Współpraca Międzynarodowa

Prowadzenie zajęć dydaktycznych


ZASADY KWALIFIKACJI I REALIZACJI WYJAZDÓW

NAUCZYCIELI AKADEMICKICH SGGW W CELU PROWADZENIA ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+ KRAJE PROGRAMU - SZKOLNICTWO WYŻSZE - AKCJA 1 „MOBILNOŚĆ”

W ROKU AKADEMICKIM 2017/2018

 

I. Ogólne warunki wyjazdów

1. Wymiana nauczycieli akademickich w ramach programu Erasmus+ Kraje Programu może być realizowana wyłącznie z uczelniami z krajów członkowskich UE, państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego – Islandii, Liechtensteinu, Norwegii oraz Turcji i Macedonii jako państw kandydujących, posiadających Kartę Erasmusa dla Szkolnictwa Wyższego (Erasmus Charter for Higher Education, ECHE) ważną w roku akademickim 2017/18, z którymi są podpisane umowy bilateralne przewidujące wymianę nauczycieli akademickich (Wykaz umów na stronie).  

2. Celem wyjazdu nauczyciela akademickiego jest przeprowadzenie co najmniej 8 godzin zajęć dydaktycznych dla studentów uczelni partnerskiej. Przed wyjazdem nauczyciel akademicki jest zobowiązany określić program dydaktyczny realizowany w zagranicznej uczelni poprzez wypełnienie dokumentu „Staff Mobility for Teaching – Mobility Agreement”, który musi zostać zatwierdzony zarówno przez SGGW jak i uczelnię przyjmującą.

4.  Od kandydatów wymaga się znajomości języka wykładowego uczelni przyjmującej lub języka angielskiego, w stopniu umożliwiającym swobodne prowadzenie zajęć dydaktycznych.

5.  Pobyt w uczelni partnerskiej nauczyciela akademickiego zakwalifikowanego na wyjazd musi być rozpoczęty i zakończony w okresie od 15 października 2017 r. do 30 września 2018 r.

6.  Podstawą kwalifikacji pracownika na wyjazd w celu przeprowadzenia zajęć dydaktycznych będzie ocena:

- indywidualnego programu nauczania (Staff Mobility for Teaching – Mobility Agreement)

- oczekiwanych korzyści z wyjazdu dla pracownika i SGGW.

Priorytetowo będą traktowane zgłoszenia osób, które w latach poprzednich nie korzystały z tej formy wyjazdów oraz osób, które będą miały ustalone z instytucją partnerską szczegóły swojego pobytu w momencie aplikowania do programu.

Kandydaci będą mogli zostać zakwalifikowani na więcej niż jeden wyjazd (maks. 2) jedynie w przypadku gdy ogólna liczba kandydatów na wyjazdy będzie mniejsza niż przewidywana liczba wyjazdów do zrealizowania w roku 2017/18. W przypadku niewykorzystania miejsc do 15 lipca 2018 dopuszcza się 3 wyjazd tego samego pracownika.

W jednym wyjeździe w tym samym czasie i do tej samej instytucji mogą uczestniczyć maksymalnie 2 osoby.

7. Zgłoszenia na wyjazd należy dokonać korzystając z formularza zgłoszeniowego, do którego należy dołączyć wypełniony formularz Staff Mobility for Teaching – Mobility Agreement (indywidualny program nauczania).

Dokumenty należy składać w Biurze Współpracy Międzynarodowej, bud. 8,  pokój 14 lub przesyłać mailem     Marta Tymińska-Koordynator Uczelniany programu Erasmus+   marta_tyminska@sggw.pl

Przyznana liczba wyjazdów w roku 2017/18 – 32

8. Nabór zgłoszeń na wyjazdy dydaktyczne będzie odbywał się w sposób ciągły, rozpatrywany sekwencyjnie do momentu wykorzystania środków. Dokumenty należy składać najpóźniej 1,5 miesiąca przed terminem wyjazdu.

II. Zasady organizacji wyjazdów STA 

1. Wymagana długość wyjazdu to od 2 do 5 dni pobytu (pełne dni) bez dni podróży. Dofinansowanie jest przyznawane na maksymalnie 5 dni pobytu oraz na koszty podróży według stawek określonych w pkt.4.
W przypadku planowanych dłuższych wyjazdów, powyżej 5 dni, dofinansowanie jest zerowe.

2. W czasie wyjazdu nauczyciel akademicki jest zobowiązany do przeprowadzenia min. 8 godzin wykładów dla pobytu do 7 dni. Jeśli pobyt przekracza tydzień, liczba godzin zajęć dydaktycznych do zrealizowania musi wynieść proporcjonalnie więcej.

3.  Z pracownikiem zakwalifikowanym na wyjazd typu STA w ramach programu Erasmus+ zostanie sporządzona pisemna umowa określająca warunki wyjazdu i rozliczenia.

4. Wysokości stawek dofinansowania

a) wysokość stawek dofinansowania na pobyt (wsparcie indywidualne):

                    Kraje należące do grupy Kwota na dzień  w EUR
Grupa 1   Dania, Holandia, Szwecja, Wielka Brytania   130
Grupa 2  Austria, Belgia, Bułgaria, Cypr, Czechy, Findlandia, Francja, Grecja, Islandia, Rumunia, Norwegia, Turcja, Węgry, Włochy   110
Grupa 3  Hiszpania, Łotwa, Niemcy, Malta, Macedonia-była Republika Jugosławii, Portugalia, Słowacja   100
Grupa 4  Chorwacja, Estonia, Litwa, Słowenia    80

 

 

 

 

b) wysokość stawek dofinansowania na podróż z zastosowaniem ryczałtowych stawek jednostkowych (wg kalkulatora odległości obowiązującego w programie Erasmus+):

 Dystans podróży (odległość mierzona wg kalkulatora w jedną stronę)

Kwota (na podróż do i z miejsca docelowego)

 Pomiędzy 100 a 499 km:  180 EUR na uczestnika
 Pomiędzy 500 a 1999 km:  275 EUR na uczestnika
 Pomiędzy 2000 a 2999 km:  360 EUR na uczestnika
 Pomiędzy 3000 a 3999 km:  530 EUR na uczestnika

 

 

 

Uwaga: Dystans Podróży określa odległość pomiędzy uczelnią macierzystą a instytucją przyjmującą w linii prostej, a Kwota udział w dofinansowaniu podróży, do i z miejsca docelowego.

5. Ostateczna kwota dofinansowania zostanie obliczona w następujący sposób: suma iloczynu liczby dni mobilności (bez dni podróży) i stawki dziennej dla danego kraju przyjmującego (wsparcie indywidualne) plus kwota ryczałtowa określona na podróż. Przed wyjazdem zostanie wypłacona pracownikowi kwota w wysokości 80% tej kwoty.

6. Dofinansowanie otrzymane przez pracownika jest przeznaczone na dofinansowanie kosztów związanych z podróżą i pobytem w uczelni partnerskiej. Dofinansowanie ma charakter uzupełniający i nie musi pokrywać pełnych kosztów wyjazdu.

7. Pracownik nie może ubiegać się o inne dofinansowanie z innych funduszy (unijnych i nieunijnych) na pokrycie podobnych kosztów związanych z wyjazdem.

8. Osoby niepełnosprawne z udokumentowanym stopniem niepełnosprawności mogą ubiegać się o dodatkowe dofinansowanie dla osób niepełnosprawnych. Więcej informacji: http://erasmusplus.org.pl/wp-content/uploads/2014/07/Eplus_2017_sev_KA103_Zasady-niepelnosprawnosc-pracownik.pdf

9. W celu rozliczenia wyjazdu nauczyciel akademicki zobowiązany jest do uzyskania na koniec pobytu w uczelni przyjmującej dokumentu potwierdzającego jego pobyt i realizację programu wraz z informacją o liczbie godzin przeprowadzonych zajęć dydaktycznych i dodatkowymi informacjami jak liczba studentów uczestniczących w zajęciach, poziom studiów oraz przedstawienia dokumentów potwierdzających termin podróży.

Ponadto nauczyciel zobowiązany jest do wypełnienia ankiety online w Mobility Tool, na stronie Komisji Europejskiej.

10. Nauczyciel akademicki zobowiązany jest do ubezpieczenia się na czas podróży i pobytu w kraju docelowym. Koszty ubezpieczenia ponosi pracownik. W przypadku wyjazdu do kraju Unii Europejskiej pracownik zobowiązany jest wyrobić we własnym zakresie Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego lub jak w przypadku wyjazdu do kraju stowarzyszonego z UE, wykupić ubezpieczenie zdrowotne u dowolnie wybranego ubezpieczyciela.

Zalecany jest wykup polisy OC i NNW.

Prof. dr hab. Michał Zasada

Prorektor ds. Współpracy Międzynarodowej

W załączeniu:

KONTAKT:

Marta Tymińska (Uczelniany Koordynator programu Erasmus+) (bud. 8, pok. 14)
marta_tyminska@sggw.pl, (22) 59 310 49