Współpraca Międzynarodowa

Sekcja Międzynarodowych Projektów Badawczych


Biuro Międzynarodowych Projektów Badawczych podlega merytorycznie Pełnomocnikowi Rektora ds. Międzynarodowych Projektów Badawczych.

Do zakresu działania Biura należą zagadnienia dotyczące Programów Ramowych Unii Europejskiej oraz międzynarodowych programów badawczych, w tym m.in.:

 • Wsparcie zespołów badawczych w celu zwiększenia liczby międzynarodowych projektów badawczych poprzez:
  • bieżące informowanie pracowników SGGW o nowo otwartych konkursach na międzynarodowe projekty badawcze
  • poszukiwanie partnerów do projektów
  • konsultacje w zakresie składanie aplikacji – pomoc przy tworzeniu budżetu i spełnienia zasad formalnych
  • współpraca z firmą konsultacyjną AMBER – rozwiązywanie problemów z zakresu obsługi prawnej i finansowej projektów realizowanych w ramach Programów Ramowych UE
  • konsultacje w zakresie realizacji projektów – pomoc w rozwiązywaniu pojawiających się problemów
  • organizacja szkoleń, warsztatów, konsultacji z udziałem ekspertów polskich  i zagranicznych dotyczących aplikacji i realizacji projektów
 • Prowadzenie statystyk związanych z realizacją międzynarodowych projektów badawczych w SGGW
 • Prowadzenie Punktu Kontaktowego ds. Programów Ramowych UE

W SGGW działa Punkt Kontaktowy Badawczych Programów Ramowych UE finansowany ze środków ministerialnych. Punkt ten jest elementem Regionalnego Konsorcjum Punktów Kontaktowych w regionie mazowieckim w ramach sieci utworzonej przez Komitet Badań Naukowych i koordynowanej przez Krajowy Punkt Kontaktowy przy IPPT PAN w Warszawie, składającej się z regionalnych, branżowych i lokalnych punktów kontaktowych. Lokalny Punkt Kontaktowy przy SGGW obejmuje swoim zakresem działania wszelkie formy organizacyjno-informacyjne wspomagające zespoły naukowe, zajmujące się naukami rolniczymi i pokrewnymi, w aktywnym i skutecznym uczestnictwie w programach badawczych UE.

Skład Biura:

Agnieszka Wojciechowska De Cokere – Kierownik

Zakres działań: koorodynacja działań biura; Programy Ramowe; Life+;

Sylwia Kosmala – Pracownik Biura

Zakres działań: Programy Ramowe; ERA-NET; BONUS; EUREKA; Przetargi Komisji Europejskiej; SCIEX;  NCN (badawcze projekty międzynarodowe); programy MNiSW (badawcza współpraca międzynarodowa)

Małgorzata Ciborowska – Asystentka Pełnomocnika Rektora ds. Międzynarodowych Projektów Badawczych:

Zakres działań: prowadzenie Sekretariatu, COST, NCBiR (badawcze projekty międzynarodowe), Mobilność Plus