarzania Informacji (www.osf.opi.org.pl) oraz w dwóch wydrukowanych egzemplarzach opatrzonych właściwymi podpisami na adres:
Departament Instrumentów Polityki Naukowej
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
ul. Wspólna 1/3
00-529 Warszawa

5. Minister właściwy do spraw nauki może przyjmować wnioski przesłane drogą elektroniczną, opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz. 1450, z późn. zm.).

Procedura przyznawania środków finansowych:

1. Wnioskodawca realizujący projekt międzynarodowy współfinansowany może, na podstawie pozytywnej oceny lub decyzji Komisji Europejskiej, lub podmiotu przez nią upoważnionego, wnioskować o finansowanie kosztów, uznanych za kwalifikowalne przez Komisję Europejską, lub podmiot przez nią upoważniony, ponoszonych ze środków krajowych, stanowiących wkład własny wnioskodawcy.

2. Finansowanie kosztów zadań realizowanych przez wnioskodawcę w projekcie międzynarodowym współfinansowanym ze środków finansowych  na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą nie może być większe niż 80 % kosztów ponoszonych na ten cel przez wnioskodawcę ze środków krajowych.

3. Środki finansowe na realizację projektu międzynarodowego współfinansowanego są przyznawane na cały okres realizacji projektu, jednak nie dłużej niż na 6 lat.  W uzasadnionych przypadkach okres ten może zostać przedłużony na podstawie wniosku jednostki, nie więcej jednak niż o 2 lata.

4. Wnioskodawca nie może ubiegać się o finansowanie kosztów poniesionych w związku z realizowanymi zadaniami w projekcie międzynarodowym współfinansowanym przed rokiem złożenia wniosku.

5. Wniosek oceniany jest z uwzględnieniem następujących kryteriów:

  • wartość naukową projektu i znaczenie badań naukowych lub prac rozwojowych dla rozwoju priorytetowych dziedzin nauki w Rzeczypospolitej Polskiej;
  • uzyskanie dostępu do wyników badań naukowych lub prac rozwojowych osiągniętych przez uczestników programu, w tym możliwości praktycznego wykorzystania w kraju pozyskanej wiedzy, umiejętności lub technologii;
  • innowacyjność proponowanych rozwiązań w porównaniu do aktualnego stanu wiedzy w zakresie objętym projektem;
  • zasadność planowanych kosztów, w tym zakupu sprzętu służącego bezpośrednio do realizacji projektu międzynarodowego współfinansowanego albo zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej, w stosunku do przedmiotu i zakresu projektu;
  • zasadność finansowania uczestnictwa wnioskodawcy w międzynarodowych programach, inicjatywach lub przedsięwzięciach badawczych;
  • prawidłowość i ocenę wywiązywania się wnioskodawcy z realizowanych uprzednio zadań finansowanych ze środków finansowych na naukę.

6. Wnioskodawca może wystąpić do Ministra z uzasadnionym wnioskiem o wyrażenie zgody na zmianę warunków umowy, nie później niż w terminie 60 dni przed upływem terminu zakończenia zadań ustalonym w umowie. Do wniosku dołącza się projekt aneksu do umowy. Zmiana warunków umowy nie może dotyczyć zakończonych okresów realizacji projektu.

7. Wniosek o wyrażenie zgody na zmianę warunków umowy jest opiniowany przez zespół. W przypadku zmian zaakceptowanych przez Komisję Europejską lub podmiot przez nią upoważniony, udokumentowanych przez wnioskodawcę, Minister może wyrazić zgodę na ich dokonanie z pominięciem zasięgnięcia opinii zespołu. 

8. Nie uważa się za zmianę warunków umowy zwiększenia lub zmniejszenia w poszczególnych pozycjach kosztorysu nie więcej niż o 15 % środków finansowych, bez zwiększenia wysokości finansowania przyznanego przez Ministra na realizację projektu.

9. Wnioskodawca, któremu zostały przyznane środki finansowe na realizację projektów międzynarodowych współfinansowanych, składa raporty roczne i raport końcowy wg wzoru stanowiącego zał. nr 2 do rozporządzenia.
Wytyczne (wskazówki) Zespołu interdyscyplinarnego ds. współpracy z zagranicą, odnośnie przygotowania raprotów końcowych z realizacji projektów międzynarodowych współfinansowanych.

 

Informacje pochodzą ze strony:
http://www.nauka.gov.pl/finansowanie-wspolpracy-z-zagranica/