Współpraca Międzynarodowa

Granty na Granty


Działania mające na celu zwiększenie uczestnictwa w europejskich programach badawczych

Konkurs "Granty na granty – wsparcie polskich koordynatorów w programach badawczych Unii Europejskiej"

Wymogi formalne:

Wniosek o przyznanie środków finansowych na działania mające na celu zwiększenie uczestnictwa w europejskich programach badawczych, sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 11 stycznia 2011 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na naukę przeznaczonych na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą, składa się w dwóch egzemplarzach, po ogłoszeniu konkursu przez Ministra, na adres:
Departament Instrumentów Polityki Naukowej
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
ul. Wspólna 1/3
00-529 Warszawa

Procedura przyznawania środków finansowych:

1. Wniosek o przyznanie środków finansowych na działania mające na celu zwiększenie uczestnictwa w europejskich programach badawczych oceniany jest z uwzględnieniem następujących kryteriów:

  • zgodność planowanych działań z tematyką konkursu ogłoszonego przez ministra;
  • przewidywaną efektywność planowanych działań;
  • przygotowanie merytoryczne i techniczne do realizacji planowanych działań;
  • zasadność planowanych kosztów w stosunku do przedmiotu i zakresu zadań planowanych do realizacji.

2. Środki finansowe na realizację działań mających na celu zwiększenie uczestnictwa w europejskich programach badawczych przyznaje się na okres nie dłuższy niż 24 miesiące.

3. Minister może przyznać środki finansowe na refundację poniesionych kosztów. W takim przypadku ogłoszenie o konkursie zawiera informacje w tym zakresie.

4. Wniosek jednostki naukowej lub innego podmiotu o zmianę warunków umowy może zostać złożony nie później niż 3 miesiące przed terminem zakończenia zadań ustalonym w umowie. Do wniosku dołącza się projekt aneksu do umowy. Zmiany warunków umowy nie mogą dotyczyć zakończonych lat realizacji umowy.