Współpraca Międzynarodowa

Najcześciej zadawane pytania


NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA DOTYCZĄCE POLSKO – NORWESKIEJ WSPÓŁPRACY BADAWCZEJ

Small Grant Scheme

 

< Ile procentowo wynoszą koszty pośrednie dla doktorantów w tym projekcie?

Koszty pośrednie wynoszą dla wszystkich 30%.

< Ile może być osób związanych z projektem, których CV umieszczane jest we wniosku (KEY STAFF)?
To zależy od danego projektu, te osoby są tylko pomocnicze. Najważniejsze jest kobieta – naukowiec.

< Czy do projektu niezbędne jest podpisanie umowy ze stroną norweską jako instytucji współpracującej? Czy niezbędny mi jest promotor norweski do projektu?

Nie podpisuje się umowy ze stroną norweską. Nie ma wymogu promotora norweskiego.

< Czy istnieje wymóg wykonywania części badań w Norwegii tj. w instytucji promotora?

Nie ma takiego wymogu.

< Kim jest Promotor Projektu (Project's Promoter)- czy jest to uczelnia czy wydział? Jednocześnie, kto składa wniosek w systemie- ja czy rektor lub dziekan (bądź osoba upoważniona)?

Head of the institution (Project Promoter) – Prof. K. Banasik, Pełnomocnik Rektora ds. Międzynarodowych Projektów Badawczych. 

Koordynator projektu – (kobieta – naukowiec) składa wniosek w systemie. 

 

< Kim jest osoba rozliczająca projekt (Person responsible for administration and financial management of the project)? Czy ma to być osoba z naszego wydziału czy powołana z uczelni i czy ma być członkiem Key Staff?

Może to być PRINCIPAL INVESTIGATOR

<Kto ma być osobą kontaktową w projekcie- ja czy inna powołana w tym celu osoba?

Może być PRINCIPAL INVESTIGATOR

<Czy jest potrzeba składania wersji papierowej wniosku i ewentualnie w ilu egzemplarzach?

Nie ma potrzeby składania wersji papierowej projektu, ale należy wysłać wygenerowane  oświadczenie w ciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku.

 

<Przez kogo mają być podpisywane wszelkie załączniki łącznie z budżetem- rektor, dziekan czy kwestura- kto dokładnie z imienia i nazwiska?


 

 
<Czy wartość VATu ma być brane na podstawie polskich czy norweskich stawek?

 
Bierze się pod uwagę polskie stawki jeśli faktura wystawiana jest przez stronę polską.

 
< Kiedy mogą być wyniki konkursu?

 

Wyniki konkursu będą ogłoszone w maju 2013 r.

< Kiedy można się spodziewać pierwszych przelewów, żeby zaplanować budżet?. 

 
Realny termin podpisywania umów to lipiec 2013. na podstawie umowy w przeciągu 30 dni od jej podpisania powinien nastąpić przelew pierwszej zaliczki. 

 
< Czy w pkt. 3.4 Risk management and quality assurance chodzi o zdarzenia losowe?. 

Należy zidentyfikować czynniki, w tym losowe, które mogą spowodować zakłócenia w realizacji, bądź przyczynić się do niezrealizowania projektu, a także to jak im przeciwdziałać.

 

< Czy do grantu jako wykonawca mogą być wpisani dr hab i profesor, czy
założenia grantu wykluczają takie osoby?.

Ma to być kierownik projektu (Principal Investigator) - kobieta naukowiec odpowiedzialna za koordynację naukową i techniczną projektu, przed uzyskaniem stopnia dr lub habilitacji lub profesury.


Co powinno być wpisane w Managment of the project? -
Provides short description of how the project will be managed on daily basis, how you will make sure that the tasks proposed will be executed and results delivered. Provide description of how you will make sure that the work is running (krótki opis w jaki sposób projekt będzie zarządzany na co dzień, jak można się upewnić, że zadania zaproponowane zostaną wykonane i wyniki dostarczane.

<Czy w ramach Funduszu Małych Grantów dla kobiet można zakupić sprzęt?

Kosztem kwalifikowanym w SGGW jest wyłącznie amortyzacja sprzętu wykorzystywanego w trakcie realizacji projektu.