Współpraca Międzynarodowa

Poza programami


PRZYJAZDY POZA PROGRAMAMI

W zależności od charakteru przyjazdu, Goście z zagranicy mogą być zapraszani do SGGW na podstawie:
  1. Zarządzenie Nr 6/2009 Rektora SGGW – przyjazdy na podstwie umów i porozumień, w ramach kontaktów indywidualnych, w ramach programów UE,  udział w imprezach, przyjazdy o charakterze organizacyjnym oraz inne;
  2. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego – staże szkoleniowe i badawcze;

W celu zaproszenia Gościa z zagranicy należy wypełnić WNIOSEK/ZAPROSZENIE (jeden egzemplarz, wydruk dwustronny) i złożyć do Biura Współpracy Międzynarodowej (bud. 8, pok. 20). Wniosek ten powinien zawierać podpisy Kierownika Katedry oraz Dziekana Wydziału.

Aby rozliczyć koszty poniesione w związku z przyjazdem gościa z zagranicy należy dostarczyć do Biura Współpracy Międzynarodowej (bud. 8, pok. 20) wypełniony dokument ROZLICZENIE WYDATKÓW GOTÓWKOWYCH  wraz z podpisanym przez gościa  POKWITOWANIEM ODBIORU DIET.

 

PROGRAM "VISITING PROFESSORS"

Biuro Współpracy Międzynarodowej informuje o możliwości współfinansowania pobytu w SGGW profesorów z zagranicy (cudzoziemców) spełniających kryteria zawarte w Zarządzeniu nr 6 JM Rektora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dn. 09.04.2009 r.

Wnioski o dofinansowanie, zawierające:

  • CV
  • listę ostatnich publikacji gościa
  • korespondencję potwierdzającą zainteresowanie gościa programem
  • dane jednostki zapraszającej
  • planowany okres pobytu
  • wykaz planowanych zajęć dydaktycznych gościa
  • dane opiekuna

Należy składać w Biurze Współpracy Międzynarodowej  u Pan Mieczysław Rygalski (bud. 8, pok. 18, tel. 022 59 310 76) do dnia 30 kwietnia każdego roku na następny rok akademicki.

Listę osób, które w nadchodzącym roku akademickim mogą być zaproszone przez Uczelnię określi każdorazowo Rektor do dnia 31 maja każdego roku na następny rok akademicki.

Opiekę nad zapraszanym profesorem, wraz z organizacją pobytu, sprawuje jednostka zapraszająca.

Zgodnie z ww. Zarządzeniem współfinansowanie ze środków Uczelni może dotyczyć jednego profesora zapraszanego przez Wydział w danym roku akademickim. 

W roku akademickim 2015/2016 z programu skorzystało 9 profesorów, natomiast w roku 2016/2017 planowana jest wizyta również 9 profesorów.

 

KONTAKT:
dr inż Mieczysław Rygalski
tel: 22 59 310 76
e-mail: mieczyslaw_rygalski@sggw.pl