Współpraca Międzynarodowa

HR Excellence in Research


Strategia Zarządzania Zasobami Ludzkimi dla Naukowców  i Plan działania

w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

w oparciu o

Europejską Kartę Naukowca i Kodeks Postępowania przy Rekrutacji Pracowników Naukowych

 

Misją Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (SGGW) jest służenie rozwojowi gospodarczemu i intelektualnemu polskiego społeczeństwa ze szczególnym uwzględnieniem obszarów wiejskich, gospodarki żywnościowej i szeroko rozumianego środowiska przyrodniczego. Uczelnia stawia sobie za cel prowadzenie na najwyższym poziomie badań naukowych i kształcenia oraz działalności wdrożeniowej. Podstawą tożsamości i sukcesów Uczelni są wartości takie jak: profesjonalizm, dbałość o jakość, pracowitość oraz innowacyjność.

SGGW jako jedna z pierwszych dwudziestu uczelni polskich w dniu 1 lipca 2015 roku podpisała Deklarację poparcia dla stosowania zasad Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych (EKN i KP). Było to zarówno naturalnym elementem wypełniania misji Uczelni, jak i stosowania zaleceń Komisji Europejskiej. SGGW w pełni rozpoznaje potrzebę tworzenia atrakcyjnego środowiska pracy badawczej, aby naukowcy zatrudnieni w Uczelni czuli się zmotywowani do aktywnej pracy w środowisku naukowym krajowym i zagranicznym, a Uczelnia była postrzegana przez potencjalnych pracowników naukowych, także z zagranicy, jako poważny partner do współpracy oraz atrakcyjne miejsce pracy. Dzięki temu SGGW będzie mogła tworzyć nowe silne zespoły naukowe i wykorzystywać nowoczesną infrastrukturę badawczą do podniesienia jakości badań, poziomu kształcenia i wzmocnienia międzynarodowej konkurencyjności, co pozwoli na wypełnienie misji Uczelni i realizację strategii rozwoju Uczelni.

Dotychczas wykonane działania:

 • 13 maja 2015 roku powołanie przez Rektora SGGW Zespołu ds. EKN i KP, w skład którego weszli przedstawiciele Rektora, Kanclerza i wszystkich grup pracowników i doktorantów;
 • wrzesień 2015 przeprowadzenie analizy zasad i wymagań EKN i KP przez Zespół ds. EKN
  i KP;
 • wrzesień – grudzień 2015 przeprowadzenie analizy istniejących regulacji krajowych
  i wewnętrznych SGGW odnoszących się do kwestii istotnych z punktu widzenia przestrzegania EKN i KP;
 • grudzień 2015 opracowanie przez Zespół ankiety oceniającej w jakim zakresie w SGGW realizowane są zasady EKN i KP.
 • styczeń – czerwiec 2016 przeprowadzenie anonimowej ankieta wśród pracowników i doktorantów SGGW. Ankieta została przesłana do wszystkich pracowników i doktorantów SGGW ok. 10% respondentów wzięło udział w ankiecie. Jej wyniki stanowią uzupełnienie przeprowadzonej analizy istniejących regulacji krajowych i wewnętrznych.
 • lipiec- sierpień 2016 opracowanie Strategii i Planu działania obejmującego listę zaleceń, których wprowadzenie powinno pomóc w uzyskaniu logo HR Excellence in Research. Plan Działań tworzony jest na podstawie tzw. Gap Analyses -  wyżej wspomnianej analizy oraz ankiety, w której realizację poszczególnych zasad oceniano w skali od 0 do 5. Odpowiedzi w ankiecie: „0”, „1” i „2” uznano za negatywne a w Planie Działań wyróżniono 3 grupy działań:

a)         najpilniejsze – dotyczące realizacji zasad przedstawionych w pytaniach, na które uzyskano powyżej 30% odpowiedzi negatywnych

b)         pilne – dotyczące zasad ocenionych negatywnie przez 16%÷30% respondentów

c)         mniej istotne (i nie wymagające działań) – dotyczące zasad ocenionych pozytywnie (udział negatywnych odpowiedzi stanowił mniej niż 15%).

 • 24 października 2016 dokument „Strategia Zarządzania Zasobami Ludzkimi dla Naukowców i Plan działania w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w oparciu o Europejską Kartę Naukowca i Kodeks Postępowania przy Rekrutacji Pracowników Naukowych” został przyjęty przez Senat SGGW.

Planowane działania:

Strategia Zarządzania Zasobami Ludzkimi dla Naukowców  i Plan działania w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 

W dniu 19 maja 2017 r. Komisja Europejska przyznała SGGW logo „HR Excellence in Research”

Wiecej informacji:

 

REALIZACJA DZIAŁAŃ W RAMACH STRATEGII

 

DZIAŁANIE 1A

DOSTĘP DO DORADZTWA ZAWODOWEGO

Upowszechnienie systemu informowania:

 

DZIAŁANIE 2A

NAUCZANIE

Działanie 2A.1

Wprowadzenia systemu redukcji pensum dydaktycznego dla osób o dużym zaangażowaniu w prowadzenie badań naukowych.

 

DZIAŁANIE 3B

WSPÓŁAUTORSTWO

Opracowanie strategii praktyk i procedur w zakresie uznania współautorstwa i korzystania ze współautorstwa we współpracy z Komisją ds. Nauki, Wdrożeń i Upowszechniania Wiedzy.

 

DZIAŁANIE 4B

FINANSOWANIE I WYNAGRADZANIE

Planowane są działania zachęcające do zwiększenia aktywności naukowej pracowników uczelni - poprzez stworzenie silnego biura wsparcia nauki 

 

DZIAŁANIE 5B

REKRUTACJA

Przygotowanie dokumentu w języku polskim i angielskim informującego o zasadach przyjmowania naukowców do pracy, a także ułatwieniach dostępu grupom w trudniejszym położeniu lub naukowcom powracającym do kariery naukowej.

 

DZIAŁANIE 9B

ROZWÓJ KARIERY ZAWODOWEJ

Przygotowanie strategii rozwoju kariery zawodowej dla naukowców na każdym etapie kariery.

 

DZIAŁANIE 10B

KONTYNUACJA ROZWOJU ZAWODOWEGO

DZIAŁANIE 10B.2

Poprzez aktualizację i poszerzanie zakresu swoich umiejętności i kwalifikacji (szkolenia, warsztaty, konferencje i kursy on-line) i wprowadzenie mechanizmów naprawczych

 

DZIAŁANIE 12B

PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

Działanie 12B.1

Upowszechnienie informacji o istnieniu istniejących regulacji.

 

DZIAŁANIE 14B

SKARGI/APELACJE

Działanie 14B.1

Upowszechnienie informacji o istnienia procedur dotyczących zgłaszania skarg oraz funkcjonowaniu instytucji Rzecznika ds. Mobbingu i Rzecznika Dyscyplinarnego.

 

DZIAŁANIE 15B

WARTOŚĆ MOBILNOŚCI

Działanie 15B.1

Uwzględnienie w strategii rozwoju zawodowego i systemie oceny pracowników konieczności uznawania każdego rodzaju mobilności(międzynarodowej, sektorowej, interdyscyplinarnej, wirtualnej, itp.).

 

DZIAŁANIE 22B

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Przeprowadzenie serii szkoleń lub opracowanie instrukcji dla naukowców na temat konieczności przestrzegania przez naukowców zasad starannego, przejrzystego i efektywnego zarzadzania finansami oraz współpracy z wszelkimi organami upoważnionymi do kontroli ich badań naukowych