Współpraca Międzynarodowa

HR Excellence in Research


Strategia Zarządzania Zasobami Ludzkimi dla Naukowców  i Plan działania

w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

w oparciu o

Europejską Kartę Naukowca i Kodeks Postępowania przy Rekrutacji Pracowników Naukowych

 

Misją Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (SGGW) jest służenie rozwojowi gospodarczemu i intelektualnemu polskiego społeczeństwa ze szczególnym uwzględnieniem obszarów wiejskich, gospodarki żywnościowej i szeroko rozumianego środowiska przyrodniczego. Uczelnia stawia sobie za cel prowadzenie na najwyższym poziomie badań naukowych i kształcenia oraz działalności wdrożeniowej. Podstawą tożsamości i sukcesów Uczelni są wartości takie jak: profesjonalizm, dbałość o jakość, pracowitość oraz innowacyjność.

SGGW jako jedna z pierwszych dwudziestu uczelni polskich w dniu 1 lipca 2015 roku podpisała Deklarację poparcia dla stosowania zasad Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych (EKN i KP). Było to zarówno naturalnym elementem wypełniania misji Uczelni, jak i stosowania zaleceń Komisji Europejskiej. SGGW w pełni rozpoznaje potrzebę tworzenia atrakcyjnego środowiska pracy badawczej, aby naukowcy zatrudnieni w Uczelni czuli się zmotywowani do aktywnej pracy w środowisku naukowym krajowym i zagranicznym, a Uczelnia była postrzegana przez potencjalnych pracowników naukowych, także z zagranicy, jako poważny partner do współpracy oraz atrakcyjne miejsce pracy. Dzięki temu SGGW będzie mogła tworzyć nowe silne zespoły naukowe i wykorzystywać nowoczesną infrastrukturę badawczą do podniesienia jakości badań, poziomu kształcenia i wzmocnienia międzynarodowej konkurencyjności, co pozwoli na wypełnienie misji Uczelni i realizację strategii rozwoju Uczelni.

Dotychczas wykonane działania:

 • 13 maja 2015 roku powołanie przez Rektora SGGW Zespołu ds. EKN i KP, w skład którego weszli przedstawiciele Rektora, Kanclerza i wszystkich grup pracowników i doktorantów;
 • wrzesień 2015 przeprowadzenie analizy zasad i wymagań EKN i KP przez Zespół ds. EKN
  i KP;
 • wrzesień – grudzień 2015 przeprowadzenie analizy istniejących regulacji krajowych
  i wewnętrznych SGGW odnoszących się do kwestii istotnych z punktu widzenia przestrzegania EKN i KP;
 • grudzień 2015 opracowanie przez Zespół ankiety oceniającej w jakim zakresie w SGGW realizowane są zasady EKN i KP.
 • styczeń – czerwiec 2016 przeprowadzenie anonimowej ankieta wśród pracowników i doktorantów SGGW. Ankieta została przesłana do wszystkich pracowników i doktorantów SGGW ok. 10% respondentów wzięło udział w ankiecie. Jej wyniki stanowią uzupełnienie przeprowadzonej analizy istniejących regulacji krajowych i wewnętrznych.
 • lipiec- sierpień 2016 opracowanie Strategii i Planu działania obejmującego listę zaleceń, których wprowadzenie powinno pomóc w uzyskaniu logo HR Excellence in Research. Plan Działań tworzony jest na podstawie tzw. Gap Analyses -  wyżej wspomnianej analizy oraz ankiety, w której realizację poszczególnych zasad oceniano w skali od 0 do 5. Odpowiedzi w ankiecie: „0”, „1” i „2” uznano za negatywne a w Planie Działań wyróżniono 3 grupy działań:

a)         najpilniejsze – dotyczące realizacji zasad przedstawionych w pytaniach, na które uzyskano powyżej 30% odpowiedzi negatywnych

b)         pilne – dotyczące zasad ocenionych negatywnie przez 16%÷30% respondentów

c)         mniej istotne (i nie wymagające działań) – dotyczące zasad ocenionych pozytywnie (udział negatywnych odpowiedzi stanowił mniej niż 15%).

 • 24 października 2016 dokument „Strategia Zarządzania Zasobami Ludzkimi dla Naukowców i Plan działania w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w oparciu o Europejską Kartę Naukowca i Kodeks Postępowania przy Rekrutacji Pracowników Naukowych” został przyjęty przez Senat SGGW.

Planowane działania:

Strategia Zarządzania Zasobami Ludzkimi dla Naukowców  i Plan działania w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 

W dniu 19 maja 2017 r. Komisja Europejska przyznała SGGW logo „HR Excellence in Research”

Wiecej informacji: