Współpraca Międzynarodowa

Praktyki w programie ERASMUS+


 1. Strategia realizacji praktyk w ramach programu Erasmus+
 2. Zasady naboru studentów
 3. Zasady składania dokumentów wyjazdowych, realizacji i zaliczenia praktyk
 4. Dokumenty
 5. Zasady dofinansowania praktyk i dofinansowania kosztów podróży
 6. Kontakt
 7. Obecny nabór - ogłoszenie

1. Strategia realizacji praktyk w ramach programu Erasmus+

Program Erasmus+ daje studentom dodatkowe możliwości jeśli chodzi o zdobywanie nowej wiedzy i doświadczenia. Środkiem, który ma pomóc studentom przygotować się do efektywnego wejścia na rynek pracy, jest możliwość odbycia praktyki, która odbywa się w ramach takich dziedzin, jak np.:

 • szeroko pojęte rolnictwo,
 • ekonomia,
 • technologia żywności,
 • żywienie człowieka,
 • nauki środowiskowe.

Wyjazd na praktykę w ramach programu powinien trwać minimum 2 miesiące. Praktyka musi być związana z kierunkiem studiów - może być realizowana jako obowiązkowa w ramach programu studiów lub nieobowiązkowa, również zaliczana do dorobku studenta. Podstawą rekrutacji jest inicjatywa własna studentów oraz kontakty, które sami nawiązali z instytucją goszczącą. Program praktyk jest przygotowany w porozumieniu z przedstawicielem instytucji goszczącej, wydziału oraz studentami. Jest on integralną częścią umowy i jest podpisany przez w/w strony. Gwarantuje to uznanie i zaliczenie praktyki przez macierzysty wydział/uczelnią oraz wysoką jakość praktyki zagranicznej.

Biuro Współpracy Międzynarodowej zobowiązuje się zapoznać instytucje goszczące z zasadami prowadzenia praktyk w ramach programu Erasmus+. W trakcie trwania praktyki, koordynator będzie pozostawał w kontakcie ze studentami, jak również monitorował ich pracę dzięki regularnym raportom oraz kontaktom e-mailowym i telefonicznym.

W celu udokumentowania odbytej praktyki instytucja goszcząca oraz student będą zobowiązani do przygotowania raportu końcowego, ponadto instytucja przyjmująca wystawi studentowi referencje. Praktyka zostanie uznana dzięki punktom ECTS oraz będzie uwzględniona w suplemencie do dyplomu.

2. Zasady naboru studentów

Etapy naboru:

Nabór na praktyki w programie Erasmus+ podzielony jest na trzy etapy:

 • Etap I. Nabór centralny organizowany przez Biuro Współpracy Międzynarodowej.
 • Etap II. Egzamin z języka obcego (jeśli student nie posiada certyfikatu międzynarodowego).
 • Etap III. Weryfikacja list studentów i wystawienie ostatecznej akceptacji przez Komisję, w której skład wchodzić będzie Koordynator Uczelniany ds. Programu Erasmus+ oraz koordynatorzy wymiany studentów BWM. Komisja ma prawo w uzasadnionych przypadkach, w porozumieniu z Prodziekanem ds. Dydaktyki, cofnąć zgodę na wyjazd studenta.

Etap I. – nabór centralny organizowany przez Biuro Współpracy Międzynarodowej

Nabór na praktyki organizowany jest przez BWM dwa razy w roku:

 • w listopadzie - grudniu,
 • w kwietniu-maju.

O dokładnych datach naboru studenci będą mogli się dowiedzieć z ogłoszenia umieszczonego na stronie internetowej Współpracy Międzynarodowej SGGW.

Przed zgłoszeniem się do BWM w trakcie naboru student powinien:

 • zapoznać się z zasadami programu i naboru dotyczącymi wyboru firmy, długości pobytu oraz wymaganymi dokumentami,
 • znaleźć firmę/ organizację/ instytucję, w której ma zamiar odbyć praktykę,
 • otrzymać wstępne potwierdzenie od instytucji przyjmującej o akceptacji przyjęcia kandydata na praktykę (drogą mailową, faksem lub za pośrednictwem poczty).

KRYTERIA NABORU:

 • student co najmniej 2 roku studiów - pierwszeństwo mają studenci ostatnich lat studiów drugiego stopnia,
 • kompletność złożonych dokumentów aplikacyjnych,
 • dobra znajomość języka obcego na poziomie B2 (obowiązującego w instytucji przyjmującej) potwierdzona certyfikatem lub podczas egzaminu organizowanego przez biuro BWM,
 • na praktyki w ramach programu mogą wyjechać jedynie studenci, którzy w momencie wyjazdu nie mają warunkowej rejestracji na dany rok studiów,
 • pierwszeństwo mają osoby, które nie uczestniczyły dotychczas w programie LLP Erasmus/Erasmus+

DOKUMENTY APLIKACYJNE, które należy złożyć do BWM w trakcie trwania naboru to:

 • formularz zgłoszeniowy,
 • list motywacyjny kierowany do BWM uzasadniający m.in. wybór danej instytucji,
 • certyfikat językowy (możliwość podejścia do egzaminu organizowanego przez BWM),
 • wstępna zgoda instytucji przyjmującej w postaci e-maila, bądź w wersji papierowej.

Etap II. – egzamin z języka obcego

Warunkiem wyjechania na praktyki z programu Erasmus+ jest dobra znajomość języka obcego na poziomie min. B2. Znajomość języka obowiązującego w wybranej instytucji weryfikowana jest na podstawie posiadania odpowiedniego certyfikatu językowego (np. FCE, CAE, CPE, TOEFL, LCCI) lub podczas egzaminu organizowanego przez biuro BWM.

Z egzaminu zwolnieni są studenci, którzy w czasie studiów na SGGW wzięli udział w egzaminie językowym kwalifikującym na wyjazd na studia zagraniczne organizowanym przez BWM.

Certyfikaty, które zwalniają z egzaminu:

 • Język angielski: First Certificate (FCE); TOEFL papierowy od 420 punktów, komputerowy od 187 punktów i internetowy od 75 punktów oraz certyfikaty równoważne lub wyższe
 • Język francuski: DELF B2 - Diplôme de d’Etudes Langue Française, Comission Nationale du DELF/DALF, Sevres;  DL – Diplome de Langue Francaise – Alliance Francaise i certyfikaty równoważne lub wyższe
 • Język hiszpański: DELE Inicial – Diploma de Español como Lengua Extranjera (DELE), Instytut Cervantesa
 • Język niemiecki: Zertifikat Deutsch (ZD), Goethe Instytut zdany co najmniej z wynikiem dobrym; Zentrale Mittelstufenprüfung (ZMP), Goethe Instytut i certyfikaty równoważne lub wyższe.
 • Język włoski: CELI3 – Certificazione della Conoscenza della Lingua Italiana lub wyższy oraz inne certyfikaty wydawane przez instytucje współpracujące z włoskim MSZ w zakresie certyfikatów (CILS Due B2 i PLIDA B2)

Etap III. – weryfikacja list studentów

Lista studentów zakwalifikowanych na wyjazd podlega ostatecznej weryfikacji po ogłoszeniu wyników z egzaminu językowego.

Osoby, które nie zostały zakwalifikowane w naborze mogą wyjechać na praktykę bez dofinansowania, ale mają prawo ubiegać się o dofinansowanie kosztów podróży.

3. Zasady składania dokumentów wyjazdowych, realizacji i zaliczenia praktyk

Procedura składania dokumentów wyjazdowych

Studenci zakwalifikowani mają obowiązek przygotowania i złożenia do BWM przed swoim wyjazdem dokumentów:

 • Acceptance Letter (wzór)oficjalny dokument wystawiany przez instytucję przyjmującą, przesłany do biura w wersji papierowej,
 • Porozumienia o programie praktyki - Learning Agreement for Traineeships; (3 egzemplarze) wraz z Zatwierdzeniem programu praktyki (2 egzemplarze) – określa program i planowany przebieg praktyki. Jest podstawą uznania oraz zaliczenia praktyki studenta przez macierzysty wydział/ Uczelnię. Learning Agreement for Traineeships podpisywany jest przez studenta i zatwierdzony przez prodziekana ds. dydaktyki oraz osobę odpowiedzialną za praktykę studenta w instytucji przyjmującej.

Wszystkie wyżej wymienione dokumenty muszą być dostarczone przez studenta w oryginale przed wyjazdem.

Akceptacja:

Należy pamiętać, że dopóki uczelnia partnerska lub zagraniczne przedsiębiorstwo nie potwierdzi pisemnie możliwości przyjęcia studentów, są oni tylko kandydatami zakwalifikowanymi do wyjazdu, a nie stypendystami Erasmusa+.

Wniosek wyjazdowy i umowa:

Po uzyskaniu akceptacji ze strony Uczelni macierzystej oraz Instytucji goszczącej, student (stypendysta Erasmusa) otrzymuje:

 • podpisaną przez Uczelnię ze studentem umowę określającą warunki odbywania praktyki oraz wypłaty i rozliczenia stypendium, m.in. czas trwania pobytu na praktyce, wysokość stypendium, sposób jego wypłaty, termin, w którym student musi rozliczyć się z uczelnią itp.
 • podpisany przez Prodziekana Wydziału ds. Dydaktyki oraz Pełnomocnika Rektora ds. Współpracy Międzynarodowej wniosek wyjazdowy.

Zasady i warunki wyjazdu:

 • Praktyka musi być związana z kierunkiem studiów studenta.
 • Praktyka może być odbywana jako praktyka obowiązkowa, która stanowi część programu studiów, albo nieobowiązkowa, potwierdzona odpowiednią adnotacją w dokumencie „Suplement do Dyplomu”.
 • Na praktykę student SGGW może wyjechać do zagranicznego przedsiębiorstwa, placówki naukowo- badawczej, organizacji non-profit albo innego typu instytucji, zlokalizowanej w innym kraju uczestniczącym w programie Erasmus+.
 • Nie można odbyć praktyki Erasmusa+ w placówce dyplomatycznej swojego kraju, w instytucji unijnej ani w instytucji odpowiedzialnej za zarządzanie unijnymi programami.
 • Prodziekan ds. dydaktyki danego Wydziału musi wyrazić zgodę na wyjazd studenta na praktykę w ramach programu Erasmus+.

Długość wyjazdu

Na praktyki można wyjechać kilkakrotnie, przy zachowaniu poniższych zasad:

 • mobilność - studia i praktyki – na każdym poziomie studiów licencjackich/inżynierskich/doktoranckich nie może przekraczać 12 miesięcy.
 • w przypadku studiów ciągłych (Weterynaria) mobilność ogółem może wynosić 24 miesiące
 • w 12 miesięcy (24 w przypadku weterynarii) wliczana jest również wymiana na danym poziomie studiów w ramach wcześniejszego programu LLP Erasmus oraz Mundus.

Wyjazd na praktykę w ramach programu Erasmus musi trwać minimum dwa miesiące. Wyjazd i powrót muszą nastąpić w ustalonym w umowie terminie.

Warunki zaliczenia praktyki odbywającej się za granicą:

 • Niezbędnym warunkiem do zaliczenia okresu praktyki jest wcześniejsze zatwierdzenie programu praktyki przez Prodziekana Wydziału ds. Dydaktyki.
 • Uzyskanie zaliczenia praktyki przez studenta następuje na podstawie wcześniej uzgodnionego programu.

Po powrocie ze stypendium Erasmusa+ studenci zobowiązani są do:

 • Dostarczenia dokumentów potwierdzających ich pobyt w przedsiębiorstwie lub instytucji organizującej praktykę – zaświadczenie o czasie pobytu oraz dokument poświadczający zrealizowanie programu praktyki wraz z jej oceną.
 • Wypełnienia zobowiązań wynikających z umowy, podpisanej przez nich z SGGW.
 • Wypełnienie ankiety ewaluacyjnej (student dostanie link do ankiety na maila).
 • Finansowe rozliczenie się z SGGW.

Monitoring praktyki podczas pobytu w instytucji partnerskiej

Kontakt ze studentem będzie utrzymywany poprzez Internet, połączenia telefoniczne oraz wizyty monitoringowe w Instytucji przyjmującej.

Student jest zobowiązany skontaktować się w sprawie zmian do Porozumienia o programie praktyki, jeśli trzeba będzie takie zmiany wprowadzić. Zmiany powinny być wprowadzone najpóźniej na miesiąc od rozpoczęcia praktyki.

Student jest zobowiązany do przesłania raz w miesiącu raportu, potwierdzającego realizację ustalonego wcześniej programu praktyki. Raport musi być podpisany przez koordynatora/ opiekuna z instytucji przyjmującej. W trakcie praktyki student przesyła skany raportów,  po powrocie zobowiązany jest dostarczyć oryginały dokumentów.

4. Dokumenty

Learning Agreement for Traineeships

Zatwierdzenie Programu Praktyk
Formularz zgłoszeniowy (do naboru)

Formularz kontaktowy
Raport I
Raport II
Final Student Report oraz załącznik nr.1
wzór Potwierdzenie pobytu

5. Zasady dofinansowania praktyk i dofinansowania kosztów podróży

Dofinansowanie przyznawane jest studentom zakwalifikowanym do udziału w praktykach w ramach programu Erasmus+. Grant nie służy pokryciu pełnych kosztów podróży i utrzymania za granicą, ale jest formą dofinansowania  pobytu zagranicznego.

Wysokość dofinansowania jest stała i  określona jest przez Agencję Narodową. Miesięczne stawki indywidualnego wsparcia w roku akademickim 2017/18:

Kraje należące do danej grupy

Miesięczna stawka

stypendium w euro

Grupa 1 – Austria, Dania, Finlandia, Francja, Irlandia, Lichtenstein, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania, Włochy

600

Grupa 2 – Belgia, Chorwacja, Cypr, Czechy, Grecja, Hiszpania, Holandia, Islandia, Luksemburg, Niemcy, Portugalia, Słowenia, Turcja

550

Grupa 3 – Bułgaria, Estonia, Litwa, Łotwa, Malta, Rumunia, Słowacja, Węgry, była Republika Jugosławii Macedonia (FYROM)

450

Wypłata stypendium nastąpi w dwóch ratach:

- 80% kwoty student otrzyma przed wyjazdem, pod warunkiem otrzymania środków z Narodowej Agencji Programu Erasmus+.
- Pozostała część (20%) zostanie wypłacona po powrocie i dopełnieniu formalności określonych w umowie pomiędzy studentem a SGGW.

 • Ważne:.Grant zostanie przekazany studentowi po podpisaniu umowy pomiędzy SGGW a Narodową Agencją Programu Erasmus i otrzymaniu środków finansowych.
 • Ostateczna kwota wsparcia indywidualnego na okres zawarty w umowie zostaje określona poprzez pomnożenie liczby dni/miesięcy poprzez stawkę dzienną/miesięczną dla danego kraju przyjmującego. W przypadku niepełnych miesięcy kwota dofinansowanie zostanie obliczona poprzez pomnożenie liczby dni w niepełnym miesiącu przez 1/30 przysługującej kwoty.
 • Dofinansowanie praktyk można uzyskać na maksymalnie 3 miesiące.

Zasady dofinansowania kosztów podróży dla studentów zakwalifikowanych na studia wymienne/ praktyki Erasmus+ w roku akademickim 2016/17

Studenci zakwalifikowani na studia/praktyki w ramach programu Erasmus+, którzy zostali zaakceptowani przez instytucję partnerską oraz uzyskali zgodę dziekana na dokumencie Wniosek wyjazdowy mogą otrzymać następujące świadczenia:

 • Stypendium – pokrywające dodatkowe koszty utrzymania związane z pobytem w instytucji przyjmującej – finansowane z programu Erasmus (warunki wg umowy student-SGGW)
 • Dofinansowanie kosztów podróży – finansowane z funduszy SGGW

Dofinansowanie kosztów podróży odbywa się na podstawie zakupionych biletów do i z miejscowości, w której znajduje się instytucja partnerska, w terminach zgodnych z rozpoczęciem i zakończeniem studiów/praktyki w tej instytucji.

Studenci ubiegający się o dofinansowanie zobowiązani są sami wykupić bilety na wybrany przez siebie środek lokomocji na dojazd na studia/praktykę w biurze podróży, z którym SGGW ma podpisaną umowę.

Częściowy zwrot kosztów nastąpi po złożeniu w Biurze Współpracy Międzynarodowej SGGW:

 • faktury za bilety zakupione w Polsce wystawionej na SGGW przez biuro Why Not Travel (dane do faktury posiada biuro)
 • biletu, jeżeli bilet powrotny został zakupiony za granicą. W tym przypadku nie musi być przedstawiana faktura. Do rozliczenia wystarczy bilet.

UWAGA: Biuro podróży Why Not Travel nie posiada oddziału w Warszawie, dlatego w celu zakupu biletu studenci proszeni są o kontakt mailowy: sggw@whynottravel.pl

Studentowi przysługuje dofinansowanie kosztów podróży w wysokości określonej w Załączniku nr 1 do niniejszych zasad. Różnicę kosztów pomiędzy ceną biletu/kwotą na fakturze, a przysługującym dofinansowaniem pokrywa student z własnych środków.

Jeżeli wykup biletu nastąpi przed ww. ostateczną akceptacją ze strony wydziału macierzystego, student ponosi ryzyko poniesionych kosztów

Dofinansowanie jest rozliczane jednorazowo, czyli albo po wykorzystaniu przysługującej kwoty dofinansowania, albo po zakupie biletu w obie strony.

Dofinansowanie można otrzymać przed wyjazdem na studia/praktykę lub po powrocie ze studiów, po spełnieniu wyżej wymienionych wymogów i rozliczeniu kosztów wg faktur/biletów w Biurze Współpracy Międzynarodowej, pokój 19, budynek VIII.

Załącznik Nr 1

MAKSYMALNE KWOTY DOFINANSOWANIA KOSZTÓW PODRÓŻY DLA STUDENTÓW ERASMUSA W ROKU AKADEMICKIM 2017/18

Azory 1 500,-PLN

Turcja, Islandia 1 300,-PLN

Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Finlandia, Grecja, Hiszpania, Irlandia, Macedonia, Malta, Portugalia, Rumunia, Słowenia, Wyspy Kanaryjskie  900,-PLN

Pozostałe kraje europejskie 600,-PLN

6. Kontakt

Biuro Współpracy Międzynarodowej
budynek 8, pok. 14
godziny przyjęć studentów : poniedziałek – czwartek, godz.: 10-12 i 13-15

Anna Jasiuk
mail: erasmus@sggw.pl
tel: 22 5931056

Joanna Żach
mail: joanna_zach@sggw.pl
tel: 22 59 310 51