Współpraca Międzynarodowa

Fundusze norweskie i EOG


Środki finansowe dla Polski w postaci dwóch instrumentów pod nazwą: Mechanizm Finansowy EOG oraz Norweski Mechanizm Finansowy (potocznie znanych jako fundusze norweskie), pochodzą z trzech krajów EFTA (Europejskiego Stowarzyszenie Wolnego Handlu), tj. Norwegii, Islandii i Liechtensteinu.

Mechanizmy Finansowe związane są z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej oraz z jednoczesnym wejściem naszego kraju do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, który jest również formą integracji europejskiej. Opiera się na swobodzie przepływu ludzi, kapitału, towarów i usług.

Na mocy umów międzynarodowych Islandia, Liechtenstein i Norwegia przyznały Państwom-beneficjentom (członkom EOG, którzy przystąpili do Unii Europejskiej w 2004 r. i w 2007 r. oraz Hiszpanii, Grecji i Portugalii) wsparcie w postaci dwóch instrumentów finansowych pod nazwami Mechanizm Finansowy EOG oraz Norweski Mechanizm Finansowy. Dzięki temu, Islandia, Liechtenstein i Norwegia korzystają z dostępu do rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, mimo, że nie są jej członkami.

Główna polska strona internetowa: www.eog.gov.pl/

Strona Biura Mechanizmów Finansowych w Brukseli: www.eeagrants.org

Strona Ambasady Królestwa Norwegii w Polsce: www.amb-norwegia.pl

Aktualnie istnieje osiem obszarów tematycznych, z których dwa mogą być szczególnie interesujące dla pracowników SGGW:

 • Ochrona środowiska i energia odnawialna
 • Badania naukowe i stypendia
 • Wzmacnianie społeczeństwa obywatelskiego
 • Rozwój społeczny i regionalny
 • Dziedzictwo kulturowe
 • Wychwytywanie i składowanie CO2
 • Schengen i sprawy wewnętrzne
 • Godna praca i dialog trójstronny

 

BADANIA NAUKOWE I STYPENDIA

Polska-Norweska Współpraca Badawcza

Operator: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Partnerstwo na poziomie programu: Norweska Rada Badań (Norwegian Research Council)

Cele i obszary wsparcia:

Celem programu jest zmniejszenie różnic ekonomicznych i społecznych oraz propagowanie współpracy bilateralnej poprzez popularyzację i wsparcie badań naukowych. Obszary priorytetowe programu zakładają finansowanie badań naukowych i prac rozwojowych z zakresu:

 • ochrony środowiska,
 • zmian klimatycznych, w tym badań polarnych,
 • zdrowia,
 • nauk społecznych z uwzględnieniem tematyki migracji,
 • promowania równości płci oraz równowagi między życiem zawodowym, a prywatnym.

Program będzie ukierunkowany na wzmacnianie współpracy dwustronnej między Polską a Norwegią. Mechanizmem intensyfikującym współpracę będzie m.in. komponent mobilnościowy umożliwiający polskim i norweskim partnerom projektów B+R skorzystanie w doświadczenia oraz infrastruktury badawczej partnera.

Ponadto, kwota ponad 2 300 000 euro zostanie przeznaczona na Fundusz Małych Grantów, który wesprze projekty badawcze realizowane przez kobiety w najmniej sfeminizowanym obszarze nauk technicznych. Dzięki temu kobiety będą miały możliwość wzmocnienia kompetencji oraz dorobku uprawniającego do uzyskania stopnia doktora, doktora habilitowanego lub tytuł profesora.

Zasadniczym kryterium oceny w odniesieniu do wszystkich obszarów tematycznych będzie wartość naukowa projektu oraz dodatkowo – dla projektów o charakterze aplikacyjnym – innowacyjność rozwiązania.

Nabory wniosków:

Planuje się przeprowadzenie dwóch naborów, w tym jednego w ramach Funduszu Małych Grantów.

www.ncbir.pl/en/norwaygrants

Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy

Operator: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

Partnerstwo na poziomie programu: Norweskie Centrum Współpracy Międzynarodowej w Edukacji, Islandzkie Centrum Badań – RANNIS, Agencja ds. Kształcenia Międzynarodowego – AIBA – w Lichtensteinie

Cele i obszary wsparcia:

Celem Funduszu będzie wzmacnianie potencjału ludzkiego oraz poszerzanie wiedzy poprzez:

 • zwiększenie mobilności studentów oraz pracowników uczelni wyższych pomiędzy Polską a państwami-darczyńcami,
 • rozszerzenie oraz pogłębienie współpracy instytucjonalnej i partnerstw pomiędzy instytucjami działającymi w sferze edukacji (na poziomie szkolnictwa: podstawowego, wyższego, zawodowego oraz osób dorosłych) w Polsce oraz na obszarze państw-darczyńców.

W programie będą realizowane projekty wybrane w sześciu konkursach ogłaszanych w ramach czterech działań.

 

Działanie I – Mobilność Studentów i Pracowników Uczelni

Celem tego działania jest wspieranie wymiany studentów oraz pracowników szkół wyższych między instytucjami edukacyjnymi w Polsce oraz w państwach-darczyńcach: Norwegii, Islandii i Liechtensteinie.

Uprawnieni beneficjenci: Wnioski mogą składać uczelnie posiadające Kartę Uczelni Erasmusa.

Partnerstwo na poziomie projektu z instytucjami w państw-darczyńców: Partnerstwo w projektach zgłaszanych w konkursie jest wymagane.

Wartość i poziom dofinansowania projektu: Miesięczne stypendia – dofinansowanie kosztów utrzymania dla studentów: minimalne 600 euro – maksymalnie 1200 euro. Dodatkowo 500 euro na dofinansowanie kosztów podróży i ubezpieczenia.

Grant dla pracowników szkół wyższych: 250 euro/dzień, 1250 euro/tydzień, 2100 euro/miesiąc. Dodatkowo 500 euro na dofinansowanie kosztów podróży i ubezpieczenia.

Poziom dofinansowania: do 100% kosztów kwalifikowanych projektu.

Czas trwania projektu: do 15 miesięcy.

Nabory wniosków: planuje się organizację 3 konkursów w latach 2013, 2014 oraz 2015

 

Działanie II – Wizyty Przygotowawcze

Celem tego działania jest wspieranie tworzenia i rozwoju współpracy pomiędzy instytucjami z Polski oraz państw-darczyńców z myślą o przyszłej współpracy, zwłaszcza w kontekście składania wniosków w ramach działań objętych przez Fundusz.

Uprawnieni beneficjenci: O dofinansowanie mogą ubiegać się instytucje z sektora edukacji formalnej w Polski oraz instytucje w państw-darczyńców.

Partnerstwo na poziomie projektu z instytucjami w państw-darczyńców: Partnerstwo w projektach zgłaszanych w konkursie jest wymagane.

Wartość i poziom dofinansowania projektu: Dofinansowanie obejmuje dofinansowanie kosztów podróży i ubezpieczenia w kwocie do 500 euro oraz kosztów utrzymania 250 euro dziennie.

Poziom dofinansowania: do 100% kosztów kwalifikowanych projektu.

Czas trwania projektu: do % dni roboczych.

Nabór wniosków: konkurs zostanie ogłoszony jesienią 2012 r.

 

Działanie III – Współpraca Instytucjonalna

Działanie wspiera dwustronne lub wielostronne projekty, mające na celu realizację wspólnych (polskich i instytucji z państw-darczyńców) inicjatyw na wszystkich poziomach edukacji (np. rozwoju nowych narzędzi i metod nauczania, projektów szkolnych, seminariów, konferencji, publikacji itp.)

Uprawnieni beneficjenci: Beneficjentami mogą być wszystkie szkoły i instytucje zaangażowane w edukację formalną.

Partnerstwo na poziomie projektu z instytucjami w państw-darczyńców: Partnerstwo w projektach zgłaszanych w konkursie jest wymagane.

Wartość i poziom dofinansowania projektu: Kwota grantu od 20 000 euro do 100 000 euro.

Poziom dofinansowania: do 90% kosztów kwalifikowanych projektu.

Czas trwania projektu: do 2 lat

Nabory wniosków: planuje się organizację jednego konkursu w 2013 r.

 

Działanie IV – Rozwój Polskich Uczelni

Działanie wspiera projekty mające na celu poprawę nauczania i kształcenia na polskich uczelniach oraz prowadzące do umiędzynarodowienia polskich szkół wyższych.

Uprawnieni beneficjenci: Beneficjentami mogą być polskie szkoły wyższe.

Partnerstwo na poziomie projektu z instytucjami w państw-darczyńców: Partnerstwo w projektach zgłaszanych w konkursie nie jest wymagane.

Wartość i poziom dofinansowania projektu: Kwota grantu od 20 000 euro do 250 000 euro.

Poziom dofinansowania: do 90% kosztów kwalifikowanych projektu.

Czas trwania projektu: od 1 roku do 3 lat

Nabory wniosków: planuje się organizację jednego konkursu w 2013 r.

www.fss.org.pl/

OCHRONA ŚRODOWISKA I ENERGIA ODNAWIALNA

Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii

Operator: Ministerstwo Środowiska we współpracy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Cele i obszary wsparcia:

Celami programu są: redukcja emisji gazów cieplarnianych i zanieczyszczenia powietrza oraz zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w ogólnym bilansie zużycia energii.

W ramach programu planowane są następujące obszary wsparcia / obszary priorytetowe:

 • poprawa efektywności energetycznej w budynkach,
 • wzrost świadomości społecznej i edukacja w zakresie efektywności energetycznej (wsparcie w ramach projektu predefiniowanego),
 • wzrost produkcji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych

Projekty pre-definiowane:

Działania edukacyjne i promocyjne w zakresie efektywności energetycznej oraz wykorzystania odnawialnych źródeł energii, włączając ideę domów przyjaznych środowisku. Projekt będzie realizowany przez Departament Informacji o Środowisku w Ministerstwie Środowiska.

Rodzaje kwalifikowanych projektów:

 1. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej przeznaczonych na potrzeby: administracji publicznej, oświaty, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania.
 2. Zastąpienie przestarzałych źródeł ciepła dla ww. budynków użyteczności publicznej o mocy 3MW nowoczesnymi, energooszczędnymi i ekologicznymi źródłami ciepła lub energii elektrycznej, w tym: pochodzącymi ze źródeł odnawialnych lub źródłami ciepła i energii elektrycznej wytwarzanych w skojarzeniu (kogeneracji). Przez źródła ciepła lub energii elektrycznej wykorzystujące energię ze źródeł odnawialnych należy rozumieć:
 • kolektory słoneczne o powierzchni ponad 100m2,
 • układy fotowoltaiczne,
 • instalacje do wykorzystywania biogazu 9z wyłączeniem produkcji tylko energii elektrycznej0,
 • pompy ciepła,
 • instalacje do wykorzystywania energii pochodzącej we źródeł geotermalnych
 • kotły na biomasę.

3. Projekty mające na celu modernizację węzłów cieplnych o łącznej mocy do 3MW dla ww. budynków użyteczności publicznej.

W programie będą realizowane projekty wybrane w ramach otwartego naboru wniosków. Dodatkowo będzie wybrany jeden projekt predefiniowany.

Nabór wniosków: Planuje się przeprowadzenie jednego naboru wniosków.

Uprawnieni beneficjenci: Władający lub właściciele obiektów budowlanych, źródeł ciepła lub energii elektrycznej, węzłów cieplnych oraz instalacji, maszyn lub urządzeń, którymi są jednostki sektora finansów publicznych lub podmioty niepubliczne, realizujące zadania publiczne.

Wartość i poziom dofinansowania: Wartość dofinansowania projektu wynosi od 170 000 euro do 2 000 000 euro.

Poziom dofinansowania projektu wynosi:

 • do 80% kosztów kwalifikowanych dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym jednostek samorządu terytorialnego
 • do 60% kosztów kwalifikowanych w przypadku pozostałych beneficjentów

Partnerstwo na poziomie projektu z instytucjami z państw-darczyńców: Partnerstwo w projektach zgłaszanych na konkurs nie jest wymagane.

 

www.nfosigw.gov.pl/

www.mos.gov.pl

Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów

Operator: Ministerstwo Środowiska we współpracy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Cele i obszary wsparcia:

W ramach projektu przewiduje się realizację projektów, które mają na celu:

 • wzrost zdolności do efektywnego zarządzania oraz monitorowania obszarów Natura 2000,
 • poprawę warunków środowiskowych dla gatunków występujących na obszarach Natura 2000,
 • wzrost odporności rodzimych ekosystemów przed presją inwazyjnych gatunków obcych, w tym badanie i monitorowanie występowania inwazyjnych gatunków obcych,
 • zwiększenie świadomości społecznej nt. różnorodności biologicznej oraz promowanie postaw proekologicznych.

W programie będą realizowane tzw. duże projekty – wybrane w ramach otwartego naboru wniosków – oraz tzw. projekty małe, wsparte z Funduszu Małych Grantów. Wyodrębniony w ramach programu Fundusz Małych Grantów jest skierowany wyłącznie dla organizacji pozarządowych. Ponadto będzie wdrażany jeden projekt predefiniowany.

Projekt  predefiniowany:

Różnorodność biologiczna i działania na rzecz ekosystemów – ogólnokrajowa kampania informacyjna podnosząca świadomość na temat różnorodności biologicznej. Projekt będzie realizowany przez Departament Informacji o Środowisku w Ministerstwie Środowiska.

Nabory wniosków: Planuje się przeprowadzenie dwóch naborów wniosków.

Uprawnieni beneficjenci: Beneficjentami mogą być m.in.: jednostki samorządu terytorialnego, ich stowarzyszenia, organizacje pozarządowe, Lasy Państwowe, nadleśnictwa, firmy prywatne, parki krajobrazowe, rezerwaty, parki narodowe, instytucja naukowe.

Wartość i poziom dofinansowania projektu: W dużych projektach minimalna wartość dofinansowania wynosi 170 000 euro, a maksymalna 800 000 euro. Poziom dofinansowania dużego projektu wynosi do 85% kosztów kwalifikowanych.

Partnerstwo na poziomie projektu z instytucjami z państw-darczyńców: Partnerstwo nie jest wymagane.

www.nfosigw.gov.pl/

www.mos.gov.pl

Wzmocnienie monitoringu środowiska oraz działań kontrolnych

Operator: Ministerstwo Środowiska we współpracy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Partnerstwo na poziomie programu: Norweska Agencja ds. Klimatu i Zanieczyszczeń (KLIF)

Cele i obszary wsparcia:

Głównym celem programu jest podniesienie jakości danych oraz informacji o środowisku. W szczególności celem jest poprawa efektywności i jakości monitoringu środowiska poprzez dostarczenie know-how, wiarygodnych źródeł danych i specjalistycznych urządzeń laboratoryjnych i pomiarów, a także wzmocnienie działań kontrolnych poprzez zapewnienie odpowiednich procedur, narzędzi i sprzętu. Program ma również za zadanie wspieranie rozwiązań dotyczących wzmocnienia zdolności służb geodezyjnych i kartograficznych w zakresie korzystania z informacji przestrzennej obejmującej w szczególności hydrograficzne i hydrologiczne dane przestrzenne.

W programie będą realizowane projekty wybrane w ramach otwartego naboru wniosków, przy czym program będzie wdrażany głównie poprzez cztery projekty predefiniowane.

Rezultaty:

 • Wzmocnienie potencjału władz, w zakresie których znajdują się kompetencje dot. środowiska w relacji do zintegrowanego planowania i kontroli,
 • Pełniejsze informacje na temat wpływu, stanu i tendencji w zakresie ochrony środowiska,
 • Zwiększona świadomość na temat monitorowania środowiska oraz zintegrowanego planowania i kontroli oraz edukacja w tym zakresie.

Projekty pre-definiowane:

Wzmocnienie systemu oceny jakości powietrza w Polsce w oparciu o doświadczenia norweskie - projekt wdrażany przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w partnerstwie z Norweskim Instytutem Badań Powietrza (NILU)

Celem projektu jest wzmocnienie zdolności Inspekcji Ochrony Środowiska do zapewnienia aktualnych i wiarygodnych danych na temat jakości powietrza w Polsce i odpowiedniego systemu informacji o jakości powietrza, jak również wsparcie administracji odpowiedzialnej za zarządzanie jakością powietrza.

Wzmocnienie potencjału technicznego Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska poprzez zakup urządzeń pomiarowych, sprzętu laboratoryjnego i narzędzi informatycznych – projekt wdrażany przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w partnerstwie z Norweskim Instytutem Badań Powietrza (NILU)

Celem projektu jest wzmocnienie zdolności Inspekcji Ochrony Środowiska do zapewnienia aktualnych i wiarygodnych danych na temat jakości powietrza w Polsce.

Monitorowanie efektów realizacji projektu PL0100 “Wzrost efektywności działalności Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska na podstawie doświadczeń norweskich, realizowanego w pierwszej edycji funduszy norweskich i EOG – projekt wdrażany przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w partnerstwie z Agencją ds. Klimatu i Zanieczyszczeń w Norwegii (KLIF)

Celem projektu jest zwiększenie efektywności kontroli przeprowadzonych przez Inspekcję Ochrony Środowiska poprzez wzrost wydajności i doskonalenie pracy inspektorów. Ponadto, duży nacisk zostanie położony na zwiększenie świadomości społecznej i działania edukacyjne w zakresie monitorowania środowiska oraz zintegrowanego planowania i kontroli.

Model bazy danych przestrzennych dotyczących środowiska przyrodniczego wraz z systemem zarządzania w aspekcie kartograficznych opracowań tematycznych – projekt wdrażany przez  Główny Urząd Geodezji i Kartografii we współpracy z Norweskim Urzędem ds. Kartografii (Norwegian Mapping Authority).

Głównym celem projektu jest opracowanie modelu bazy przestrzennych danych tematycznych dotyczących środowiska przyrodniczego, w szczególności obejmujących dane hydrograficzne i hydrologiczne wraz z systemem zarządzania.

Nabory wniosków: Przewiduje się jeden nabór wniosków na kwotę  897 625 euro.

Uprawnieni beneficjenci: Jednostki sektora finansów publicznych.

Wartość i poziom dofinansowania projektu: W ramach otwartego naboru minimalna kwota grantu wynosi 170 000 euro, a maksymalna 897 625 euro. Poziom dofinansowania wynosi do 85% kosztów kwalifikowanych projektu.

www.nfosigw.gov.pl/

www.mos.gov.pl

Źródło:ww strony internetowe oraz “Przewodnik po programach Funduszy Norweskich oraz Funduszy EOG 2009 – 2012″, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, 2012